Mettler Toledo

Dostawa odczynników

Dane organizatora

INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE
10-748 OLSZTYN
JULIANA TUWIMA 10
Tel. 89 523 46 86
Fax. 89 524 01 24
E-mail instytut@pan.olsztyn.pl
WWW pan.olsztyn.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

Olsztyn

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). KażdyWykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostałopodzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). KażdyWykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę nadowolną ilość części. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostałopodzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). KażdyWykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę nadowolną ilość części. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostałopodzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). KażdyWykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę nadowolną ilość części. Część 5: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostałopodzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). KażdyWykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę nadowolną ilość części. ZP/TP/D/2022/01/01

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal...

LINK do SIWZ

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb1e2ea9-1ad3-42fb-91f0-f7e4c6ac1704

CPV

33.69.65.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty charakterystyki odczynników i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające, że zaoferowane odczynniki spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. b) Karty charakterystyki Wykonawca składa wraz z ofertą. Dokumenty wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty charakterystyki odczynników i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające, że zaoferowane odczynniki spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna i konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe oświadczenie pod rygorem nieważności musi być złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna i konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe oświadczenie pod rygorem nieważności musi być złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail e.piorkowska-glab@olsztyn.pan.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pan.olsztyn.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

12 miesiące

Miejsce i termin składania ofert2022-01-21

Sposób składania ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2022-02-19

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1: cena 60
część 1: termin dostawy zamówienia cząstkowego 20
część 1: termin gwarancji 20
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy zamówienia cząstkowego 20
część 2: termin gwarancji 20
część 3: cena 60
część 3: termin dostawy zamówienia cząstkowego 20
część 3: termin gwarancji 20
część 4: cena 60
część 4: termin dostawy zamówienia cząstkowego 20
część 4: termin gwarancji 20
część 5: cena 60,00
część 5: termin dostawy zamówienia cząstkowego 20,00
część 5: termin gwarancji 20,00

Uwagi

2022/BZP 00018989/01


Dostawy
Dostawa odczynników
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001289340
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Tuwima 10
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-748
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.piorkowska-glab@olsztyn.pan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pan.olsztyn.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność badawczo-naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae5f2e06-751c-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018989
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010172/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
2.2.1 Odczynniki do badań, w tym standardy, zestawy testowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Dodatkowe informacje zawarto w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie jest Pani Iwona Zakrzewska-Hałuszka, kontakt: i.zakrzewska-haluszka@pan.olsztyn.pl, telefon: 089 5234696*,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników ZP-TP/D/2022/01/01 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie jest Pani Iwona Zakrzewska-Hałuszka, kontakt: i.zakrzewska-haluszka@pan.olsztyn.pl, telefon: 089 5234696*,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników ZP-TP/D/2022/01/01 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/D/2022/01/01
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -
załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). Każdy
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty
uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale
zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 w
kolumnie „Ilość opcji”. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
o skorzystaniu z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia cząstkowego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostało
podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -
załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). Każdy
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolną ilość części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty
uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale
zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 w
kolumnie „Ilość opcji”. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
o skorzystaniu z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia cząstkowego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostało
podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -
załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). Każdy
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolną ilość części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty
uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale
zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 w
kolumnie „Ilość opcji”. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
o skorzystaniu z prawa opcji
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia cząstkowego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostało
podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -
załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). Każdy
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolną ilość części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty
uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale
zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 w
kolumnie „Ilość opcji”. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
o skorzystaniu z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia cząstkowego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Zamówienie zostało
podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy -
załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (5 części). Każdy
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolną ilość części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty
uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale
zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 w
kolumnie „Ilość opcji”. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
o skorzystaniu z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia cząstkowego
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty charakterystyki odczynników i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające, że zaoferowane odczynniki spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
b) Karty charakterystyki Wykonawca składa wraz z ofertą.
Dokumenty wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty charakterystyki odczynników i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające, że zaoferowane odczynniki spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna i konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe oświadczenie pod rygorem nieważności musi być złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi
załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców (w tym spółka cywilna i konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Powyższe oświadczenie pod rygorem nieważności musi być złożone w formie elektronicznej, w
postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ. W § 9 wpisano, zgodnie z
art. 455 ust. 1 ustawy PZP, możliwość dokonania zmian zawartej umowy bez przeprowadzania
nowego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-19

Numer informacji: 2022-BZP-00018989-01

Data dodania

2022-01-14