Dostawa przepływowych szklanych reaktorów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
INNOWACYJNA 9/11
Tel. 42 636 12 26
Fax. 42 636 12 59
E-mail proakademia@proakademia.eu
WWW www.proakademia.eu

Województwo

łódzkie

Powiat

pabianicki

Treść zamówienia

Dostawa przepływowych szklanych reaktorów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące dostawy przepływowych szklanych reaktorów laboratoryjnych- zostało upublicznione zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit” Przedmiotem zamówienia jest 26 szt. przepływowych szklanych reaktorów laboratoryjnych (dalej zwane „Towarem”), wykonanych zgodnie ze schematem dostarczonym przez Zamawiającego, z elementów spełniających parametry określone przez Zamawiającego. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy Zamawiającego, Zamawiający prześle schemat wraz z parametrami do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. W tym celu Wykonawca powinien przesłać e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. Zamawiający niezwłocznie odeśle Wykonawcy pełny, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Parametry techniczne Towaru: 1.1. Przepływowe szklane reaktory laboratoryjne, na które składają się elementy wymienione poniżej, będą służyły do procesu polegającym na kontakcie przepływającej cieczy z materiałem umieszczonym wewnątrz reaktorów. Wykorzystane materiały powinny zapewniać bezpieczeństwo pod kątem ich stosowania w kontakcie z żywnością. 1.2. Elementy szklane reaktorów powinny być wykonane ze szkła o jakości nie gorszej niż szkło borokrzemowe 1.3. Wszystkie elementy reaktorów muszą być autoklawowalne w temp. min. 121°C. 1.4. Element szklany (nr 1 na schemacie) wyposażony w zadany szlif męski oraz rurkę gwintowaną GL14 z możliwością zamontowania oliwki – 13 szt. 1.5. Reaktor/element szklany (nr 2 na schemacie) wyposażony w zadany szlif żeński oraz rurki gwintowane z możliwością zamontowania oliwek, wewnętrzna rurka szklana zamontowana na stałe umożliwiająca swobodną dystrybucję gazu oraz równomierne mieszanie – 13 szt. 1.6. Reaktor/element szklany (nr 3 na schemacie) wyposażony w zadany szlif żeński oraz rurki gwintowane z możliwością zamontowania oliwek, wyposażony w płytkę z otworami wtopioną w ścianki wewnętrze naczynia reakcyjnego oraz zapobiegająca opadaniu produktu na dno naczynia- 13 szt. 1.7. Element szklany (nr 4 na schemacie) wyposażony w spiek szklany o zadanej porowatości, z gwintem kompatybilnym z nakrętką GL 14 – 13 szt. 1.8. Element szklany (nr 5 na schemacie) przytrzymujący produkt w trakcie prowadzenia reakcji, płytka z otworami pozwalająca na swobodną dystrybucję gazu – 13 szt. 1.9. Element chromoniklowy (nr 6 na schemacie ), stanowiący obciążnik dla elementu nr 5, o zadanej masie, materiał bezpieczny do wykorzystania w kontakcie z żywnością – 13 szt. 1.10. Wraz z wymienionymi elementami dostarczone akcesoria: a) oliwka PP zgięta z uszczelką VQM (guma silikonowa z pochodną vinylometylową), – 40 szt. b) Nakrętka wykonana z PBT z otworem kompatybilne z oliwkami – 50 szt. c) Uszczelka VQM z powłoką PTFE do elementu nr 4 – 20 szt. d) Zacisk na zadany szlif ze stali nierdzewnej – 10 szt. 2. Wykonawca zobowiązuje się do:  - wykonania powyższych elementów zgodnie ze sztuką szklarską, wolnych od wad ukrytych mogących wpływać na przydatność do badań planowanych przez Zamawiającego. - konsultacji z Zamawiającym w razie wszelkich niejasności, które mogą wyniknąć podczas procesu produkcyjnego.  - Wykonawca Zobowiązuje się dostarczyć elementy do siedziby Zamawiającego – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 9/11 w oznaczonym terminie realizacji niniejszego zamówienia. 3. Inne warunki dostawy i odbioru zostały określone we wzorze umowy. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-1788-32075.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32075

CPV

33.79.30.00, 38.00.00.00

Wymagania

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub w przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Ofertę stanowi formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Do formularza ofertowego Wykonawca powinien dołączyć: a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego firmy; b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego); c) parafowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; d) oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności ( załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) e) oświadczenie Wykonawcy dotyczące jakości elementów szklanych (spełnienia wymagań określonych w pkt. II ust. 2 zapytania ofertowego). 3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę były ponumerowane i trwale spięte/złączone. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w miejscach przeznaczonych na podpis. Ponadto, Wykonawca powinien parafować każdą stronę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Ofertę można złożyć w następujący sposób: a) na piśmie osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego b) elektronicznie - pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższych ustępów c) poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 5. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z wymienionymi i podpisanymi dokumentami, o których mowa w pkt VI.2. 6. W razie wyboru formy elektronicznej ofertę należy dostarczyć: a) na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany w punkcie I. Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, wiadomość zawierająca pełną ofertę wpłynie na serwer pocztowy Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią. lub b) poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, pełna oferta wpłynie poprzez bazę w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią. 7. W przypadku składania oferty papierowej należy ją złożyć u Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego wskazany w pkt. I. 8. Oferta powinna zostać złożona do dnia 23.02.2021 r. do godziny 12.00 (termin składania ofert). Dla ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod adres wskazany w punkcie I. cd. w zapytaniu ofertowym Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Ocena istnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu

Osoba do kontaktu

Monika Stojan501 085 658 zapytania-ofertowe@proakademia.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-02-01

Miejsce i termin składania ofert2021-02-23

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA, Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7281919068; Osoby do kontaktu: Monika Stojan, tel.: 501 085 658, e-mail: zapytania-ofertowe@proakademia.euGodzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-02-12 - data publikacji, 2021-02-23 - termin składania ofert, 2021-02-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu POIR.04.01.04-00-0099/19 - Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających Warunki zmiany umowy Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub w przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju. Opis Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące dostawy przepływowych szklanych reaktorów laboratoryjnych- zostało upublicznione zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit” Przedmiotem zamówienia jest 26 szt. przepływowych szklanych reaktorów laboratoryjnych (dalej zwane „Towarem”), wykonanych zgodnie ze schematem dostarczonym przez Zamawiającego, z elementów spełniających parametry określone przez Zamawiającego. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy Zamawiającego, Zamawiający prześle schemat wraz z parametrami do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. W tym celu Wykonawca powinien przesłać e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. Zamawiający niezwłocznie odeśle Wykonawcy pełny, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Parametry techniczne Towaru: 1.1. Przepływowe szklane reaktory laboratoryjne, na które składają się elementy wymienione poniżej, będą służyły do procesu polegającym na kontakcie przepływającej cieczy z materiałem umieszczonym wewnątrz reaktorów. Wykorzystane materiały powinny zapewniać bezpieczeństwo pod kątem ich stosowania w kontakcie z żywnością. 1.2. Elementy szklane reaktorów powinny być wykonane ze szkła o jakości nie gorszej niż szkło borokrzemowe 1.3. Wszystkie elementy reaktorów muszą być autoklawowalne w temp. min. 121°C. 1.4. Element szklany (nr 1 na schemacie) wyposażony w zadany szlif męski oraz rurkę gwintowaną GL14 z możliwością zamontowania oliwki – 13 szt. 1.5. Reaktor/element szklany (nr 2 na schemacie) wyposażony w zadany szlif żeński oraz rurki gwintowane z możliwością zamontowania oliwek, wewnętrzna rurka szklana zamontowana na stałe umożliwiająca swobodną dystrybucję gazu oraz równomierne mieszanie – 13 szt. 1.6. Reaktor/element szklany (nr 3 na schemacie) wyposażony w zadany szlif żeński oraz rurki gwintowane z możliwością zamontowania oliwek, wyposażony w płytkę z otworami wtopioną w ścianki wewnętrze naczynia reakcyjnego oraz zapobiegająca opadaniu produktu na dno naczynia- 13 szt. 1.7. Element szklany (nr 4 na schemacie) wyposażony w spiek szklany o zadanej porowatości, z gwintem kompatybilnym z nakrętką GL 14 – 13 szt. 1.8. Element szklany (nr 5 na schemacie) przytrzymujący produkt w trakcie prowadzenia reakcji, płytka z otworami pozwalająca na swobodną dystrybucję gazu – 13 szt. 1.9. Element chromoniklowy (nr 6 na schemacie ), stanowiący obciążnik dla elementu nr 5, o zadanej masie, materiał bezpieczny do wykorzystania w kontakcie z żywnością – 13 szt. 1.10. Wraz z wymienionymi elementami dostarczone akcesoria: a) oliwka PP zgięta z uszczelką VQM (guma silikonowa z pochodną vinylometylową), – 40 szt. b) Nakrętka wykonana z PBT z otworem kompatybilne z oliwkami – 50 szt. c) Uszczelka VQM z powłoką PTFE do elementu nr 4 – 20 szt. d) Zacisk na zadany szlif ze stali nierdzewnej – 10 szt. 2. Wykonawca zobowiązuje się do:  - wykonania powyższych elementów zgodnie ze sztuką szklarską, wolnych od wad ukrytych mogących wpływać na przydatność do badań planowanych przez Zamawiającego. - konsultacji z Zamawiającym w razie wszelkich niejasności, które mogą wyniknąć podczas procesu produkcyjnego.  - Wykonawca Zobowiązuje się dostarczyć elementy do siedziby Zamawiającego – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 9/11 w oznaczonym terminie realizacji niniejszego zamówienia. 3. Inne warunki dostawy i odbioru zostały określone we wzorze umowy. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Numer informacji: 2021-1788-32075

Data dodania

2021-02-15