Dostawa profesjonalnego zestawu analizy termicznej składającego się z analizatorów

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
Tel. +48 343784200
Fax. +48 343784200
E-mail p.matuszczyk@ujd.edu.pl
WWW platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

Dostawa profesjonalnego zestawu analizy termicznej składającego się z analizatorów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego zestawu analizy termicznej składającego się z analizatorów: DSC i TGA stanowiącego jeden system pomiarowy wraz montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieAdres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8Miejscowość: CzęstochowaKod NUTS: PL224 Częstochowski Kod pocztowy: 42-200Państwo: PolskaE-mail: p.matuszczyk@ujd.edu.plTel.: +48 343784200Faks: +48 343784200Adresy internetowe: Główny adres: http://www.ujd.edu.pl/I.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

CPV

38434000-6: Analizatory

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
E-mail: p.matuszczyk@ujd.edu.pl
Tel.: +48 343784200
Faks: +48 343784200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ujd.edu.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8, 09:00

2021-01-28

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji2021-01-28

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/03/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

12/01/2021 S7
I.
II.
VI.
VII.
Polska-Częstochowa: Analizatory

2021/S 007-011473

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 247-611060)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
E-mail: p.matuszczyk@ujd.edu.pl
Tel.: +48 343784200
Faks: +48 343784200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ujd.edu.pl/
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa profesjonalnego zestawu analizy termicznej składającego się z analizatorów: DSC i TGA stanowiącego jeden system pomiarowy wraz montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi

Numer referencyjny: ZP.26.1.81.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38434000 Analizatory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego zestawu analizy termicznej składającego się z analizatorów: DSC i TGA stanowiącego jeden system pomiarowy wraz montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-611060
Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 26.1.2021, o godz. 09.30 za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego, w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138. Otwarcie ofert jest jawne.

Powinno być:
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 28.1.2021, o godz. 09.30 za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego, w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138. Otwarcie ofert jest jawne.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miminialny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/03/2021
Powinno być:
Data: 28/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje prawo do wniesienia odwołania (art. 180–198), a także pozostałe środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w postaci skargi do sądu (art. 198 a – 198 g). 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, tel.: +48 224587800, adres internetowy: www.uzp.gov.pl, faks: +48 224587803.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15/12/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611060-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-12-18

Ostatnia modyfikacja

2021-01-12