Dostawa odczynników specjalistycznych oraz materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      środki chemiczne, kwasy

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68
Tel. +48 426355080
Fax. +48 426354326
E-mail przetargi@uni.lodz.pl
WWW bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa odczynników specjalistycznych oraz materiałów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników specjalistycznych oraz materiałów laboratoryjnych, tj. asortymentu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części. Ponadto, wymagania dotyczące parametrów i właściwości przedmiotu zamówienia określone zostały w dokumentacji postępowania, w tym w pkt 3 SIWZ.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet ŁódzkiKrajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68Miejscowość: ŁódźKod NUTS: PL711 Miasto Łódź Kod pocztowy: 90-136Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka Gałda-StasiakE-mail: przetargi@uni.lodz.plTel.: +48 426355080Faks: +48 426354326Adresy internetowe: Główny adres: www.uni.lodz.plAdres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcyPrzy wyborze oferty, w każdej z części przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. cena oferty brutto (C) – 60 %; 2. termin płatności faktury (T) – 20 %; 3. termin dostaw sukcesywnych (D) – 20 %. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium wynoszące dla całości przedmiotu zamówienia (części 1 i 2 łącznie: 730,00 PLN (słownie PLN: siedemset trzydzieści złotych zero groszy). Całą ww. określoną kwotę wadium Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w przypadku, gdy składa ofertę na obie części przedmiotu zamówienia. Wysokość wymaganego wadium dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia określona została w pkt 12.1 SIWZ. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ. Opis sposobu opracowania i złożenia oferty i JEDZ został określony w pkt 14 SIWZ.

LINK do SIWZ

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne
33698100-0: Kultury mikrobiologiczne
33790000-4: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 9.1.1. oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Uwaga! Dla poprawnego złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga jedynie, by Wykonawca w złożonym jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji odpowiedź – tak. Wstępnie wypełniony formularz JEDZ opublikowany przez Zamawiającego będzie zawierał powyższą sugestię. 9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w 9.1.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 9.1.1 niniejszej SIWZ dotyczący podwykonawców oraz zamieszcza informacje o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom w formularzu oferty, o którym mowa w zał. nr 1a do niniejszej SIWZ.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: — nie podlegają wykluczeniu oraz — spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie, c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 10 dni) terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia: 9.5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.5.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SIWZ); 9.5.3. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SIWZ); 9.5.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SIWZ); 9.5.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – chyba, że Zamawiający będzie posiadał dokumenty dotyczące Wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: — nie podlegają wykluczeniu oraz — spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie, c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy określone zostały w dokumentacji postępowania, w tym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wadium

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium, którego wysokość dla części nr 1 wynosi: 580,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy). Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gałda-Stasiak
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426355080
Faks: +48 426354326
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68, 11:00

2020-12-02

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji2020-12-02

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/01/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: Przy wyborze oferty, w każdej z części przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. cena oferty brutto (C) – 60 %; 2. termin płatności faktury (T) – 20 %; 3. termin dostaw sukcesywnych (D) – 20 %. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium wynoszące dla całości przedmiotu zamówienia (części 1 i 2 łącznie: 730,00 PLN (słownie PLN: siedemset trzydzieści złotych zero groszy). Całą ww. określoną kwotę wadium Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w przypadku, gdy składa ofertę na obie części przedmiotu zamówienia. Wysokość wymaganego wadium dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia określona została w pkt 12.1 SIWZ. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ. Opis sposobu opracowania i złożenia oferty i JEDZ został określony w pkt 14 SIWZ.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13/11/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552863-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-11-18