Dostawa odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice
Sowińskiego 5
Tel. 32 2380316, 3280200,
Fax. 322 316 933
E-mail aleksandra.richter@imn.gliwice.pl, barbarap@imn.gliwice.pl
WWW bip.imn.gliwice.pl/uzp

Województwo

śląskie

Powiat

gliwicki + Gliwice

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2021 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach i Oddziału w Skawinie i w Poznaniu (pakiet 1-4). Wykaz odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych planowanych do zakupu określony jest w Załączniku 1 w formie czterech arkuszy kalkulacyjnych przedstawiających: - 1 część -pakiet I ogólny - 2 część-pakiet II analityczny - 3 część- pakiet III do chromatografii - 4 część- pakiet IV materiały filtracyjne i papierki wskaźnikowe. Szczegółowy opis w SIWZ.ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: 1 część -pakiet I ogólny1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych planowanych do zakupu określony jest w Załączniku 1 w formie czterech arkuszy kalkulacyjnych: 1 część -pakiet I ogólny 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 24960000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: 2 część-pakiet II analityczny1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych planowanych do zakupu określony jest w Załączniku 1 w formie czterech arkuszy kalkulacyjnych : 2 część-pakiet II analityczny 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 24960000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: 3 część- pakiet III do chromatografii1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych planowanych do zakupu określony jest w Załączniku 1 w formie czterech arkuszy kalkulacyjnych :3 część- pakiet III do chromatografii 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 24960000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 4Nazwa: 4 część- pakiet IV materiały filtracyjne i papierki wskaźnikowe.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych planowanych do zakupu określony jest w Załączniku 1 w formie czterech arkuszy kalkulacyjnych: 4 część- pakiet IV materiały filtracyjne i papierki wskaźnikowe. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 24960000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:TI/72/2020

Specyfikacja

www.imn.gliwice.pl

LINK do SIWZ

http://bip.imn.gliwice.pl/uzp

CPV

24300000-7: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24960000-1: Różne produkty chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wymagania certyfikacyjne Dla odczynników zawartych w pakietach II oraz III, przeznaczonych do stosowania podczas wykonywania specjalistycznych analiz chemicznych, wymagane jest zwalnianie produktu do obrotu przez Laboratorium pracujące w systemie jakości zgodnym z normą ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w celu potwierdzenia wiarygodności wyników badań zawartych w Świadectwie Kontroli Jakości dla odczynnika. Zamawiający preferuje sposób oceny spełniania tego warunku na podstawie przedstawionego certyfikatu akredytacji (krajowej lub zagranicznej) laboratorium producenta zgodnie z powołaną normą. W przypadku braku certyfikatu akredytacji wymagane będzie przedstawienie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że Laboratorium zwalniające odczynniki do obrotu pracuje w systemie jakości zgodnym z normą ISO/IEC 17025. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego Wykonawca dostarczy: - Certyfikat akredytacji Laboratorium (zwalniającego odczynniki do obrotu) zgodnie z normą ISO/IEC 17025 lub Oświadczenia, że Laboratorium zwalniające odczynniki do obrotu posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Sowińskiego 5
44-100 Gliwice

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice
Sowińskiego 5

2021-01-19

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie cena 100,00

Uwagi

Adres:Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, pawilon B, pok. nr.2, kancelariaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 14.01.2021godzina: 12:00


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 14-01-2021, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 19-01-2021, godzina 12:00

Data dodania

2020-12-30

Ostatnia modyfikacja

2021-01-12