Dostawa przyrządów pomiarowych dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W POZNANIU
61-893 POZNAŃ
KRAKOWSKA 19
Tel. 61 856 72 40
Fax. 61 855 22 02
E-mail oum.poznan.poznan@gum.gov.pl
WWW bip.gum.gov.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

Dostawa przyrządów pomiarowych dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa przyrządów pomiarowych dla Okręgowego Urzędu Miar w PoznaniuCzęść 1 Kalibrator ciśnienia (elektroniczny). Stanowisko do wzorcowania i legalizacji ciśnieniomierzy/przetworników w których wymagane jest użycie jako medium azotu/powietrza w zakresie od (-0,9 ÷ do 60) bar. Zastosowanie jako wzorzec pomiarowy do wzorcowania i legalizacji manometrów własnych oraz klientów OUM Poznań. Szczegółowy opis - załącznik nr 4.1 do SWZ. Część 2 Komparator masy o obciążeniu Max

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal...

LINK do SIWZ

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34a3a80a-2e55-4231-8650-da273a3cc1be

CPV

38.30.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania zostały opisane w cz. XI SWZ INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W POZNANIU, ul. ul. Krakowska 19, 61-893, Poznań, woj. wielkopolskie, państwo PL, tel. 61 856 72 79, e-mail oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): poznan.gum.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

110 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-06-17

Sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-07-16

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1 cena 60
część 2 termin realizacji 40
część 3 cena 60
część 4 termin realizacji 40
część 5 cena 60
część 6 termin realizacji 40
część 7 cena 60
część 8 termin realizacji 40

Uwagi

2021/BZP 00078785/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00078785 z dnia 2021-06-10Dostawy
Dostawa przyrządów pomiarowych dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OKRĘGOWY URZĄD MIAR W POZNANIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332630
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 19
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-893
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: 61 856 72 79
1.5.8.) Numer faksu: 61 855 22 02
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: poznan.gum.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Metrologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa przyrządów pomiarowych dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df65ee6b-c9cd-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078785
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015065/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa przyrządów pomiarowych dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://poznan.gum.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) poprzez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) poprzez ePUAP- https://epuap.gov.pl/wps/portal/
3) drogą elektroniczną: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ cz. II Ochrona danych osobowych
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ cz. II Ochrona danych osobowych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WO/RA.501-2/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Kalibrator ciśnienia (elektroniczny). Stanowisko do wzorcowania i legalizacji ciśnieniomierzy/przetworników w których wymagane jest użycie jako medium azotu/powietrza w zakresie od (-0,9 ÷ do 60) bar.
Zastosowanie jako wzorzec pomiarowy do wzorcowania i legalizacji manometrów własnych oraz klientów OUM Poznań. Szczegółowy opis - załącznik nr 4.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Komparator masy o obciążeniu Max <= 100 g z wzorcem adjustacyjnym. Manualny komparator masy będzie stosowany w akredytowanym stanowisku wzorcowania wzorców masy i odważników klasy dokładności OIML F1 , F2 i M1
o nominałach od 1 mg do 50 g. Szczegółowy opis w załączniku nr 4.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów wzorców masy klasy dokładności M1
Nominały wzorców masy:
- 10x200 mg z oznaczeniami pozwalającymi rozróżnić wzorce,
- 10x2g z oznaczeniami pozwalającymi rozróżnić wzorce.
Kształt:
– 200 mg: blaszki w postaci wielokątów z zawiniętym rogiem,
– 2g: walec z główką.
Materiał:
- 200 mg: blacha chromoniklowa (nowe srebro), niemieckie srebro,
-2g: stal nierdzewna.
Szczegółowy opis - zał. nr 4.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Stanowisko do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności - 2 kpl.
Stanowisko musi zapewnić Zamawiającemu możliwość sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności w warunkach stacjonarnych lub mobilnych (na bazie drogowej). Szczegółowy opis w załączniku nr 4.4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania zostały opisane w cz. XI SWZ INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-17 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-16 2021-06-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00078785-01

Data dodania

2021-06-10