Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A
Tel. 85 746 90 00
Fax. 85 746 90 15
E-mail rektorat@pb.edu.pl
WWW www.pb.bialystok.pl/

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=system.pressinfo.pl_16104...

LINK do SIWZ

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/6065

Załączniki do spec.

system.pressinfo.pl_1610455405692.zip"

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A

2021-01-19

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

a) cena - waga 100%

Uwagi

2021.01.19Załączniki:PDF icon 081.2020 Zapytanie ofertowe.pdfPlik 081.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE.docxPlik 081.2020 Załącznik nr 1 do ZO - NOWY wzór formularza OFERTY.docxPlik 081.2020 Załacznik nr 2 - wzór umowy.docxPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Data dodania

2021-01-12