Dostawa specjalistycznych materiałów do badań

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Tel. 815 375 965
Fax. 815 375 965
E-mail zampubl@umcs.lublin.pl
WWW pzp.umcs.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy specjalistycznych materiałów do badań z podziałem na 8 części tj.: Część 1 - Dozowniki Część 2 - Tygle i pokrywki do tygli Część 3 - Bufory i Marker Część 4 - Odczynnik 1 Część 5 - Odczynnik 2 Część 6 - Odczynnik 3 Część 7 - Odczynnik 4 Część 8 - Zestaw odczynników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ (odpowiednio dla części). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dozowniki 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - 1 poz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy 40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych.Część nr: 2Nazwa: Tygle i pokrywki do tygli 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - 2 poz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych. Część nr: 3Nazwa: Bufory i Marker1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - 4 poz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy 40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych. Część nr: 4Nazwa: Odczynnik 1 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - 1 poz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych. Część nr: 5Nazwa: Odczynnik 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - 1 poz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych. Część nr: 6Nazwa: Odczynnik 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - poz. 1 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych. Część nr: 7Nazwa: Odczynnik 41) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - poz 4 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych. Część nr: 8Nazwa: Zestaw odczynników1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ - poz. 8 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Skrócony termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem pkt 13.2 SIWZ. Minimalny deklarowany czas dostawy wynosi 7 dni robocze, maksymalny 14 dni roboczych."Numer referencyjny:PN/110 -2020/DZP-p

Specyfikacja

https://pzp.umcs.pl/umcs/public/postepowanie?postepowanie=109577

LINK do SIWZ

http://pzp.umcs.pl/umcs/public/postepowanie?postepowanie=109577

Załączniki do spec.

Dokumentacja postepowania PN_110-2020_DZP-p.zip

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 lit. A. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia za pośrednictwem Platformy (w zakładce Korespondencja), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (URL): https://pzp.umcs.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach 14
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, godzina: 11:00

2020-11-23

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Skrócony termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kancelaria Uniwersytetu, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, parter,Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-11-23godzina: 11:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia za pośrednictwem Platformy (w zakładce Korespondencja), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Data dodania

2020-11-12