Dostawa pęset na potrzeby projektu iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-receptor z użyciem diamentowych nanostruktur domieszkowych borem...

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 77
Fax. 58 348 63 73
E-mail dorota.sitarek@eti.pg.edu.pl
WWW www.eti.pg.gda.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa pęset na potrzeby projektu iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-receptor z użyciem diamentowych nan...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa pęset na potrzeby projektu iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-receptor z użyciem diamentowych nanostruktur domieszkowych borem, finansowanego z NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu...

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9895

CPV

33.13.11.72

Osoba do kontaktu

e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-06-10

Sposób składania ofert

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena oferty

Uwagi

1
Dziekan
Nr zamówienia ZZ/512/009/D/2021 Gdańsk, dnia 27.05.2021 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę pęset na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pęset na potrzeby projektu iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-receptor z użyciem diamentowych nanostruktur domieszkowych borem, finansowanego z NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2) Opis przedmiotu zamówienia pęset:
Pęseta do 4 calowych wafli krzemowych
- ochrona przed ESD,
- możliwość stosowania w medycynie i elektronice,
- rezystywność powyżej 1 μΩ·cm,
- moduł sprężystości z zakresu: 180 GPa-220 GPa,
- niemagnesowalna (minimum 70%),
- powłoka wypiaskowana,
- odporna na działanie nadsiarczanu amonu,
- brak możliwości blokady pęsety,
- długość pęsety z zakresu: 125 - 135 mm,
- szerokość końcówki z zakresu: 11,5-12,5 mm,
- końcówka typu 4WF (wykonana z carbon peek),
- wymienne końcówki,
- Ilość: 3 sztuki.
Pęseta z ostrymi końcówkami
- ochrona przed ESD,
- możliwość stosowania w medycynie i elektronice,
- rezystywność powyżej 1 μΩ·cm,
- moduł sprężystości z zakresu: 180 GPa-220 GPa,
- niemagnesowalna (minimum 70%),
2
- powłoka wypiaskowana,
- odporna na działanie nadsiarczanu amonu,
- brak możliwości blokady pęsety,
- długość pęsety z zakresu: 125 - 135 mm,
- szerokość końcówki pęsety: 0.5 mm,
- końcówka wykonana z carbon peek,
- wymienne końcówki,
- Ilość: 3 sztuki
3) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych jakościowych.
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 126.
6) Kod CPV 33131172-3 pęsety dentystyczne.
2. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi zawierać podpis osoby (osób) uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.
3) Wykonawca składając ofertę w formie pisemnej powinien złożyć ją w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie: Oferta w postępowaniu na dostawę pęset dla WETI PG, oznaczenie sprawy: ZZ/512/009/D/21. Wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinien wpisać w temacie wiadomości email następujące oznaczenie: ZZ/512/009/D/21 oferta w postępowaniu na dostawę pęset dla WETI PG.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Cena musi być określona w złotych polskich.
3) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3
4) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Miejsce i termin składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2021 r. o godzinie 10.00.
2) Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 126 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl.
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną
na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
4) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego
6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty 100%. Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
a) Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów-100 pkt.
b) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
Cn
Pc = ---------- x 100
Cb
gdzie:
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty;
4
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych, nieodrzuconych ofert w PLN;
Cb - cena brutto ocenianej oferty w PLN;
100-waga kryterium.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), dalej RODO, zamawiający informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/512/009/D/2021 na Dostawę pęset WETI PG, prowadzonym na podstawie art. 11 ust 5 pkt.1) ustawy Pzp;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
5
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:
1) formularz oferty.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

Data dodania

2021-05-27