Mettler Toledo

Dostawa młynka elektromagnetycznego do badań (przepływomierz elektromagnetyczny)

Dane organizatora

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Treść zamówienia

Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu)
młynka elektromagnetycznego do badań (przepływomierz elektromagnetyczny) - 1 szt...


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu)młynka elektromagnetycznego do badań (przepływomierz elektromagnetyczny) - 1 sztuka,o następujących parametrach oraz cechach:Przepływomierz powinien stanowić zestaw umożliwiający pomiar przepływu wody w płytkichciekach-od 10 cm głębokości;Mobilny (łatwość przenoszenia i pomiarów w terenie); Waga do 3 kg;Odporny na wodę zabrudzoną i słoną;Dokładność pomiaru na poziomie ±0,5% odczytanej wartości i pozwala na pomiar w zakresie±5 m/s;W zestawie powinna znajdować się cyfrowa konsola kontrolna pozwala na odczyt wartościpomiarowych (w czasie rzeczywistym i wartości uśrednionych);Wszystkie elementy powinny charakteryzować się wodoodpornością co najmniej na poziomienormy IP67;Kabel 5 metrów;Zasilanie na baterie;

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia...

LINK do SIWZ

http://zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-udzielane-na-rzecz-nauki/article/zapytanie-ofertowe-nr-zpwnozir1068-121-z-dnia-14012022r-na-dostawe-mlynka-elektromagnetycznego.html

Osoba do kontaktu

Osoba/osoby Zamawiającego uprawniona do kontaktu w sprawach związanych z ubieganiem
się o zamówienie jest pracownik Zamawiającego Monika Nikończuk, e-mail
monika.nikonczuk@zut.edu.pl

Miejsce i termin składania ofert2022-01-21

Sposób składania ofert

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena:100

Uwagi

W zestawie baterie w ilości niezbędnej do funkcjonowania przepływomierza.
dalej zwanym jako Sprzętem do badań.
Dział IV. Cel nabycia (przeznaczenie) Sprzętu do badań
Przedmiot zamówienia (sprzedany i dostarczony Zamawiającemu Sprzęt do badań) zostaną
wykorzystane/ zużyte wyłącznie do celów wykonania prac badawczych, eksperymentalnych
naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej
służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Dział V. Zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia, podmiot
(Wykonawca), któremu zostanie udzielone zamówienie, warunki jego
realizacji
1. Każdy może ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Podstawą możliwości ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia jest złożenie Zamawiającemu oferty (zwanej dalej
Ofertą ). Minimalne warunki jakim powinna odpowiadać złożona Oferta, sposób
jej przygotowania i złożenia (w tym maksymalny termin w jakim Oferta może być skutecznie
złożona Zamawiającemu) określają postanowienia działu VI oraz działu VII niniejszego
dokumentu.
2. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy (umowa na sprzedaż i dostarczenie Sprzętu
do badań zawarta z tym podmiotem), którego Oferta zastanie uznana za Ofertę
najkorzystniejszą w rozumieniu postanowień działu VIII niniejszego dokumentu. Zawarcie
umowy nastąpi stosownie do postanowień działu X ust. 1-4 niniejszego dokumentu. Warunki
realizacji tej umowy podaje dział XI niniejszego dokumentu.
3. Postanowienia powyższe nie narusza prawa do unieważnienia postępowania z niniejszego
ogłoszenia (zapytania ofertowego) w przypadkach wskazanych w dziale IX niniejszego
dokumentu.
Dział VI. Oferta (zawartość, sposób przygotowania)
1. Składana Zamawiającemu, stosownie do postanowień działu VII poniżej Oferta winna zawierać
następujące informację minimum:
1) Identyfikować Oferenta (Wykonawcę, który składa ofertę), np. poprzez podanie jego
nazwy i adresu, adresu poczty e-mail;
2) Cenę (oczekiwane wynagrodzenie) za sprzedaż i dostarczenie Sprzętu do badań
(dalej cena ta jest zwana jako Cena za zamówienie ), z uwzględnieniem ilości
zamawianego, należy podać w złotych polskich. Sprzętu do badań według wymagań
podanych w dziale III niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia
stanowi więcej niż jeden rodzaj Sprzętu do badań, zaleca się aby Cena
za zamówienie została w Ofercie wskazana jako jednak kwota, stanowiąca sumę
wszystkich rodzajów i ilości zamawianych Sprzętów do badań. Cena powinna zawierać w
sobie podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli składający Ofertę Wykonawca jest
podatnikiem tego podatku. Nie kalkuluje się podatku VAT w Cenie za zamówienie w
tych sytuacjach i zakresie w jakim zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek
podatkowy VAT powstaje u Zamawiającego.1 Zamawiający informuje jednocześnie, iż
jest czynnym podatnikiem VAT.
2. Zaleca się, aby składana Oferta zawierała dane osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
składającego Ofertę, w szczególności jego numer telefonu oraz adres poczty e-mail.
3. Jeżeli w dokumentach przedkładanych Zamawiającemu w związku z postępowaniem
z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego), w szczególności w Ofercie podaje
się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przedstawiający je (w szczególności Wykonawca
składający Ofertę) wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom
trzecim, nie później niż przed zawarciem umowy, o której mowa w dziale V ust. 2 niniejszego
dokumentu zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zaleca się przy tym, aby zastrzeżenie
jak wyżej nastąpił wraz ze złożeniem dokumentu/dokumentów (w tym Oferty), których
zastrzeżenie ma dotyczyć.
4. Te części Oferty (lub ewentualnych innych dokumentów składanych Zamawiającemu
wraz z Ofertą), które Oferent zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu podanym
w ustępie poprzedzającym zaleca się przedłożyć z widocznym oznaczeniem, że stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Ewentualny brak w Ofercie informacji innych niż wskazane ustępach powyższych będzie po
stronie Zamawiającego poczytany za złożenie Oferty odpowiadającej wymogom niniejszego
zapytania, tak co do przedmiotu, jak i warunków wykonania zamówienia.
VII. Termin i sposób złożenia oferty
1. Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres poczty e-mail monika.nikonczuk@zut.edu.pl w terminie do dnia 21.01.2022 r. godzina 9.00. W temacie e-maila zaleca się umieścić adnotację: OFERTA na dostawę młynka
elektromagnetycznego do badań-zapytanie ofertowe ZP/WNoŻiR/1068-1/21
2. Treść Oferty (zawartość Oferty z informacjami, o których mowa w dziale VI powyżej) może być
podana zarówno we wiadomości e-mail, jak i załącznikach do poczty e-mail (według wyboruskładającego).

Data dodania

2022-01-14