Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
92-103 ŁÓDŹ
BRZEZIŃSKA 5/15
Tel. 42 616 31 01
Fax. 42 679 26 38
E-mail info@iw.lodz.pl
WWW www.iw.lodz.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. IZ/ZP-236-06/21

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=iw.lukasie...

LINK do SIWZ

http://iw.lukasiewicz.gov.pl/iz-zp-236-06-21-dostawa-odczynnikow-szkla-i-drobnego-sprzetu-laboratoryjnego/

CPV

33.69.63.00, 33.69.65.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e)do jego udzielenia tj.zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum, z którego wynika zakres i sposób reprezentacji. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, ul. ul. Brzezińska 5/15, 92-103, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail zamowienia@iw.lukasiewicz.gov.plAdres strony internetowej (URL): www.iw.lodz.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

12 miesiące

Miejsce i termin składania ofert2021-04-13

Sposób składania ofert

Za pośrednictwem miniPortaluGodzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-05-06

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

2021/BZP 00023504/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023504 z dnia 2021-03-26 Dostawy Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000050239 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Brzezińska 5/15 1.5.2.) Miejscowość: Łódź 1.5.3.) Kod pocztowy: 92-103 1.5.4.) Województwo: łódzkie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@iw.lukasiewicz.gov.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.lodz.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego) 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność Prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c97144-8bcb-11eb-86b1-a64936a8669f 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023504 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://iw.lodz.pl/o-instytucie/zamowienia-publiczne-aktualne/ 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal;ePUAP: /IW-Lodz/SkrytkaESP;email: zamowienia@iw.lukasiewicz.gov.pl 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie dokumenty przekazane za pośrednictwem skrzynki ePUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: IZ/ZP-236-06/21 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 4.1.9.) Liczba części: 8 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Część 1 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100,00 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 2 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100,00 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 3 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100,00 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 4 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.W przypadku innych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100,00 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 5 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100,00 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 6 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100,00 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 7 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100,00 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 8 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKSIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów jakościowych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e)do jego udzielenia tj.zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum, z którego wynika zakres i sposób reprezentacji. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: zmiany umów zostały określone we wzorach umów - Załącznik nr 10 i nr 11 do SWZ 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem miniPortalu 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06 2021-03-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy Numer informacji: 2021-BZP-00023504-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00023504/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-09 10:00

Po zmianie:
2021-04-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-09 11:00

Po zmianie:
2021-04-13 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-05-06

Po zmianie:
2021-05-12