Dostawa mikroskopów

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JERZEGO WASZYNGTONA 4/8
Tel. 34 378 41 00
E-mail kancelaria@ajd.czest.pl
WWW www.ujd.edu.pl/

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

Dostawa mikroskopów.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa mikroskopów dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieZadanie 1: Mikroskop stereoskopowy (1 szt.) 1.Zakres przedmiotowy, ilościowy i szczegółowe parametry/wymagania przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 2.Określone w załączniku nr 3 do SWZ wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji.3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, niepoekspozycyjny, wolny od wad ilościowych, jakościowych, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ.4.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym „bez uwag”.5.Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do 21 dni od daty zawarcia umowy. 6.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy zawierającym projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Zadanie 2: Mikroskop metalograficzny z cyfrową kamerą mikroskopową (1 szt.)1.Zakres przedmiotowy, ilościowy i szczegółowe parametry/wymagania przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 2.Określone w załączniku nr 3 do SWZ wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji.3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, niepoekspozycyjny, wolny od wad ilościowych, jakościowych, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ.4.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym „bez uwag”.5.Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do 21 dni od daty zawarcia umowy. 6.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy zawierającym projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ. ZP.26.1.2.2021

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1613...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/426477

CPV

38.51.82.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Opis – specyfikacja oferowanego sprzętu, zawierający konkretne parametry, funkcje i cechy oferowanego asortymentu oraz oznaczenia takie jak – producent, model lub inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt. Opis winien być sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis – specyfikacja oferowanego sprzętu, zawierający konkretne parametry, funkcje i cechy oferowanego asortymentu oraz oznaczenia takie jak – producent, model lub inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt. Opis winien być sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. ul. Waszyngtona 4/8, 42-200, Częstochowa, woj. śląskie, państwo PL, e-mail a.bojarska@ujd.edu.plAdres strony internetowej (URL): www.ujd.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni

Miejsce i termin składania ofert

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JERZEGO WASZYNGTONA 4/8Godzina: 09:00

2021-02-26

Sposób składania ofert

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-03-27

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

2021/BZP 00008708/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008708 z dnia 2021-02-18 Dostawy Dostawa mikroskopów dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Waszyngtona 4/8 1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa 1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200 1.5.4.) Województwo: śląskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.bojarska@ujd.edu.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający Uczelnia publiczna 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa mikroskopów dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60956e94-71bf-11eb-86b1-a64936a8669f 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008708 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000772/02/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.2.23 Dostawa aparatury laboratoryjnej - mikroskopy (2szt.) 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje5. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf7. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.9. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej zwane RODO) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr ZP.26.1.2.2021 w trybie podstawowym i w celu wykonania umowy zawartej w wyniku tego postępowania;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp, w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w celach finansowych i windykacyjnych;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3) i 4) oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i niezbędnym do zawarcia z Panią/Panem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia przedmiotowej umowy;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.2.2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 4.1.9.) Liczba części: 2 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Część 1 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Mikroskop stereoskopowy (1 szt.) 1.Zakres przedmiotowy, ilościowy i szczegółowe parametry/wymagania przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 2.Określone w załączniku nr 3 do SWZ wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji.3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, niepoekspozycyjny, wolny od wad ilościowych, jakościowych, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ.4.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym „bez uwag”.5.Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do 21 dni od daty zawarcia umowy. 6.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy zawierającym projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 4.2.6.) Główny kod CPV: 38518200-1 - Mikroskopy optyczne stereo lub rozcinające 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena – waga 60Gwarancja – waga 40Gdzie: Cena – cena brutto realizacji zamówieniaGwarancja – długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:2.1. Ocena punktowa w kryterium ceny zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: Cena brutto = cena oferowana min. brutto/ cena badanej oferty brutto x 60 pkt2.2. ocena punktowa w kryterium gwarancja zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:Gwarancja= G1/G2 x 40 pktgdzie:G1 – ilość miesięcy gwarancji oferowana w ofercie badanejG2 – najdłuższa oferowana gwarancja spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniuW przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy do wyliczenia punktów w kryterium „gwarancja” zamawiający przyjmie wartość 60. 2.3. Ocena końcowa: Łączna liczba punktów przyznanych ofercie to suma punktów uzyskanych w kryterium cena i gwarancja 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja 4.3.6.) Waga: 40,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena – waga 60Gwarancja – waga 40Gdzie: Cena – cena brutto realizacji zamówieniaGwarancja – długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:2.1. Ocena punktowa w kryterium ceny zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: Cena brutto = cena oferowana min. brutto/ cena badanej oferty brutto x 60 pkt2.2. ocena punktowa w kryterium gwarancja zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:Gwarancja= G1/G2 x 40 pktgdzie:G1 – ilość miesięcy gwarancji oferowana w ofercie badanejG2 – najdłuższa oferowana gwarancja spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniuW przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy do wyliczenia punktów w kryterium „gwarancja” zamawiający przyjmie wartość 60. 2.3. Ocena końcowa: Łączna liczba punktów przyznanych ofercie to suma punktów uzyskanych w kryterium cena i gwarancja 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 2 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2: Mikroskop metalograficzny z cyfrową kamerą mikroskopową (1 szt.)1.Zakres przedmiotowy, ilościowy i szczegółowe parametry/wymagania przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 2.Określone w załączniku nr 3 do SWZ wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji.3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, niepoekspozycyjny, wolny od wad ilościowych, jakościowych, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ.4.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym „bez uwag”.5.Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do 21 dni od daty zawarcia umowy. 6.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy zawierającym projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 4.2.6.) Główny kod CPV: 38513200-6 - Mikroskopy metalurgiczne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena – waga 60Gwarancja – waga 40Gdzie: Cena – cena brutto realizacji zamówieniaGwarancja – długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:2.1. Ocena punktowa w kryterium ceny zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: Cena brutto = cena oferowana min. brutto/ cena badanej oferty brutto x 60 pkt2.2. ocena punktowa w kryterium gwarancja zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:Gwarancja= G1/G2 x 40 pktgdzie:G1 – ilość miesięcy gwarancji oferowana w ofercie badanejG2 – najdłuższa oferowana gwarancja spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniuW przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy do wyliczenia punktów w kryterium „gwarancja” zamawiający przyjmie wartość 60. 2.3. Ocena końcowa: Łączna liczba punktów przyznanych ofercie to suma punktów uzyskanych w kryterium cena i gwarancja 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja 4.3.6.) Waga: 40,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena – waga 60Gwarancja – waga 40Gdzie: Cena – cena brutto realizacji zamówieniaGwarancja – długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:2.1. Ocena punktowa w kryterium ceny zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: Cena brutto = cena oferowana min. brutto/ cena badanej oferty brutto x 60 pkt2.2. ocena punktowa w kryterium gwarancja zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:Gwarancja= G1/G2 x 40 pktgdzie:G1 – ilość miesięcy gwarancji oferowana w ofercie badanejG2 – najdłuższa oferowana gwarancja spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniuW przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy do wyliczenia punktów w kryterium „gwarancja” zamawiający przyjmie wartość 60. 2.3. Ocena końcowa: Łączna liczba punktów przyznanych ofercie to suma punktów uzyskanych w kryterium cena i gwarancja 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Opis – specyfikacja oferowanego sprzętu, zawierający konkretne parametry, funkcje i cechy oferowanego asortymentu oraz oznaczenia takie jak – producent, model lub inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt. Opis winien być sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis – specyfikacja oferowanego sprzętu, zawierający konkretne parametry, funkcje i cechy oferowanego asortymentu oraz oznaczenia takie jak – producent, model lub inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt. Opis winien być sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 09:00 8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-27 8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Część 1 : Tak Część 2 : Tak 8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3 8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców: 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena – waga 60Gwarancja – waga 40Gdzie: Cena – cena brutto realizacji zamówieniaGwarancja – długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:2.1. Ocena punktowa w kryterium ceny zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: Cena brutto = cena oferowana min. brutto/ cena badanej oferty brutto x 60 pkt2.2. ocena punktowa w kryterium gwarancja zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:Gwarancja= G1/G2 x 40 pktgdzie:G1 – ilość miesięcy gwarancji oferowana w ofercie badanejG2 – najdłuższa oferowana gwarancja spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniuW przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy do wyliczenia punktów w kryterium „gwarancja” zamawiający przyjmie wartość 60. 2.3. Ocena końcowa: Łączna liczba punktów przyznanych ofercie to suma punktów uzyskanych w kryterium cena i gwarancja 2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy Numer informacji: 2021-BZP-00008708-01

Data dodania

2021-02-19