Dostawa odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU
80-336 GDAŃSK
KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1
Tel. 58 554 71 21
Fax. 58 552 17 92
E-mail rektor@awf.gda.pl
WWW www.awfis.gda.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb realizacjibadań naukowych zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia(Szczegółowy formularz cenowy). Przedmiotowe zestawienie będzie stanowiło Załącznik nr 1do Umowy.

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=awf.gdansk.sisco.info_161...

LINK do SIWZ

http://awf.gdansk.sisco.info/zamowienia,20_3-2021-2_126

Osoba do kontaktu

mgr Żaneta Wojdakowska-Dział Nauki

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni od dnia zawarcia Umowy

Miejsce i termin składania ofert

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU
80-336 GDAŃSK
KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1 Godzina: 12:00

2021-02-26

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Znak sprawy: 2/NN_MK-D/2021Gdańsk, 18.02.2021 r.1OGŁOSZENIE O UDZIELANYMZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKIAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,NIP 584-09-62-525, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019,z późn. zm.) oraz art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowejna niżej wymieniony zakres.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPrzedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb realizacjibadań naukowych zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia(Szczegółowy formularz cenowy). Przedmiotowe zestawienie będzie stanowiło Załącznik nr 1do Umowy.Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę cenową.Miejsce dostawy odczynników: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, 80-336 Gdańsk,ul. Kazimierza Górskiego 1, Budynek Główny A, Dział Nauki (pok.112).Wymagania:Podane w Załączniku nr 2 - Szczegółowy formularz cenowy nazwy producenta określająwymagany przez Zamawiającego standard. Oryginalne nazewnictwo i symbolika podanazostała w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi złożyćofertę cenową dla każdej pozycji wykazanej w Załączniku nr 2 do niniejszegoOgłoszenia. Wykonawca winien podać w kol. 14 Szczegółowego formularza cenowegonazwę producenta oraz numer katalogowy produktu, który oferuje, odpowiednio dla każdejpozycji. W sytuacji braku nazwy producenta lub numeru katalogowego produktu w ofercieWykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje produkty producentów wskazanychprzez Zamawiającego w kolumnie nr 12 Szczegółowego formularza cenowego.Oferowany i dostarczany odczynnik musi być fabrycznie nowy (nieużywany) o najwyższejjakości. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniachproducenta. Transport odczynników musi odbywać się w warunkach określonych przezZamawiającego, jak i producenta, które nie spowodują utraty ich właściwości.Za okres gwarancji jakości (przydatności do użycia) uważa się przynajmniej 80% okresuważności podanego przez producenta. Jednak okres gwarancji jakości (przydatności doużycia) nie może być krótszy niż minimalny wymagany okres gwarancji, który zostałokreślony przez Zamawiającego w Szczegółowym formularzu cenowym (załącznik nr 2 doOgłoszenia). W obu przypadkach okres gwarancji jakości (przydatności do użycia) liczony jestod dnia odbioru przedmiotu zamówienia.2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIATermin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia Umowy.3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY CENOWEJWykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1do Ogłoszenia) cenę brutto (=wartość brutto) za wykonanie całego zamówienia określonegow Szczegółowym formularzu cenowym (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).znak sprawy: 2/NN_MK-D/2021Gdańsk, 18.02.2021 r.2OGŁOSZENIE O UDZIELANYMZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKIPrzy obliczaniu ceny oferty cenowej Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o wzór Umowyi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w jejskład konieczne do zrealizowania zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wypełniony Załącznik nr 1 i 2 do niniejszegoOgłoszenia.W ofercie cenowej, na dołączonym Formularzu Oferty Cenowej Wykonawca podaje cenębrutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto zaoferowana za całośćzamówienia.Podana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całościzamówienia, m.in.: wartość oferowanego produktu wraz z należnym podatkiem VAT, cenęopakowania, koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy do miejsca wskazanego przezZamawiającego.4. KRYTERIA OCENY OFERTZa ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta cenowa o najniższej cenie bruttospełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia, tj. oferta, którauzyska największą ilość punktów:-cena....................................... 100 pkt za najniższą cenę...........................-waga 100 %,Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ww. kryterium ocenyofert. Ocena punktowa kryterium Cena dokonana zostanie na podstawie wzoru:Cena najniższa wśród złożonych ofertP = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%Cena oferty badanejgdzie: P - punkty otrzymane za kryterium cenaDo obliczenia kryterium Cena pod uwagę brana jest cena brutto podana na Formularzu Oferty.UWAGA:• W toku badania i oceny oferty cenowej Zamawiający może żądać od Wykonawcówwyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonej oferty cenowej.• Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku. Ponadto zamawiający zamieściniezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniuzamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarłumowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.• Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOferty cenowe (oryginał) prosimy dostarczyć w formie pisemnej pocztą lub osobiście nawskazany przez Zamawiającego adres korespondencyjny w terminie nie później niż do dnia26.02.2021 r. do godz. 12.00znak sprawy: 2/NN_MK-D/2021Gdańsk, 18.02.2021 r.3OGŁOSZENIE O UDZIELANYMZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKIOferty cenowe, które nie zostaną dostarczone w formie pisemnej do dnia 26.02.2021 r. do godz. 12.00 nie będą rozpatrywane.Adres korespondencyjny:Akademia Wychowania Fizycznego i SportuBudynek Główny (A), Dział Nauki, pok. 113ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsktel. (58) 554 71 01z dopiskiem:Dział Nauki2/NN_MK-D/2021 - Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji badańnaukowych6. POZOSTAŁE INFORMACJE1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019, z późn. zm.).2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaoferowanej ceny oraz warunkówz Wykonawcami, przy wyborze oferty, a także rezygnacji z udzielenia zamówienia.Z przeprowadzonych negocjacji Zamawiający sporządzi stosowny protokół.3. Ogłoszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Pzporaz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobieprawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lubdoprecyzowania przesłanych dokumentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiającymoże żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonychofert.5. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanychu Zamawiającego.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowympostępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.7. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),dalej RODO Zamawiający informuje, że:1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznegoi Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (dalej AWFiS ), ul. Kazimierza Górskiego 1;80-336 Gdańsk, NIP: 584 - 09 - 62 - 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230.2. AWFiS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 58 55 47 241; e-mail - iod@awf.gda.pl3. Dane osobowe osoby fizycznej pozyskane w związku z postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego nr 2/NN_MK-D/2021-Dostawa odczynników chemicznychdla potrzeb realizacji badań naukowych przeprowadzonego na podstawie art. 11znak sprawy: 2/NN_MK-D/2021Gdańsk, 18.02.2021 r.4OGŁOSZENIE O UDZIELANYMZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKIust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) oraz zawarciem i realizacją Umowy, będąprzetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu udzielenia zamówieniapublicznego, w tym wykonania Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń)wiążących się z zawartą Umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikającychz przepisów prawa.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych).5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, m.in.organy administracji publicznej, organy administracji skarbowej. Ponadto danepublikowane będą na stronie internetowej AWFiS w Biuletynie Informacji Publicznej.6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionychpracowników.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dorealizacji celów określonych w punkcie 3. Dane zawarte w wystawionych fakturachprzechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminówprzechowywania faktur na cele podatkowe.8. Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane w zakresie zgodnym z przepisamipowszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowaniao udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.9. Dane osobowe osoby fizycznej nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani doorganizacji międzynarodowej.10. Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej będącejuczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia jest obowiązkowe. Konsekwencjąniepodania określonych danych osobowych będzie brak możliwości udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym niemożliwość zawarciai realizacji umowy.11. W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.12. Osoba fizyczna podająca dane osobowe posiada:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przyczym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wynikupostępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowyoraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącznikówc) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowaniaw odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;znak sprawy: 2/NN_MK-D/2021Gdańsk, 18.02.2021 r.5OGŁOSZENIE O UDZIELANYMZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKId) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osobafizyczna uzna, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jejdotyczących narusza przepisy RODO;13. Osobie fizycznej nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.8. DOKUMENTY STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZEŚĆ OGŁOSZENIA− Załącznik nr 1-Formularz Oferty Cenowej− Załącznik nr 2-Szczegółowy formularz cenowy− Załącznik nr 3-Wzór Umowy9. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI1. Wykonawcy mogą wysyłać Zamawiającemu pytania dotyczące wyjaśnienia treści:a) ogłoszenia udzielanym zamówieniu z dziedziny naukib) formularza oferty cenowej,c) szczegółowego formularza cenowegod) umowy-wzórpocztą elektroniczną na adres e-mail: zaneta.wojdakowska@awf.gda.pl2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona Wykonawcom bez ujawnieniaźródła zapytania na stronie internetowej Zamawiającego http://awf.gdansk.sisco.info.3. Wszelkie zmiany dotyczące postępowania 2/NN_MK-D/2021-Dostawaodczynników chemicznych dla potrzeb realizacji badań naukowych. Zamawiającyprzekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom na stronie internetowejZamawiającego: http://awf.gdansk.sisco.info.4. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do ww. postępowania nr 2/NN_MK-D/2021niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiającyprzedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców na stronieinternetowej Zamawiającego http://awf.gdansk.sisco.info.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:- mgr Żaneta Wojdakowska-Dział Nauki- e-mail: zaneta.wojdakowska@awf.gda.pl, tel. 58 55 47 101

Data dodania

2021-02-22