Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
80-210 GDAŃSK
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A
Tel. 58 349 11 11
E-mail zp@gumed.edu.pl
WWW gumed.edu.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach.Pakiet nr 1 – cyfrowy suchy blok grzejny – szt. 1; Pakiet nr 2 – łaźnia wodna – szt. 1 - Zakup w ramach projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 Pakiet nr 3 – miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury – szt. 1; Pakiet nr 4 – łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem – szt. 1; Pakiet nr 5 – laboratoryjny system do produkcji wody ultra czystej (klasa 1) – szt. 1; Pakiet nr 6 – zbiornik do przechowywania próbek ciekłym azocie – szt. 1; Pakiet nr 7 – skrawacz do cięcia żywej tkanki – szt. 1; GUM2021 ZP0012

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1613...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/427324

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
42943000-8: Łaźnie termostatyczne i akcesoria
38416000-4: pH-metry
42943200-0: Łaźnie ultradźwiękowe
42912330-4: Aparatura do oczyszczania wody
44612000-3: Pojemniki na gaz skroplony

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail zp@gumed.edu.plAdres strony internetowej (URL): www.gumed.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

28 dni

Miejsce i termin składania ofert

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
80-210 GDAŃSK
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A

2021-03-03

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-04-01

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

2021/BZP 00009344/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009344 z dnia 2021-02-22 Dostawy Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Uniwersytet Medyczny 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288627 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 3a 1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.5.3.) Kod pocztowy: 80-210 1.5.4.) Województwo: pomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gumed.edu.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający uczelnia publiczna 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach. 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37e90d67-74fd-11eb-86b1-a64936a8669f 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009344 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 2.15.) Nazwa projektu lub programu Pakiet nr 2 – łaźnia wodna – szt. 1 - Zakup w ramach projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 4. Zalecenia: 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z 3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 4. RODO1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@gumed.edu.pl SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: GUM2021 ZP0012 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 4.1.9.) Liczba części: 7 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Część 1 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 – cyfrowy suchy blok grzejny – szt. 1; 4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 10,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry 4.3.6.) Waga: 30,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 2 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2 – łaźnia wodna – szt. 1 - Zakup w ramach projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 4.2.6.) Główny kod CPV: 42943000-8 - Łaźnie termostatyczne i akcesoria 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 40,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 3 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 – miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury – szt. 1; 4.2.6.) Główny kod CPV: 38416000-4 - PH-metry 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 30,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry 4.3.6.) Waga: 10,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 4 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 4 – łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem – szt. 1; 4.2.6.) Główny kod CPV: 42943200-0 - Łaźnie ultradźwiękowe 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 40,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 5 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 5 – laboratoryjny system do produkcji wody ultra czystej (klasa 1) – szt. 1; 4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 30,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry 4.3.6.) Waga: 10,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 6 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 6 – zbiornik do przechowywania próbek ciekłym azocie – szt. 1; 4.2.6.) Główny kod CPV: 44612000-3 - Pojemniki na gaz skroplony 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 30,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry 4.3.6.) Waga: 10,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 7 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 – skrawacz do cięcia żywej tkanki – szt. 1; 4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 30,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry 4.3.6.) Waga: 10 4.3.8.) Sposób oceny ofert: ocena ofert szczegółowo określona w rozdziale X SWZ 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: ZMIANY UMOWY1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji: a) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;b) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło;c) gdy sprzęt zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sprzętu na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż w ofercie, w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub producent sprzętu zaprzestał jego produkcji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać podpisany przez producenta lub dystrybutora dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego sprzętu z jednoczesną propozycją zmian, 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-03 10:20 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-01 2021-02-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy Numer informacji: 2021-BZP-00009344-01

Data dodania

2021-02-22