Dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych urządzeń laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
40-055 KATOWICE
STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15
Tel. 32 208 36 00
Fax. 32 208 35 68
E-mail dzadministracyjny@sum.edu.pl
WWW www.sum.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych urządzeń laboratoryjnych
Pakiet 1: Miniwirówka,
Pakiet 2: Płyta grzewcza,
Pakiet 3: Miernik pH....


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych urządzeń laboratoryjnychPakiet 1: Miniwirówka,Pakiet 2: Płyta grzewcza,Pakiet 3: Miernik pH.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=sum.edu.pl...

LINK do SIWZ

http://sum.edu.pl/zp/zapytania-ofertowe-do-30-tys-euro/13351-zapytanie-ofertowe-345-2021

Osoba do kontaktu

Jacek Borgiel
Dział Zaopatrzenia
tel. 32 2083695
jborgiel@sum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

maksymalnie do 28 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert2021-06-16

Sposób składania ofert

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15, 40-055 KATOWICE

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena-waga 80 %
Termin dostawy 20%

Uwagi

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dane Zamawiającego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
NIP: 634-000-53-01
Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Jacek Borgiel
Dział Zaopatrzenia
tel. 32 2083695
jborgiel@sum.edu.pl
I. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych urządzeń laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.1-2.3 i w ilościach określonych w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.1-3.3 do niniejszego zapytania, w zakresie:
Pakiet 1: Miniwirówka,
Pakiet 2: Płyta grzewcza,
Pakiet 3: Miernik pH.
II. Termin i warunki dostawy
1. Termin dostawy: na podstawie wystosowanego zamówienia do Wykonawcy w terminie maksymalnie do 28 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie oraz na własny koszt.
3. Wymagany jest co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji.
III. Sposób wyboru ofert:
1. Zamawiający dokona wyboru oferty wg następującego kryterium:
Cena-waga 80 %
Termin dostawy 20%
A. Kryterium cena będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to
kryterium (80 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ------------------------------------------------------- x 80 %
cena brutto oferty badanej
A - liczba punktów za kryterium cena
B. Kryterium termin dostawy będzie liczony w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (20 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy, oferta z terminem dostawy 28 dni otrzyma zero punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do wzoru:
najkrótszy zaoferowany termin dostawy
B = ------------------------------------------------------- x 20 %
termin dostawy oferty badanej
B - liczba punktów za kryterium termin dostawy
W cenie brutto zostają zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający dokona punktacji powyższego kryterium na podstawie informacji podanej
w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i muszą zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, wniesienia i ubezpieczenia, ewentualne rabaty, upusty, koszty związane z wymianą wadliwego przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad,
a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne, jeżeli występują. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną stanowiącą załączniki nr 2.1-2.3 oraz specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załączniki nr 3.1-3.3 do niniejszego zapytania, w zależności którego pakietu dotyczy.
Specyfikacja techniczna i asortymentowo-cenowa stanowi integralną część oferty.
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa 16.06.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jborgiel@sum.edu.pl
VI. Obowiązki Wykonawcy przed podpisaniem umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnej informacji CEDiG.

Data dodania

2021-06-10