Dostawa odczynników do badań naukowych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
02-091 WARSZAWA
FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY 61
Tel. 22 572 09 13
Fax. 22 572 01 54
E-mail wum@wum.edu.pl
WWW www.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników do badań naukowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników do badań naukowych1. FusionPlex ALL Starter Kit for Illumina (16 prób ) + możliwość wykonania analizy wyników sekwencjonowania z wykorzystaniem serwera chmurowego Archer Analysis demo dla 16 prób przygotowanych z wykorzystaniem odczynników zestawu startowego FusionPlex All, nr ref. AB0035 lub produkt równoważny* 1 opakowanie2. FusionPlex ALL Kit, for Illumina, nr ref. AB0013 + możliwość wykonania analizy wyników sekwencjonowania z wykorzystaniem serwera chmurowego Archer Analysis demo dla 8 prób przygotowanych z wykorzystaniem odczynników zestawu startowego FusionPlex All nr ref. AB0013 lub produkt równoważny* 2 opakowania3. Archer MBC Adapters A1-A8 for Illumina, nr ref. SA0040 lub produkt równoważny 1 opakowanie4. Archer MBC Adapters A9-A16 for Illumina, nr ref. SA0041 lub produkt 1 opakowanie równoważny5. Archer MBC Adapters A17-A24 for Illumina, nr ref. SA0042 lub produkt równoważny 1 opakowanie6. Archer MBC Adapters A25-A32 for Illumina, nr ref. SA0043 lub produkt równoważny 1 opakowanie

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=logistyka.wum.edu.pl_1613...

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

CPV

33.69.60.00

Osoba do kontaktu

Julita Szyc
Tel 22 57 20 277e-mail: julita.szyc@wum.edu.plDział Logistykiul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
02-091 WARSZAWA
FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY 61 Godzina: 10:00

2021-03-01

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Zapytanie ofertoweZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH(na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy-Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późń. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto)Znak sprawy: ATZ_JS_1WW_2021_EL_682_2021I. ZAMAWIAJĄCY:Warszawski Uniwersytet Medycznyul. Żwirki i Wigury 6102-091 WarszawaREGON: 000288917NIP: 525-00-05-828Osoba do kontaktu z WykonawcamiJulita SzycTel 22 57 20 277e-mail: julita.szyc@wum.edu.plDział Logistykiul. Pawińskiego 3, 02-106 WarszawaII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:1. Dostawa odczynników do badań naukowychKod CPV:33696000-5 odczynniki i środki kontrastowe2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:NrO p i s przedmiotu zamówieniaI l o ś ć1. FusionPlex ALL Starter Kit for Illumina (16 prób ) + możliwość wykonania analizy wyników sekwencjonowania z wykorzystaniem serwera chmurowego Archer Analysis demo dla 16 prób przygotowanych z wykorzystaniem odczynników zestawu startowego FusionPlex All, nr ref. AB0035 lub produkt równoważny* 1 opakowanie2. FusionPlex ALL Kit, for Illumina, nr ref. AB0013 + możliwość wykonania analizy wyników sekwencjonowania z wykorzystaniem serwera chmurowego Archer Analysis demo dla 8 prób przygotowanych z wykorzystaniem odczynników zestawu startowego FusionPlex All nr ref. AB0013 lub produkt równoważny* 2 opakowania3. Archer MBC Adapters A1-A8 for Illumina, nr ref. SA0040 lub produkt równoważny 1 opakowanie4. Archer MBC Adapters A9-A16 for Illumina, nr ref. SA0041 lub produkt 1 opakowanie równoważny5. Archer MBC Adapters A17-A24 for Illumina, nr ref. SA0042 lub produkt równoważny 1 opakowanie6. Archer MBC Adapters A25-A32 for Illumina, nr ref. SA0043 lub produkt równoważny 1 opakowanie** Dla pozycji nr 1 i nr 2 Zamawiający wymaga możliwości wykonania analizy wyników sekwencjonowania z wykorzystaniem serwera chmurowego Archer Analysis demo dla 32 prób przygotowanych z wykorzystaniem odczynników zestawu startowego FusionPlex All.III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIAZamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.IV. MIEJSCE DOSTAWY:Warszawski Uniwersytet MedycznyDział Logistykiul. Pawińskiego 302-106 WarszawaV. GWARANCJA1. Przedmiot dostawy musi pochodzić z produkcji bieżącej, a Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 6 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot dostawy z wyłączeniem tego przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin przydatności, w którym to przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie dostawy przedmiotu o krótszym terminie przydatności.2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia bądź według własnego wzoru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że będzie zawierać wymagane minimum, tj. nazwę Wykonawcy, numer referencyjny postępowania, nazwę produktu, ceny jednostkowe netto, termin dostawy, okres udzielonej gwarancji jakości i zgodę na 30-dniowy termin płatności oraz zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.6. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.8. Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aktualnie obowiązującej wersji - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzietraktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.9. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane strony. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty (dotyczy ofert przesłanych zgodnie z zapisem części VIII ust. 2 lit. a i ust. 3 Zaproszenia).10. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy, tj. ATZ_JS_1WW_2021_EL_682_2021.VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:1) Deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE: Wykonawca zobowiązany jest do określeniaklasy wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG lub wykazu wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z dyrektywą Rady 98/79/EWG oraz załączenia do oferty odpowiednich deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.2. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Formularzu ofertowym, zobowiązany jest:1) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych.3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.4) przedłożyć kartę katalogową produktu i/lub inne materiały informacyjne wydane przez producenta w polskiej lub angielskiej wersji językowej, potwierdzające, że zaoferowany produkt równoważny jest zgodny z parametrami produktu docelowego o podanym w Zaproszeniu numerze katalogowym.3. Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 01.03.2021 r. do godz. 10.00.2. Oferty można składać:a. W wersji papierowej opatrzonej podpisem osobistym na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 3. Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie znakiem sprawy ATZ_JS_1WW_2021_EL_682_2021.b. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert:− pocztą e-mail w postaci dokumentu elektronicznego i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii elektronicznej dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonej podpisem osobistym w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres: julita.szyc@wum.edu.pl. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy ATZ_JS_1WW_2021_EL_682_2021.3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia w postaci kopii elektronicznejdokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonej podpisem osobistym Zamawiającymoże zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia dostawy.4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:− wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samychzasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA.IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY1. Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca na druku Formularza ofertowegostanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia zobowiązany jest na podstawie kalkulacjiszczegółowej podać łączną cenę ofertową netto, kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT.2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związanez realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisamioraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy, w tym kosztyopakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez których realizacjazamówienia nie byłaby możliwa.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowegoZamawiającego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług w aktualnie obowiązującej wersji w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowegonabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenypodatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymiprzepisami.4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.6. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będąpodlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotuzamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnieńdotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczącychtreści złożonych ofert.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocenawyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.11. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy ta została złożona po terminie składania ofert lub zawiera rażąconiską cenę lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbępunktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:Liczba punktów oferty badanej = 100pktcenaX = cenabadanaminA4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożoneoferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający ofertydodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zaproszenia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.6. W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany maksymalny dopuszczalny termin.7. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu udzielanej gwarancji, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany maksymalny dopuszczalny okres.XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.XII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Zaproszeniu.2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.3. Informację o których mowa w pkt 2, Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonania zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHInformacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.Zamawiający informuje, że w przypadku:- osób fizycznych,- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania,będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyska bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,Zamawiający informuje Panią/Pana, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa;reprezentowany przez Rektora WUM2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu otrzymania informacji handlowych niezbędnych dla oszacowania przedmiotu zamówienia, zgodniez przepisami ustawy o zamówieniach publicznych lub zawarcia umowy w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wypełnieniem obowiązków prawnych, w tym niezbędnych dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także wynikających z obowiązku archiwizacji w oparciu o obowiązujące przepisy;5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności poprzez prowadzenie działań analitycznych, statystycznych, promujących działalność Administratora;6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja prowadzonego postępowania w oparciu o wewnętrzne regulacje, postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych, wytyczne programów operacyjnych, krajowych, regionalnych, jak również w oparciu o postanowienia zawieranych umów o dofinansowanie.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania lub określonego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie;8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem formalnym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;10. Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;11. nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których daneosobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1.XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą lub w oparciu o pisemne zlecenie wykonania zamówienia.3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.-Kodeks postępowania cywilnego w aktualnie obowiązującej wersji.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.Sporządził: Zatwierdził:1 Wyjaśnienie: Obowiązek złożenia oświadczenia nie ma zastosowania w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Data dodania

2021-02-22