Dostawa mikroskopów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 ŁÓDŹ
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4
Tel. 42 272 58 81
E-mail rektor@umed.lodz.pl
WWW umed.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

Dostawa mikroskopów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa mikroskopów w ramach realizacji projektu MOLecoLABCzęść 1 Mikroskop odwrócony fluorescencyjny z kamerą Część 2 Mikroskop odwrócony z kamerą ZP/21/2021****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00072714/01 z dnia: 2021-06-02 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.7. Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne Przed zmianą: nie Po zmianie: 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1) Przed zmianą: 84 Po zmianie: 84 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-06-07 12:00 Po zmianie: 2021-06-11 12:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-06-07 12:30 Po zmianie: 2021-06-11 12:30 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-07-06 Po zmianie: 2021-07-10 ****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00075978/01 z dnia: 2021-06-08 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-06-11 12:00 Po zmianie: 2021-06-14 12:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-06-11 12:30 Po zmianie: 2021-06-14 12:30 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-07-10 Po zmianie: 2021-07-13

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/463457

CPV

38.51.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Pakiet I: co najmniej 1 dostawę mikroskopu fluoroscencyjnego o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto. Pakiet II: co najmniej 1 dostawę mikroskopu odwróconego o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto. co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty. W przypadku, gdy wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ; 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w ust. 5.3 pkt 4) SWZ zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiający żąda od wykonawcy wraz z ofertą: 1) Podpisany Przedmiot zamówienia – załączniki nr 2.1 i 2.2. 7.2 Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiający żąda od wykonawcy wraz z ofertą: 1) Podpisany Przedmiot zamówienia – załączniki nr 2.1 i 2.2. 7.2 Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: • postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, • wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, • ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. • Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

Osoba do kontaktu

UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Aleja T. Kościuszki 4, 90-419, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, tel. 422725935, e-mail barbara.labudzka@umed.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): http://umed.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

84 miesięcy

Miejsce i termin składania ofert2021-06-14

Sposób składania ofert

https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

2021-07-13

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1 cena 60,00
część 2 parametry jakościowe 30,00
część 3 wydłużenie okresu gwarancji 10,00
część 4 cena 60
część 5 parametry jakościowe 30
część 6 wydłużenie okresu gwarancji 10

Uwagi

2021/BZP 00065772/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00065772 z dnia 2021-05-26Dostawy
Dostawa mikroskopów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY
1.3.) Oddział zamawiającego: UMed w Łodzi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473073308
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja T. Kościuszki 4
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-419
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.7.) Numer telefonu: 422725935
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: barbara.labudzka@umed.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mikroskopów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c14a3d74-be19-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00065772
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
projekt MOLecoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
orazprzekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z
uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapośrednictwem Platformy i formularzy znajdujących się na stronie danego
postępowania. Za datęprzekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ichprzesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość doZamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
doZamawiającego.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu
środkówkomunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał naPlatformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisamiadresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków
komunikacjielektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.Ofertę wraz z
wymaganymidokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodzna stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. W
celu zadania pytania, zmiany lub wycofaniaoferty, przesłania dokumentów związanych z
postępowaniem, Wykonawca powinien postępowaćzgodnie z instrukcją „Instrukcje dla Wykonawców”
dostępną na Platformie pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.Zamawiający,
zgodnie z § 11 ust. 2 RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452.) w sprawie
sposobu sporządzania iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (dalej, jako„Rozporządzenie") określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę naPlatformie, tj.:-Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512kb/s;-Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB
Ram, procesor Intel IV2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10.4,Linux, lub ich nowsze wersje;-Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10.0-Włączona obsługa JavaScript-Zainstalowany
program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf-Platforma działa według
standardu przyjętego wkomunikacji sieciowej - kodowanie UTF8-Oznaczenie czasu odbioru danych
przez platformę zakupowąstanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu MiarWykonawca, przystępując do
niniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
PlatformyZakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. Zamawiający zaleca aby w
przypadkupodpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymirodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w
weryfikacjiplikówJeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdegoze skompresowanych plików. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie lub
postacielektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym
lubpodpisem osobistym.Pozostałe informacje - pkt 9 SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/21/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Mikroskop odwrócony fluorescencyjny z kamerą

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza ofertą będzie oferta która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry jakościowe
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Mikroskop odwrócony z kamerą

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza ofertą będzie oferta która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry jakościowe
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Pakiet I: co najmniej 1 dostawę mikroskopu fluoroscencyjnego o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto.
Pakiet II: co najmniej 1 dostawę mikroskopu odwróconego o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto.
co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty.
W przypadku, gdy wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w ust. 5.3 pkt 4) SWZ zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku, gdy wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiający żąda od wykonawcy wraz z ofertą:
1) Podpisany Przedmiot zamówienia – załączniki nr 2.1 i 2.2.
7.2 Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiający żąda od wykonawcy wraz z ofertą:
1) Podpisany Przedmiot zamówienia – załączniki nr 2.1 i 2.2.
7.2 Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Pakiet I – 6.000,00 PLN (sześć tysięcy złotych)
Pakiet II - 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia, wysokość wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są szczególności w przypadku:
a) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez stronę umowy okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.1;
b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
c) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
d) zmiana ustawowej stawki podatku VAT;
e) w sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych niezależnych od Stron, w tym w szczególności w sytuacji wycofania przez producenta danego modelu towaru, w jego miejsce Wykonawca dostarczy towar tożsamy, spełniający warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia, o parametrach nie gorszych niż model wskazany w ofercie. Powyższa kwestia uregulowana zostanie aneksem do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej przy zawieraniu aneksu dokumentów dla nowego modelu, tożsamych jak dokumenty wymagane postanowieniami ogłoszenia oraz umowy i złożone dla zaoferowanego modelu na etapie składania ofert.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie lub postaci elektronicznej i musi zawierać następujące oświadczenia, dokumenty i przedmiotowe środki dowodowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SWZ ,
2) Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia wg załączników nr 2.1 i 2.2. do SWZ ;
3) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3,
4) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca załącza do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5) Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów; 2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00065772-01

Data dodania

2021-06-10