Dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Treść zamówienia

Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników w następujących ilościach oraz parametrach (innego rod...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników w następujących ilościach oraz parametrach (innego rodzaju cechach):1. Tlenek bizmutu (III) 250g - 2 szt.W postaci proszku, o czystości 98%Wielkość cząstek - od 90 do 210 nm, o kształcie sferycznymProducent/dystrybutor - Sigma-Aldrich, numer katalogowy: 6370172. Tlenek gadolinium (III) 100g - 2 szt.W postaci proszku, o czystości 99%Producent/dystrybutor - Sigma-Aldrich, numer katalogowy: 2785133. Tlenek żelaza (II i III) 250g - 1 szt.W postaci proszku, o czystości 97%Wielkość cząstek - od 50 do 100 nmProducent/dystrybutor - Sigma-Aldrich, numer katalogowy: 637106dalej łącznie zwanymi jako Odczynniki.Dział IV. Cel nabycia (przeznaczenie) Odczynników

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.zut.ed...

LINK do SIWZ

http://bip.zut.edu.pl/zamowienia-publiczne-przetargi-zakupy/dostawy-ponizej-130-tysiecy-zlotych/article/ogloszenie-o-zamowieniu-zapytanie-ofertowe-kbo-12021-na-dostawe-odczynnikow-do-badan-jednorazowa.html

Osoba do kontaktu

Krzysztof Cendrowski, e-mail kcendrowski@zut.edu.pl.

Wymagany termin realizacji zamówienia

27.08.2021

Miejsce i termin składania ofert2021-07-31

Sposób składania ofert

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Szczecin, dnia 23.07.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu (zapytanie ofertowe KBO 1/2021)
na dostawę odczynników do badań
(jednorazowa sprzedaż i dostarczenie)
Dział I. Nazwa i adres Zamawiającego, osoby do kontaktu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56
Osoba/osoby Zamawiającego uprawniona do kontaktu w sprawach związanych z ubieganiem
się o zamówienie jest pracownik Zamawiającego Krzysztof Cendrowski, e-mail kcendrowski@zut.edu.pl.
Dział II. Dane osobowe
Udział w postępowaniu (zapytaniu ofertowym) z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)-zwane dalej w skrócie RODO. Informacje o Zamawiającym jako administratorze przetwarzającym dane osobowe jak wyżej, jak też podstawy prawne i zakres tego przetwarzania na podstawie art. 13 (i ewentualnie art. 14) RODO-podaje dział XIII niniejszego dokumentu.
Dział III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników w następujących ilościach oraz parametrach (innego rodzaju cechach):
1. Tlenek bizmutu (III) 250g - 2 szt.
W postaci proszku, o czystości 98%
Wielkość cząstek - od 90 do 210 nm, o kształcie sferycznym
Producent/dystrybutor - Sigma-Aldrich, numer katalogowy: 637017
2. Tlenek gadolinium (III) 100g - 2 szt.
W postaci proszku, o czystości 99%
Producent/dystrybutor - Sigma-Aldrich, numer katalogowy: 278513
3. Tlenek żelaza (II i III) 250g - 1 szt.
W postaci proszku, o czystości 97%
Wielkość cząstek - od 50 do 100 nm
Producent/dystrybutor - Sigma-Aldrich, numer katalogowy: 637106
dalej łącznie zwanymi jako Odczynniki.
Dział IV. Cel nabycia (przeznaczenie) Odczynników
Przedmiot zamówienia (sprzedane i dostarczone Zamawiającemu Odczynniki) zostaną wykorzystane/ zużyte wyłącznie do celów wykonania prac badawczych, eksperymentalnych naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Dział V. Zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia, podmiot (Wykonawca), któremu zostanie udzielone zamówienie, warunki jego realizacji
1. Każdy może ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Podstawą możliwości ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia jest złożenie Zamawiającemu oferty (zwanej dalej Ofertą ). Minimalne warunki jakim powinna odpowiadać złożona Oferta, sposób
jej przygotowania i złożenia (w tym maksymalny termin w jakim Oferta może być skutecznie złożona Zamawiającemu) określają postanowienia działu VI oraz działu VII niniejszego dokumentu.
2. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy (umowa na sprzedaż i dostarczenie Odczynników zawarta z tym podmiotem), którego Oferta zastanie uznana za Ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu postanowień działu VIII niniejszego dokumentu. Zawarcie wyżej stosownie do postanowień działu X ust. 1-4 niniejszego dokumentu. Warunki realizacji tej umowy podaje dział XI niniejszego dokumentu.
3. Postanowienia powyższe nie narusza prawa do unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego) w przypadkach wskazanych w dziale IX niniejszego dokumentu.
Dział VI. Oferta (zawartość, sposób przygotowania)
1. Składana Zamawiającemu, stosownie do postanowień działu VII poniżej Oferta winna zawierać następujące informację minimum:
1) Identyfikować Oferenta (Wykonawcę, który składa ofertę), np. poprzez podanie jego nazwy i adresu, adresu poczty e-mail;
2) Cenę (oczekiwane wynagrodzenie) za sprzedaż i dostarczenie Odczynników (dalej cena ta jest zwana jako Cena za zamówienie ), z uwzględnieniem wszystkich rodzajów i ilości zamawianych Odczynników według wymagań podanych w dziale III niniejszego dokumentu (a jeżeli wymagania stawiane Odczynnikom zostały określone w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik niniejszego dokumentu-to również wymaganiami minimum z tego załącznika. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia stanowi więcej niż jeden rodzaj Odczynnika, zaleca się aby Cena za zamówienie została w Ofercie wskazana jako jednak kwota, stanowiąca sumę wszystkich rodzajów i ilości zamawianych Odczynników. Cena powinna zawierać w sobie podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli składający Ofertę Wykonawca jest podatnikiem tego podatku. Nie kalkuluje się podatku VAT w Cenie za zamówienie w tych sytuacjach i zakresie w jakim zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek podatkowy VAT powstaje u Zamawiającego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż jest czynnym podatnikiem VAT.
2. Zaleca się, aby składana Oferta zawierała dane osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy składającego Ofertę, w szczególności jego numer telefonu oraz adres poczty e-mail.
3. Jeżeli w dokumentach przedkładanych Zamawiającemu w związku z postępowaniem
z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego), w szczególności w Ofercie podaje się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przedstawiający je (w szczególności Wykonawca składający Ofertę) wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, nie później niż przed zawarciem umowy, o której mowa w dziale V ust. 2 niniejszego dokumentu zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zaleca się przy tym, aby zastrzeżenie jak wyżej nastąpiło wraz ze złożeniem dokumentu/dokumentów (w tym Oferty), których zastrzeżenie ma dotyczyć.
4. Te części Oferty (lub ewentualnych innych dokumentów składanych Zamawiającemu
wraz z Ofertą), które Oferent zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu podanym w ustępie poprzedzającym zaleca się przedłożyć z widocznym oznaczeniem, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Ewentualny brak w Ofercie informacji innych niż wskazanych ustępach powyższych będzie po stronie Zamawiającego poczytany za złożenie Oferty odpowiadającej wymogom niniejszego zapytania, tak co do przedmiotu, jak i warunków wykonania zamówienia.
VII. Termin i sposób złożenia oferty
1. Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres poczty e-mail: kbo@zut.edu.pl. w terminie do dnia 31.07.2021 r.
W temacie e-maila zaleca się umieścić adnotację: OFERTA na dostawę odczynników.
2. Treść Oferty (zawartość Oferty z informacjami, o których mowa w dziale VI powyżej) może być podana zarówno we wiadomości e-mail, jak i załącznikach do poczty e-mail (według wyboru składającego).
3. Składana stosownie do ust. 1 i 2 powyżej Oferta nie wymaga podpisu Wykonawcy składającego Ofertę, przy czym podpis taki jako podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składanej Oferty jest zalecany, w szczególności
jako podpis w formie elektronicznej.
4. Ilekroć w dalszych częściach niniejszego dokumentu mowa będzie
o Terminie Składania Ofert -należy przez to rozumieć termin na składanie Ofert podany w ust. 1 powyżej (i w sposób tam wskazany), przy czym jeżeli wskazany termin będzie w wykonaniu postanowień działu XII niniejszego dokumentu zmieniony - wskazane określenie (Termin Składania Ofert) dotyczyć będzie terminu na składanie Ofert w niniejszym postępowaniu, ustalonego w wyniku ostatniej zmiany (modyfikacji) w tym zakresie.
5. Oferta na pocztę e-mail jak w ust. 1 powyżej może zostać złożona jako oferta zaszyfrowana.
W takim przypadku, po Terminie Składania Ofert Wykonawca zostanie wezwany do przekazania Zamawiającemu kodu lub innego rodzaju informacji niezbędnych do deszyfracji (odkodowania) Oferty, z zastrzeżeniem konsekwencji podanych w dziale VIII ust. 2 pkt 5) niniejszego dokumentu.
6. Poprzez złożenie Oferty Zamawiającemu Wykonawca akceptuje warunki postępowania określone w niniejszym dokumencie, a w przypadku jego zmian (modyfikacji) dokonanych w trybie wskazanym w dziale XII niniejszego dokumentu, przez złożenie Oferty Wykonawca akceptuje również warunki niniejszego postępowania w stanie po dokonaniu takich zmian (modyfikacji).
Dział VIII. Zasady wyboru Oferty najkorzystniejszej
1. Za Ofertę najkorzystniejszą uznana będzie Oferta o najniższej Cenie za zamówienie [w rozumieniu działu VI ust. 1 pkt 2) niniejszego dokumentu], pod warunkiem, że będzie to Oferta ważna.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, w tym uprzedniego prawa wyjaśniania czy doprecyzowania oferty w zakresie tam wskazanym, za Ofertę ważną rozumiana będzie każda złożona w Terminie Składania Ofert, i która jednocześnie:
1) Będzie zawierała Cenę za zamówienie lub co najmniej kwotę/kwoty, które będą pozwalały ją ustalić po stronie Zamawiającego, stosownie do działu VI ust. 1 pkt 2) niniejszego dokumentu;
2) Nie będzie zawierać postanowień wskazujących, że została złożona jedynie na część przedmiotu zamówienia (tj. tylko na niektóre rodzaje Odczynników) lub w ilości mniejszej niż wymagane;
3) Nie będzie oferować Odczynników niezgodnych z wymaganiami minimum (co do rodzaju, minimalnych ilości i innych parametrów czy właściwości) określonych w dziale III niniejszego dokumentu (a jeżeli wymagania stawiane Odczynnikom zostały określone w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik niniejszego dokumentu-to również wymaganiami minimum z tego załącznika). Jednak w konsekwencji postanowień działu VI ust. 5 niniejszego dokumentu-w przypadku i w zakresie w jakim w Ofercie brak będzie wyszczególnienia Odczynników oznaczać będzie, że zaoferowano Odczynniki spełniające wymagania podane w dziale III niniejszego dokumentu (a jeżeli wymagania stawiane Odczynnikom zostały określone w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik niniejszego dokumentu-to również wymaganiami minimum z tego załącznika);
4) Nie będzie zawierać postanowień sprzecznych (niezgodnych) z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w dziale XI niniejszego dokumentu;
5) Będzie możliwa do odczytania po stronie Zamawiającego. W szczególności, Zamawiający ma prawo uznać, że Oferta nie jest możliwa do odczytania w sytuacji, kiedy Wykonawca, który złoży Ofertę zaszyfrowaną, stosownie do uprawnienia wskazanego w dziale VII ust. 5 niniejszego dokumentu, w terminie wyznaczonym ze strony Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni od wezwania ze strony Zamawiającego) nie przekaże kodu lub innego rodzaju informacji niezbędnych do deszyfracji (odkodowania) Oferty po stronie Zamawiającego.
3. Zmawiający zastrzega sobie również prawo uznania danej Oferty za nieważną, jeżeli nie będzie złożona na adres poczty e-mail, o którym mowa dziale VII ust. 1 powyżej, przy czym, jeżeli podany tam adres poczty e-mail jest inny niż podany w dziale I niniejszego dokumentu Zamawiający uzna Ofertę za ważnie złożoną w tym zakresie, jeżeli Oferta zostanie złożona na przynajmniej jeden z podanych tam adresów poczty e-mail
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zwrócenia się do składającego Ofertę o wyjaśnienia jej treści mające na celu uzyskanie potwierdzenia spełniania przez Ofertę wymagań z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego). W razie potrzeby, wyjaśnienie dotyczyć może również kwestii identyfikacji Wykonawcy składającego Ofertę-sprzedawcy) czy uprawnienia (umocowania) osoby przesyłającej ofertę pocztą e-mail do reprezentowania oferenta (w szczególności poprzez żądanie przedłożenia pełnomocnictwa). Brak współpracy przy powyższym, w szczególności odmowa lub uchylanie się od udzielenia oczekiwanych wyjaśnień może skutkować uznaniem oferty za nieważną już na podstawie samych wątpliwości Zamawiającego podnoszonych w kierowanej do składającego Ofertę prośbie o udzielenie wyjaśnień.
5. Jeżeli Oferta o najniżej cenie okaże się nieważna w świetle postanowień ust. 2 - 4 powyżej, za najkorzystniejszą uznana będzie Oferta z drugą w kolejności najniższą Ceną za zamówienie, pod warunkiem, że i ta oferta nie okaże się ofertą nieważną. Postanowienie powyższe Zamawiający będzie uprawniony powtórzyć w odniesieniu do trzeciej (a potem następnej, a po niej ewentualnie dalszej następnej) Oferty o najniżej kolejno Cenie za zamówienie, aż do Oferty o najniżej Cenie za zamówienie (spośród złożonych), będącą jednocześnie Ofertą ważną.
6. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 poniżej wybór Oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany również w przypadku, gdy podlegać mu będzie tylko jedna oferta ważna w powyższym rozumieniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania czynności ustalenia Oferty najkorzystniejszej, stosownie do ust. 2 - 6 powyżej w przypadku odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie działu IX poniżej.
Dział IX. Zastrzeżenie odwołania lub unieważnienia postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego).
2. Wskazane w ust. 1 powyżej prawo odwołania/unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego) może nastąpić na każdym jego etapie po upływie terminu składania ofert, przed powiadomieniem o wyborze Oferty najkorzystniejszej stosownie do działu XI poniżej i może mieć w szczególności miejsce, gdy wystąpi będzie przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1) W Terminie Składania Ofert nie złożono żadnej ważnej Oferty w rozumieniu działu VIII ust. 2 -4 niniejszego dokumentu;
2) Okaże się, iż w oparciu o postanowienia działu VIII niniejszego dokumentu nie istnieje możliwość wskazania jednej Oferty najkorzystniejszej;
3) W sytuacji, w której Oferta z najniższą Ceną za zamówienie lub Ceną za zamówienie w Ofercie uznanej za najkorzystniejszą (czy możliwej do uznania za Ofertę najkorzystniejszą) stosownie do postanowień działu VIII niniejszego dokumentu - przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, przy czym zamiast unieważnienia postępowania z tej przyczyny Zamawiający może również uzupełnić brakującą kwotę do wysokości Ceny za zamówienie w Ofercie możliwej do uznania za Ofertę najkorzystniejszą. Żadnemu z Wykonawców nie przysługuje jednak prawo żądania od Zamawiającego dokonania wskazanego wyżej uzupełnienia brakującej kwoty;
4) Z innej ważnej dla Zamawiającego przyczyny, w szczególności, gdy:
a) Wskutek zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej zaistniałej po terminie składania ofert wybór Oferty najkorzystniejszej (i tym samym zawarcie umowy o zamówienie) przestanie leżeć w interesie Zamawiającego (np. nabycie odczynników stało się zbędne) lub interesie publicznym; lub
b) Przedmiot Oferty uznanej lub możliwej do uznania za najkorzystniejszą miałyby stanowić Odczynniki, które spełniają wprawdzie formalnie wymagania niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego), aczkolwiek będą w całości lub części nieprzydatne do realizacji celów, o których mowa w dziale IV niniejszego dokumentu.
3. Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
Dział X. Powiadomienie (informacja) o wyniku postępowania
1. W przypadku rozstrzygnięcia postępowania z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego) w sposób stanowiący wybór Oferty najkorzystniejszej, Zamawiający (działając w szczególności poprzez osobę, o której mowa w dziale I niniejszego dokumentu) w pierwszej kolejności przekaże Wykonawcy, którego Oferta została uznana za Ofertę najkorzystniejszą powiadomienie o wyborze jego Oferty za Ofertę najkorzystniejszą na adres poczty e-mail wskazany w jego Ofercie lub adres poczty e-mail z którego złożona została Oferta tego Wykonawcy.
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamówienie na warunkach wskazanych w dziale XI niniejszego dokumentu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku, gdy Cena za zamówienie z Oferty najkorzystniejszej (zapłata z tytułu podlegającej zawarciu umowy) będzie przekraczać 40 000 zł brutto (z podatkiem VAT)-wymagane będzie sporządzenie umowy na piśmie na odrębnym dokumencie i podpisanie jej przez strony, tj. Zamawiającego i Wykonawcę, który złożył Ofertę najkorzystniejszą.
4. Zawarcie umowy w sposób wskazany w ust. 3 powyżej następuje jednak na warunkach minimum wskazanych w dziale XI poniżej w niniejszym dokumencie.
5. O wyborze Oferty najkorzystniejszej (i tym samym o udzieleniu zamówienia), stosownie do ust. 1 - 4 powyżej albo unieważnieniu niniejszego postępowania (informacja o wyniku postępowania) Zamawiający (działając w szczególności poprzez osobę, o której mowa w dziale I niniejszego dokumentu) powiadomi również niezwłocznie poprzez zamieszczenie wskazanej informacji na stronie internetowej BIP Zamawiającego, na której zamieszczone jest niniejszy dokument ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawca Oferty najkorzystniejszej pozostaje nią związany aż do czasu zwarcia umowy w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, przy czym nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia, który stanowi Termin Składania Ofert, chyba że wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu. W przypadku, gdy Wykonawca Oferty najkorzystniejszej zawrze
z Zamawiającym umowę, o której mowa w ust. 3 powyżej, po upływie wyżej wskazanego okresu 30 dni - przyjmuje się, że Wykonawca ten wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania swoją Ofertą na okres do dnia, w którym nastąpiło zawarcie tej umowy tej umowy.
7. Postanowienia ust. 6 powyżej stanowi w odniesieniu do Oferty najkorzystniejszej odrębne uregulowanie w zakresie terminu związania ofertą w stosunku do postanowień art. 703 § 1 k.c.
8. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszego dokumentu mowa jest o Ofercie najkorzystniejszej -należy przez to rozumieć Ofertę wybraną (uznaną) po stronie Zamawiającego za Ofertę najkorzystniejszą, stanowiącą przedmiot powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
Dział XI Warunki realizacji zamówienia
Ulegająca zawarciu w sposób wskazany w dziale V ust. 2 oraz dziale X ust. 1 i 2 niniejszego dokumentu umowa będzie umową sprzedaży zawartą i realizowaną na następujących warunkach:
1) Strony umowy: Zamawiający (jako Kupujący) oraz Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą (jako Sprzedawca)
2) Przedmiot umowy: sprzedaż Odczynników i ich dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanych (stanowiącego przedmiot złożonej Oferty najkorzystniejszej) w postępowaniu z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego). Obowiązek dostarczenia Odczynników leży po stronie Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (sprzedawcy z umowy)
3) Miejsce dostarczenia Odczynników (adres): Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, aleja Piastów 50a, 70-311 w Szczecinie
4) Termin dostarczenia Odczynników: 27.08.2021 dni, od zawarcia umowy stosownie do postanowień działu X ust. 2 (a w przypadku wskazanym w dziale X ust. 3 niniejszego dokumentu-od zwarcia pisemnej umowy, o której tam mowa);
5) Wysokość zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu wykonania umowy: Cena za zamówienie, z Oferty najkorzystniejszej. W przypadku w zakresie, w jakim stosownie do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy VAT powstaje u Zamawiającego-podatek taki obliczy i wpłaci właściwym organom poboru podatku w Polce Zamawiający.
6) Sposób, w tym termin zapłaty: nie później niż w ciągu 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy (sprzedawcy z umowy). Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany w fakturze;
7) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% Ceny za zamówienie w Ofercie najkorzystniejszej za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt 5) powyżej, przy czym nie więcej niż 10% Ceny za zamówienie w ofercie najkorzystniejszej;
8) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% Ceny za zamówienie w Ofercie najkorzystniejszej w przypadku odstąpienia o umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą
9) W kwestiach nieuregulowanych w pkt 1) - 8) powyżej, do realizacji umowy zastosowanie ma Oferta wybrana za najkorzystniejszą oraz kodeks cywilny.
Dział XII. Postanowienia dodatkowe i końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub w razie potrzeby dodatkowego wyjaśnienia postanowień niniejszego dokumentu (a w przypadku dołączenia do niego załącznika/załączników-również tych dokumentów) załączników). Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie będą mogły być wykonane (będą dopuszczalne) jedynie w okresie przed upływem dotychczas wyznaczonego Terminu Składania Ofert.
2. Dokonywane w wykonaniu postanowień ust. 1 powyżej wyjaśnienia i/lub zmiany (modyfikacje) będą udostępniane poprzez ich zamieszczenie stronie internetowej BIP Zamawiającego, tam gdzie zamieszczone jest niniejsze ogłoszenie o zamówieniu (zapytanie ofertowe).
Dział XIII. Klauzula informacyjna RODO
(I) W związku z możliwością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim zostały lub zostaną podane w Ofercie, jak też w ewentualnych innych dokumentach składanych Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie, przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin w odpowiedzi na postępowanie (ogłoszenie o zamówienie, zapytanie ofertowe) z niniejszego dokumentu - zwane dalej Ogłoszeniem
o zamówienie
(II) Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej zwanym w skrócie RODO -
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin),
tel. 091 449 40 15, e-mail: rektor@zut.edu.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dalej również zwany jako Administrator ) możliwy
jest w następujący sposób:
• Pisemnie pocztą lub poprzez posłańca na adres: Kancelaria Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 17,
70-310 (korespondencja z dopiskiem według wzoru: Inspektor Ochrony danych osobowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie); lub
• Pisemnie na pocztę e-mail: IDO.kurek@zut.edu.pl lub
• Telefonicznie: na numer 091 449 4924
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, tj.
dla celów:
1) Niezbędnych do wykonania umowy (zwanej dalej Umową o zamówienie ) mającej
za przedmiot zamówienie z Ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku, jeżeli
dojdzie do zawarcia takiej Umowy z udziałem Pani/Pana danych);
2) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z:
a) prowadzeniem postępowania z Ogłoszenia o zamówieniu i potrzebą niezbędnej identyfikacji uczestników zainteresowanych złożeniem Oferty
w tym postępowaniu;
b) przygotowaniem lub zawarciem w wyniku postępowania Ogłoszenia
o zamówieniu z Panią/Panem Umowy o zamówienie (jeżeli postępowanie
z Ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie odwołane/unieważnione);
c) ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających
z postępowania z Ogłoszenia o zamówieniu lub Umowy o zamówienie
3) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych udostępnienia złożonej w postępowaniu z Ogłoszenia o zamówieniu Oferty, innych dokumentów lub informacji lub Umowy o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi)
w przypadkach wskazanych poniżej.
4. W granicach celów wskazanych w ust. 3 powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (oprócz samego Administratora) mogą być instytucje, w tym organy administracji publicznej, w szczególności instytucje finansujące lub współfinansujące zapłatę za wykonanie Umowy o zamówienie (w przypadku jej zawarcia z udziałem Pani/Pana danych osobowych) - a w granicach celów ustalonych w ust. 3 pkt 2 lit c) powyżej - również powołani biegli zewnętrzni, zewnętrzne kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, doradcze lub finansowe.
5. Z uwagi na to, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Administrator) jest nie tylko podmiotem prawa cywilnego (osoba prawna), lecz również podmiotem prawa publicznego (jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym złożona w postępowaniu z Ogłoszenia o zamówieniu Oferta, inne dokumenty lub informacje lub Umowa o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) wymagać będą udostępnienia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
w szczególności w wykonaniu przepisów:
1) Ustaw w związku ewentualną kontrolą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Administratora) lub jego nadzorem ze strony organów administracji publicznej;
2) Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
6. Prawnie uzasadnione interesy Administratora (i odbiorów stosownie do ust. 4 i 5 powyżej - jako stron trzecich) do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - opisują cele wyszczególnione w ust. 3 powyżej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w ust 3 powyżej, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z związanych z realizacją tych celów oraz przez okres wymagany przepisami prawa
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie w jakim:
1) jest Pan/Pani osobą składającą Ofertę w postępowaniu z Ogłoszenia o zamówieniu i podane dane osobowe służą identyfikacji składającego tą Ofertę; lub
2) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentacji podmiotu/podmiotów składających Ofertę czy inne dokumenty w postępowaniu z Ogłoszenia o zamówieniu; lub
3) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentowania podmiotu/podmiotów składających Ofertę przy zawarciu z tym podmiotem/podmiotami Umowy o zamówienie (jeżeli Umowa taka-z udziałem Pana/Pani danych osobowych - zostanie zwarta)
-ich niepodanie może uniemożliwić realizację wszystkich celów, o których mowa w ust. 3 powyżej, a w zakresie w jakim ich podanie wynika z warunków postępowania z Ogłoszenia o zamówieniu upublicznionych przez Administratora na stronie internetowej - konsekwencją ich niepodania jest niemożność skutecznego uczestnictwa w tym postępowaniu.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Posiada Pani/Pan prawo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie ma miejsce na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f RODO. W takim przypadku (w przypadku takiego sprzeciwu) Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności Pani/Pana (których dane osobowe dotyczą), lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Data dodania

2021-07-22