Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 77
Fax. 58 348 63 73
E-mail dorota.sitarek@eti.pg.edu.pl
WWW www.eti.pg.gda.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu DIAMSEC - ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych, finansowanego z NCBiR, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.2) Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, dopuszczając możliwość złożenia oferty na wybraną część:Część 1 Dostawa odczynników chemicznych.Część 2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.Część 3 Dostawa kielicha do badań elektrochemicznych.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu...

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9761

CPV

33.69.65.00, 33.79.30.00, 38.43.70.00

Osoba do kontaktu

e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-04-15

Sposób składania ofert

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena oferty

Uwagi

1
Dziekan
Nr zamówienia ZZ/308/009/D/2021 Gdańsk, dnia 07.04.2021 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, działając na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu DIAMSEC - ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych, finansowanego z NCBiR, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2) Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, dopuszczając możliwość złożenia oferty na wybraną część:
Część 1 Dostawa odczynników chemicznych.
Część 2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Część 3 Dostawa kielicha do badań elektrochemicznych.
3) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych jakościowych.
5) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
6) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 126.
7) Kod CPV 33696500-0 odczynniki laboratoryjne, 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane, 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne.
2. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi zawierać podpis osoby (osób) uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.
3) Wykonawca składając ofertę w formie pisemnej powinien złożyć ją w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie: Oferta w postępowaniu na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla WETI PG, oznaczenie sprawy: ZZ/308/009/D/21. Wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinien wpisać w temacie wiadomości email następujące oznaczenie: ZZ/308/009/D/21 oferta w postępowaniu na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla WETI PG.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Cena musi być określona w złotych polskich.
2
3) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Miejsce i termin składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 10.00.
2) Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 126 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl.
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną
na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
4) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego
6. Kryteria oceny ofert dla każdej z 3 części
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty 100%. Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
a) Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów-100 pkt.
b) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
Cn
Pc = ---------- x 100
Cb
gdzie:
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty;
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych, nieodrzuconych ofert w PLN;
Cb - cena brutto ocenianej oferty w PLN;
100-waga kryterium.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
8. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą stanowiącą załącznik nr 3 (dotyczy części 2).
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), dalej RODO, zamawiający informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
3
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/308/009/D/2021 na Dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla WETI PG, prowadzonym na podstawie art. 30 ust 4 ustawy Pzp;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) formularz oferty;
3) wzór umowy;
4) formularz rzeczowo-cenowy.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański