Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego

Branża

Komputery:
      laptopy, notebooki
      oprogramowanie
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 19
Tel. (22) 234-72-11
E-mail procurement@cezamat.eu
WWW www.pw.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego z głowicą do rejestracji konfokalnych wraz z oprogramowaniem sterującym i zestawem komputerowym,
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa mikroskopu badawczego odwróconego z głowicą do rejestracji konfokalnych wraz z oprogramowaniem sterującym i zestawem komputerowym, na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ),
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

Specyfikacja

https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=7557

LINK do SIWZ

http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=7557

Załączniki do spec.

ph08638og001.pdf

CPV

38515200 Mikroskopy fluorescencyjne
38519000 Różne kompozycje do mikroskopów
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Wymagania

w załączniku

Wadium

Tak, 45 000,00 PLN

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84

Miejsce i termin składania ofert

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 19, 12:00

2020-11-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 13/11/2020 Czas lokalny: 12:00
Warunki otwarcia ofert Data: 13/11/2020 Czas lokalny: 13:00
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Data dodania

2020-10-09