Dostawa pieca rurowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 13 10
Fax. 58 347 28 21
E-mail dziekanat@mif.pg.gda.pl
WWW www.mif.pg.gda.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa pieca rurowego...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa pieca rurowego

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu...

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9750

Osoba do kontaktu

e-mail: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 Godzina: 09:00

2021-04-08

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

POLITECHNIKAGDAŃSKAWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJZZ/91/019/D/21UCZELNIABADAWCZAGdańsk, dnia 31.03.2021 r.OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIUPolitechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę pieca rurowego i zaprasza do składania ofert.1. Opis przedmiotu zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia0 udzielany zamówieniu.2. Wymagania dotyczące gwarancji:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące, z wyłączeniem elementów zużywających się w sposób naturalny (elementy ceramiki). Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.3. Termin wykonania zamówienia.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.4. Oferta powinna zawierać:a) przedmiot zamówienia;b) cenę brutto, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w PLN;c) termin realizacji zamówienia;d) okres gwarancji na przedmiot zamówienia;e) termin ważności oferty.5. Opis sposobu obliczania ceny oferty:a) ceną oferty jest cena określona na formularzu OFERTA (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);b) cena musi być określona w złotych polskich;c) cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;d) w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert;e) cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji zamówienia, w tym w szczególności: cenę zakupu przedmiotu zamówienia, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, gwarancję, ewentualne opłaty celne, koszty opakowania, wniesienia do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia do momentu odbioru przez Zamawiającego.6. Ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) należy złożyć do dnia 08.04.2021 r., dogodz. 09.00, w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska Fizyki Technicznej1 Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok. 103 c lub e-mailem na adres: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl z podaniem w tytule maila ZZ/91/019/D/21. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl.7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena brutto przedmiotu zamówienia, termin dostarczenia przedmiotu zamówienia, okres gwarancji.Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie (wagi):POLITECHNIKA GDAŃSKAul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsktel. +48 58 347 25 87 fax: +48 58 347 28 21 e-mall:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl www.pg.edu.plPOLITECHNIKAGDAŃSKAWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJUCZELNIABADAWCZAa) cena (Pc) - 70 pktOcena punktowa ofert dla kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru:Pc = (Cn / Cb) x 70 pktgdzie:Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium CenaCn - najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie Cb - cena badanej ofertyb)) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej - 30 pktKryterium czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej (maksymalnie 2 dni robocze) będzie oceniany na podstawie podanego przez Wykonawcę w załączniku Oferta czasu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej (podanego w dniach roboczych) w następujący sposób:• 2 i więcej dni roboczych: 0 pkt• do 1 dnia roboczego: 30 pktŁączna liczba punktów w obu kryteriach: Po= Pc + Ppgdzie:Po - łączna ilość punktów w obu kryteriachPc - ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium CenaPp - ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnejZamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniać będzie wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu0 podane powyżej kryteria wyboru.W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.8. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.10. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych1 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnePOLITECHNIKA GDAŃSKA tel.+48 58 347 25 87fax: +48 58 347 28 21ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl80-233 Gdańsk www.pg.edu.plPOLITECHNIKAGDAŃSKAWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJUCZELNIABADAWCZAINICJATYWA DOSKONAŁOŚCIrozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest Pan mgr inż. Paweł Baniel, (kontakt):iod@pg.edu.pl1;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieca rurowego, nr postępowania ZZ/91/019/D/21, prowadzonym w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.);4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) będzie przysługiwało Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych- osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;9) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 25 87 fax: +48 58 347 28 21ul. G. Narutowicza 11/12 e-mall:zam.publlczne.wftims@pg.edu.pl80-233 Gdańsk www.pg.edu.plPOLITECHNIKAGDAŃSKAWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJUCZELNIABADAWCZA- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.ZATWIERDZAM:__ uż. M^rek ŻabczyńskiWYbZIAL FIZYKI TECHNICZN I MATEMATYKI STOSOWANF(podpis osoby upoważnionej)POLITECHNIKA GDAŃSKAul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsktel.+48 58 347 25 87 fax: +48 58 347 28 21 e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl www.pg.edu.pl