Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
10-243 Olsztyn
ul. Bydgoska 5
Tel. +48 895393167
E-mail s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie wg katalogów: Część 1: Vector, Część 2: Jackson, Część 3: Cayman, Część 4: Serva, Część 5: Takara Bio. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część - załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w OlsztynieKrajowy numer identyfikacyjny: 001289340Adres pocztowy: ul. Bydgoska 5Miejscowość: OlsztynKod NUTS: PL622 Olsztyński Kod pocztowy: 10-243Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 OlsztynE-mail: s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.plTel.: +48 895393167Adresy internetowe: Główny adres: http://www.pan.olsztyn.pl1. Zamawiający dokona oceny ofert oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24aa ustawy PZP. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, a mianowicie: „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”. 4. Wykonawca zobowiązany jest na dzień składania ofert, złożyć w formie elektronicznej, oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Zasady sporządzania oraz składania przedmiotowego dokumentu opisane są w rozdz. VII pkt 1-4 SIWZ. 5. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz ocenę czy stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt 7 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów. 7. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera rozdz. VII pkt 8-9 SIWZ. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Szczegóły składania przedmiotowego oświadczenia zawiera rozdz. VII pkt 16 SIWZ. 9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail. 10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 11. Szczegółowy opis sposobu złożenia oferty, sposób komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcami oraz inne przydatne informacje znajdują się w rozdziale VIII SIWZ oraz na stronach internetowych: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl/

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej do siedziby Zamawiającego lub na platformę elektronicznego fakturowania. 2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W § 9 umowy wpisano zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy oraz możliwość dokonania istotnych zmian – podano okoliczności i warunki wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7.

Wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 1 – 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ. 2. Kryteria udzielenia zamówienia: a) cena – waga:

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 001289340
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 5
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
E-mail: s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl
Tel.: +48 895393167
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pan.olsztyn.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
10-243 Olsztyn
ul. Bydgoska 5

2021-03-05

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
10-243 Olsztyn
ul. Bydgoska 5

2021-03-05

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą zlecenia elektroniczneAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający dokona oceny ofert oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24aa ustawy PZP. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, a mianowicie: „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”. 4. Wykonawca zobowiązany jest na dzień składania ofert, złożyć w formie elektronicznej, oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Zasady sporządzania oraz składania przedmiotowego dokumentu opisane są w rozdz. VII pkt 1-4 SIWZ. 5. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz ocenę czy stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt 7 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów. 7. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera rozdz. VII pkt 8-9 SIWZ. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Szczegóły składania przedmiotowego oświadczenia zawiera rozdz. VII pkt 16 SIWZ. 9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail. 10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 11. Szczegółowy opis sposobu złożenia oferty, sposób komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcami oraz inne przydatne informacje znajdują się w rozdziale VIII SIWZ oraz na stronach internetowych: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl/VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 1AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 9. Informacja o rodzajach informatycznych nośników danych na potrzeby postępowania odwoławczego. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: — płyta CD, — płyta DVD, — nośnik USB, — dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 1AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22/12/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628332-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

26/01/2021 S17

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Olsztyn: Odczynniki laboratoryjne

2021/S 017-038858

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-628332)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 001289340
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 5
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
E-mail: s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl
Tel.: +48 895393167
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pan.olsztyn.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie V

Numer referencyjny: ZP-PNU/D/2020/12/57
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie wg katalogów:

— część 1: Vector,

— część 2: Jackson,

— część 3: Cayman,

— część 4: Serva,

— część 5: Takara Bio.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część – załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-628332

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 05/03/2021
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2020-12-24

Ostatnia modyfikacja

2021-02-22