Dostawa odczynników chemicznych, artykułów i sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 11 00
Fax. 58 347 28 21
E-mail sekretariat@mif.pg.gda.pl
WWW www.pg.gda.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych, artykułów i sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych, artykułów i sprzętu laboratoryjnego, w ramach projektu PG, IDUB w konkursie ARGENTUM o tytule Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, z podziałem na części.

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1613976872894

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9650

Wymagany termin realizacji zamówienia

W ciągu 21 dni od dnia udzielenia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 Godzina: 10:00

2021-03-01

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

POLITECHNIKA GDAŃSKAul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsktel. +48 58 XXX XX XXfax: +48 58 XXX XX XXe-mail: xxxx@pg.edu.plwww.pg.edu.plZZ/105/005/D/2021 Gdańsk, dnia 19.02.2021 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU1. Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm) zwanej dalej ustawą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę odczynników chemicznych, artykułów i sprzętu laboratoryjnego, w ramach projektu PG, IDUB w konkursie ARGENTUM o tytule Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, z podziałem na części.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, artykułów i sprzętu laboratoryjnego, wg poniższej specyfikacji:Część I Artykuły laboratoryjneLp.Przedmiot zamówieniaIlość1.Ultrachłonny, jednostronnie powleczony polietylenem papier-mata do wykładania stołów laboratoryjnych i powierzchni roboczych dostarczana w formie arkuszy w kartonie dozującym lub na rolce1 szt.2.Mata laboratoryjna z silikonu 600 x 550 mm, grubość 1 mm1 szt.3.4.Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer, pojemność 5 ml100 szt.5.Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer, pojemność 10 ml100 szt.6.Zlewki szklane niskie z wylewem. Wykonane ze szkła borokrzemowego odporne na wysokie temperatury i chemikalia, poj. 100 ml10 szt. x 27.Zlewki szklane niskie z wylewem. Wykonane ze szkła borokrzemowego odporne na wysokie temperatury i chemikalia, poj. 250 ml10 szt.8.Butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna, poj. 150 ml5 szt.9.Butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran z zakrętką, wysoka odporność chemiczna, poj. 250 ml5 szt.10.Szklane pojemniki z zakrętką wykonane z wytrzymałego szkła, kształt zabezpieczający przed zaleganiem materiału na dnie, poj. 125 ml24 szt.11.Płytki z PS do hodowli komórkowych, wykonane z polistyrenu, sterylne, 12 dołków, płaskie dno, pojemność 2 ml50 szt. x212.Tacki z melaminy, wymiary: 190 x 150 x 17 mm,2 szt.13.Tacki z melaminy, wymiary: 240 x 180 x 17 mm2 szt.14.Przeźroczyste pojemniki z gwintem, wykonane z polistyrenu, w gwintowanymi pokrywkami. do przechowywania mediów proszkowych, odporne na temperatury od -40stopn.C do +75stopn.C, wysokość 30mm10 szt. x 315.Szpatułki laboratoryjne, 7 x 210 mm300 szt.POLITECHNIKA GDAŃSKAul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsktel. +48 58 XXX XX XXfax: +48 58 XXX XX XXe-mail: xxxx@pg.edu.plwww.pg.edu.pl16.Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z polistyrenu, sterylne, pojemność 1 ml800 szt.17.Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z polistyrenu, sterylne, pojemność 5 ml400 szt.Część II EksykatorLp.Przedmiot zamówieniaIlość1.Eksykator szafkowy do przechowywania próbek i materiałów wrażliwych na wilgoć, z elektronicznym termo higrometrem o wymiarach użytkowych: 380/370x420/410x520/500 i pojemności 100-120 l, temp pracy w zakresie: -20 C +70 C.1 szt.Część III Pipetor elektronicznyLp.Przedmiot zamówieniaIlość1.Pipetor elektroniczny, charakteryzujący się lekką, dobrze wyważoną konstrukcją przeznaczony do precyzyjnego podawania cieczy z możliwością ustawienia prędkości pipetowania w sposób prosty i intuicyjny przy pomocy czubków palców. Pracujący z dużą szybkością zasysania ok. 6-8 ml/s. Pasujący do pipet o pojemności od 0.1 ml do 100 ml. Masa pipetora poniżej 180 gram. Zawierający pojemny akumulator litowo-jonowy zapewniający długą i wygodną pracę oraz umożliwiający również pipetowanie podczas ładowania. W zestawie: zasilacz, statyw, uchwyt na ścianę, adapter do pipet oraz min. dwa filtry membranowe 0.45 μm.1 szt.Część IV Odczynniki chemiczneLp.Przedmiot zamówieniaIlość1.Żelatyna, proszek (500g), wysoki stopień badawczy, specjalna jakość dedykowana do bakteriologii i inżynierii tkankowej1 szt.Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń.3. Opis sposobu obliczania ceny:a) Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto dla wybranej części [cyfrowo, w złotych polskich (PLN), na załączniku do nin. ogłoszenia (formularz oferty)]. Cena winna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.b) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą realizowane w PLN.4. Termin realizacji zamówienia:W ciągu 21 dni od dnia udzielenia zamówienia5. Kryteria oceny ofert:Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium cena-100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji, zgodnie z pkt 2 niniejszego ogłoszenia.POLITECHNIKA GDAŃSKAul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsktel. +48 58 XXX XX XXfax: +48 58 XXX XX XXe-mail: xxxx@pg.edu.plwww.pg.edu.pl6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:a) Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia.b) Faktura, o której mowa powyżej, wystawiona przez Wykonawcę, w swojej treści zawierać powinna wyszczególnienie asortymentu, zgodnie z pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.c) Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.d) Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.e) Nazwa, parametry techniczne oraz cena dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niespełniającego warunków zamówienia, Zamawiający nie dokona jego odbioru.7. Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do dnia 01.03.2021 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału), z dopiskiem: na dostawę odczynników chemicznych, artykułów i sprzętu laboratoryjnego, w ramach projektu PG, IDUB w konkursie ARGENTUM o tytule Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Zamówienie Nr ZZ/105/005/D/2021 lub na adres e-mail: annszers@pg.edu.pl. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Gdańskiej jest Pan Paweł Baniel: iod@pg.edu.pll, tel. +48 58 348 66 29*;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych artykułów i sprzętu laboratoryjnego, w ramach projektu PG, IDUB w konkursie ARGENTUM o tytule Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Zamówienie Nr ZZ/105/005/D/2021prowadzonym w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm);POLITECHNIKA GDAŃSKAul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsktel. +48 58 XXX XX XXfax: +48 58 XXX XX XXe-mail: xxxx@pg.edu.plwww.pg.edu.plodbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 I 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:1) w przypadku, gdy wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to zamawiający będzie uprawniony do żądania od wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);2) w przypadku, gdy wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.p.o. Dziekanaprof. dr hab. inż. Dariusz MikielewiczWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA____________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Data dodania

2021-02-22