Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4
Tel. 81 744 50 61
Fax. 81 744 50 67
E-mail sekretariat@ipan.lublin.pl
WWW www.ipan.lublin.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na następujące części:Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma-Aldrich lub równoważnychMiniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275Część 2. Dostawa kwasu siarkowego według katalogu Pol-Aura lub równoważnegoMiniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu EQUIMED lub równoważnychMiniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275Część 4. Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu Elmetron lub równoważnegoMiniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275Część 5. Dostawa elektrod laboratoryjnych według katalogu Detektor lub równoważnychMiniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275Część 6. Dostawa wkładów do dejonizatora wody według katalogu PolwaterMiniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275Część 7. Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu Aga Analytical lub równoważnegoCzęść 8. Dostawa kolumny chromatograficznej do chromatografu gazowego Thermo Scientific ITQ 1100Tracę GC Ultra posiadanego przez Zamawiającego według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnejMiniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00351Część 9. Dostawa destylatora elektrycznego według katalogu Labsystem lub równoważnejOPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141, SONATA15 2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS2019/35/0/NZ9/01387

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=bip.ipan.lublin.pl_161400...

LINK do SIWZ

http://bip.ipan.lublin.pl/bip?id=1

Osoba do kontaktu

odczynniki@ipan.lublin.pl

Miejsce i termin składania ofert

INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4

2021-02-26

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze ofert decydować będzie cena oferty na poszczególne części - 100%.

Uwagi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ZaproszeniaZamawiający, określając w opisie przedmiotu zamówienia produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania, posłużył się wskazaniem konkretnej firmy - producenta, w tym zakresie dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający określił przykładowego producenta oraz podał numer katalogowy danego produktu z katalogu wskazanego producenta, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawcę produkty. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie produktów producenta innego aniżeli wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo i fizykochemicznie od wskazanego oraz musi mieć co najmniej takie same parametr/ techniczno-eksploatacyjne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Z dostarczonych dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe jak opisane przez Zamawiającego w Zaproszeniu. Wymóg równoważności będzie oceniany poprzez porównanie parametrów produktów - żądanego i oferowanego, dostępnych w opisach i charakterystykach podawanych przez producentów.III. Warunki realizacji zamówieniaSzczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 4 (wzór umowy).Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Odczynniki i wzorce powinny posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa jakości, deklaracje zgodności i karty charakterystyk, potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Wykonawca, po podpisaniu umowy (przed każdorazową dostawą odczynników chemicznych) będzie zobowiązany dostarczyć kartę charakterystyki, certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości lub deklaracje zgodności i odpowiednią normę europejską w formie elektronicznej na adres; odczynniki@ipan.lublin.pl.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 13.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniom podczas transportu i dostarczyć go w oryginalnych opakowaniach producenta. Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta*. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu w oryginalnych opakowaniach producenta oraz opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.IV. Tryb zamówienia1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.2. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Instytutu3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.V. Rozwiązania równoważne1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym/szczegótowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do Zaproszenia, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. załączniku.3. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.VI. Okres realizacji zamówieniaw zakresie części od 1-8 - maksymalnie do 14 dni od dnia podpisania umowyW zakresie części 9 - maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.VII. GwarancjaNa dostarczone odczynniki chemiczne, stanowiące Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 75% okresu przydatności określonego przez producenta.W zakresie części 9 - minimum 12 miesięcy gwarancji.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).4. Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.VIII. Instrukcja dla Wykonawców1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.4. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz z formularzem cenowym/opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.IX. Przygotowanie oferty1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.2. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną).3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym Zaproszeniem do składania ofert oświadczenia i dokumenty.5. Cena przedmiotu zamówienia powinna być podana w PLN brutto, netto oraz kwota podatku VAT, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, ewentualne rabaty i upusty.6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: dostawę odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (znak A-2401-3/2021), nie otwierać przed dniem 26.02.2021 r. do godz. 11.00.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, poprawić, modyfikować, uzupełniać lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian, poprawek, modyfikacji, uzupełnień lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego rozdziału, a zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczając napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.9. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie - po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian - zostaną dołączone do oferty.10. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.X. Wymagane dokumenty2. Wypełniony Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.3. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.6. Podmioty zagraniczne, które nie posiadają odpisu, o którym mowa w pkt. 4, składają dokument potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.XI. Sposób oceny ofert1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za daną część.2. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę za całą część, bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie jednostkowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną słownie.3. Przy wyborze ofert decydować będzie cena oferty na poszczególne części - 100%.4. W/w kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 punktów. W kryterium cena zostanie zastosowany wzór na poszczególne części:Cena brutto oferty najkorzystniejszejOcena punktowa = x 100 punktówCena brutto oferty badanejZa najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z WykonawcamiZamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewa Hamera, fax: 81 7445067; e-mail: e.hamera@ipan.lublin.pl.XIII. Składanie i tryb otwarcia ofert1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 26.02.2021 r. do godz. 11.00.2. W dniu 26.02.2021 r. o godzinie 11.15 nastąpi otwarcie ofert, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odesłane do nadawcy bez otwierania.XIV. Termin związania ofertą1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.XV. Oferta z rażąco niską ceną1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.2. Oceniając wyjaśnienia, Zamawiający weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.3. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.XVI. Uzupełnienie oferty, zasady udzielania wyjaśnień i możliwość dokonania zmianw Zaproszeniu1. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, wzywając Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnienie oferty po upływie terminu jest nieskuteczne.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę treści zaproszenia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.4. Przedłużenie terminu składania ofert możliwe jest tylko przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadamia Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie oraz zamieszcza informację o zmianie terminu na stronie internetowej Zamawiającego.XVII. Tryb oceny oferty, Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które nie mogą prowadzić do zmiany oferty oraz doprecyzowania ofert.2. Zamawiający poprawi w ofercie:a) oczywiste omyłki pisarskie,b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.XVIII. Odrzucenie ofertyZamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:1) została złożona po terminie składania ofert;2) została złożona przez Wykonawcę:a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lubb. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lubc. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń wymaganych w postępowaniu, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;3) jest niezgodna z przepisami ustawy;4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;5) jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert lub/i opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić;9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki;10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;XIX. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:a) nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń;b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowyJeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.XXI. Unieważnienie postępowania1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:a) nie złożono żadnej oferty,b) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;d) gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.2. Zamawiający może unieważnić na każdym etapie postępowanie także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny.3. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania w sposób przyjęty w zaproszeniu oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.

Data dodania

2021-02-22