Dostawa regulowanego źródła serii TLS firmy SCIENCETECH oraz elementów optomechanicznych niezbędnych do budowy systemu pomiarów fotoelektrochemicznych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 61 829 40 00
Fax. 61 829 44 44
E-mail rectorof@amu.edu.pl
WWW www.amu.edu.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

Dostawa regulowanego źródła serii TLS firmy SCIENCETECH oraz elementów optomechanicznych niezbędnych do budowy systemu pomiarów fotoelektroc...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa regulowanego źródła serii TLS firmy SCIENCETECH oraz elementów optomechanicznych niezbędnych do budowy systemu pomiarów fotoelektrochemicznych dla Centrum NanoBioMedycznego UAM, przy ul. Wszechnicy Piastowskiej 3 w Poznaniu.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia...

LINK do SIWZ

http://zamowienia.amu.edu.pl/ogloszenia

CPV

38.60.00.00

Osoba do kontaktu

w kwestiach merytorycznych jest dr. hab, prof. UAM Igor Iatsunskyi, e-mail: igoyat@amu.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert2021-08-04

Sposób składania ofert

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Poznań, 21.07.2021 r.
Znak sprawy: ZP/3076/D/21
Zaproszenie do składania ofert
na
dostawę regulowanego źródła serii TLS firmy SCIENCETECH oraz elementów optomechanicznych niezbędnych do budowy systemu pomiarów fotoelektrochemicznych dla Centrum NanoBioMedycznego UAM
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020 ze zm.),
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
I. Zamawiający:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NIP: 7770006350, Regon: 000001293
www.amu.edu.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa regulowanego źródła serii TLS firmy SCIENCETECH oraz elementów optomechanicznych niezbędnych do budowy systemu pomiarów fotoelektrochemicznych dla Centrum NanoBioMedycznego UAM, przy ul. Wszechnicy Piastowskiej 3 w Poznaniu.
CPV: 38600000-1
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w załączniku nr 1 (specyfikacja techniczna).
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
IV. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
1.2. formularz cenowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
1.3. pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
4. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Negocjacje mogą być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich oferentów w jednakowym zakresie z zachowaniem zasady równości szans.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem że ich treść odpowiadać będzie treści określonej przez Zamawiającego.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami musi być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Osoba (y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką imienną identyfikującą osobę.
9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie VI ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE.
V. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe na dostawę regulowanego źródła serii TLS firmy SCIENCETECH oraz elementów optomechanicznych niezbędnych do budowy systemu pomiarów fotoelektrochemicznych dla Centrum NanoBioMedycznego UAM. Znak sprawy: ZP/3076/D/21.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych jest dr. hab, prof. UAM Igor Iatsunskyi, e-mail: igoyat@amu.edu.pl
VI. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres igoyat@amu.edu.pl do dnia 04.08.2021 r. do godz. 12.00. Liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer
Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie Wykonawcy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z formularzem cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2. Ceny jednostkowe muszą być wyższe od zera.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen na wszystkie wymienione elementy przedmiotu zamówienia objęte dostawą i wycenić wszystkie pozycje formularza cenowego. Brak ceny choćby na jeden element przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe polegające np. omyłki dotyczące działań arytmetycznych np. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty np. przyjęcie w obliczeniach błędnej ilości jednostek miar (ilość jednostek miar zostanie poprawiona na prawidłową), zdublowania pozycji w formularzu cenowym (zdublowana pozycja zostanie wykreślona).
VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:
Nazwa kryterium
Waga:
1.
Cena brutto oferty (C)
100%
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą najniższą cenę.
3. Jeżeli oferta Wykonawcy wydaje się rażąco niska, Zamawiający może poprosić Wykonawcę o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty, a Wykonawca musi udowodnić, że cena nie jest rażąco niska.
4. Wyniki zapytania ofertowego tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, podlegają umieszczeniu na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych.
5. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze zapytania ofertowego.
IX. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania uzasadnienia na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.
2. Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania
ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 424 z późn. zm.).

Data dodania

2021-07-22