Dostawa oscyloskopu cyfrowego - 1 szt. oraz generatora funkcyjnego - 1 szt

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
80-952 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 05
Fax. 58 347 20 44
E-mail rzecznik@pg.gda.pl
WWW wilis.pg.edu.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa oscyloskopu cyfrowego - 1 szt. oraz generatora funkcyjnego - 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa oscyloskopu cyfrowego - 1 szt. oraz generatora funkcyjnego - 1 szt. na potrzeby projektu pn. Wpływ obecności uszkodzeń na odpowiedź dynamiczną elementów betonowych w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości w ramach Młodej Nauki (nr zadania 034628), realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu...

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9760

CPV

38.34.20.00

Osoba do kontaktu

email: szp@wilis.pg.gda.pl, Monika Gozdalik

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia tj. termin dostawy przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wynosi 7 dni kalendarzowych.

Miejsce i termin składania ofert2021-04-14

Sposób składania ofert

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDAŃSK Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

POLITECHNIKA
GDAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
UCZELNIA
BADAWCZA
Gdańsk, £*04.2021 r
Dziekan
Nr zamówienia: ZZ/6/002/D/2021
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, działając bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z2019r., poz. 2019 ze zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę oscyloskopu cyfrowego i generatora funkcyjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
tel.: 58 347 24-86, 58 347 24-19 www.pg.edu.pl
NIP: 584-020-35-93 REGON: 000001620
Rodzaj Zamawiającego: Uczelnia publiczna
Postępowanie prowadzi: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl
Godziny pracy Sekcji Zamówień Publicznych WILiŚ: 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.- zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86 ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp@wllls.pg.gda.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
4.Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego - 1 szt. oraz generatora funkcyjnego - 1 szt. na potrzeby projektu pn. Wpływ obecności uszkodzeń na odpowiedź dynamiczną elementów betonowych w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości w ramach Młodej Nauki (nr zadania 034628), realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
UWAGA!
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda: złożenia dokumentacji technicznej.
Przez dokumentacje techniczna rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja techniczna musi być złożona wraz z ofertą.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:
Część A - Oscyloskop cyfrowy Kod wg CPV 3834200-4 Oscyloskopy
Cześć B - Generator funkcyjny Kod wg CPV 38342000-4 Generatory
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
4.Postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3A-B do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19 +48 58 347 24 86 e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl www.pg.edu.pl
IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia tj. termin dostawy przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wynosi 7 dni kalendarzowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny (budynek nr 1), p. 165 (piętro I).
4. Termin dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym na co najmniej 36 godzin przed planowaną dostawą. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 14.00.
5. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: cena oferty - 100 %.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą warunki zamówienia i zaproponuje najniższą cenę.
3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19 +48 58 347 24 86 e-mail: szp@wllis.pg.gda.pl www.pg.edu.pl
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. W trakcie badania i oceny Zamawiający zastosuje przepisy art. 223 ustawy Pzp.
10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
11.Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255-257 ustawy Pzp.
12. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r., poz. 1913), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.
5. Cena oferty nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
+48 58 347 24 86 e-mall: szp@wilis.pg.gda.pl www.pg.edu.pl
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi zawierać co najmniej:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2) pełnomocnictwo (opcjonalnie, jeżeli dotyczy).
2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3.Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
6.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu drogą elektroniczną na adres email: szp@wilis.pg.gda.pl
8. Termin związania ofertą: 30 dni.
VIII. UMOWA
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
+48 58 347 24 86 e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl www.pg.edu.pl
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
IX. OSOBA DO KONTAKTU
Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Gozdalik, email: szp@wilis.pg.gda.pl.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2021 r. do godz. 12.00
w formie pisemnej - w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.010, z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na dostawę oscyloskopu cyfrowego i generatora funkcyjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, ZZ/6/002/D/2021. lub
w formie elektronicznej - skan podpisanej oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: szp@wilis.pg.gda.pl wpisując w treści wiadomości: Oferta w postępowaniu na dostawę oscyloskopu cyfrowego i generatora funkcyjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, ZZ/6/002/D/2021
2.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/6/002/D/2021 na dostawę oscyloskopu cyfrowego i generatora funkcyjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
+48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mall: szp@wllis.pg.gda.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia);
- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
W imieniu Zamawiającego:
Załączniki do ogłoszenia:
1.Formularz oferty
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3.Wzór umowy
POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. +48 58 347 24 19
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
+48 58 347 24 86 e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl www.pg.edu.pl