Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE ZST

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne
Maszyny i urządzenia, linie technologiczne:
      narzędzia i elektronarzędzia
Nauka, oświata:
      artykuły szkolne
      pomoce dydaktyczne-sprzęt

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA
BRZESKA 41
Tel. 83 351 13 95
Fax. 83 343 36 09
E-mail starostwo@powiatbialski.pl
WWW www.powiatbialski.eu/

Województwo

lubelskie

Powiat

Biała Podlaska

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE ZST imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim w ramach projektu pn. „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE ZST imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim w ramach projektu pn. „Zawodowcy z powiatu bialskiego”Część 1: W części nr 1 przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część nr 1 – przyrządy pomiarowe” stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Ogródek meteorologiczny dydaktyczny szkolny edukacyjny – 1 zestaw; Płuczka Dreschla – 4 sztuki; Spektrofotometr UV – 1 sztuka; Zestaw 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych – 2 komplety; Miernik promieniowania UV – 2 sztuki; Mikroskop z kamerą USB + akumulator – 4 sztuki; Miernik energii, napięcia, natężenia, Ah, Wh dla prądu stałego do 60V i do 100A – 3 sztuki; Multimetr graficzny z funkcją oscyloskopu – 3 sztuki; Miernik uniwersalny, multimetr – 6 sztuk; Miernik cęgowy – 3 sztuki; Miernik jakości powietrza Airfox – 1 sztuka; Waga laboratoryjna analityczna – 1 sztuka; pHmetr stacjonarny elektroniczny – 1 sztuka; Higrometr – 1 sztuka; Konduktometr – 1 sztuka; Multikolorymetr do testów środowiskowych – 1 sztuka; tlenomierz – 1 sztuka; pHmetr glebowy – 1 sztuka; Laska Egnera – 5 sztuk; Miernik wilgotności gleby – 5 sztuk. Część 2: W części nr 2 przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część nr 2 – wyposażenie dydaktyczne” stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 100W – 1 sztuka; Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny 100W – 1 sztuka; Panel fotowoltaiczny 20W – 3 sztuki; Panel fotowoltaiczny elastyczny 100W – 1 sztuka; Panel fotowoltaiczny (on-grid) – 4 sztuki; Panel fotowoltaiczny 310W – 1 sztuka; Turbina wiatrowa 300W 12V z kontrolerem wiatrowym – 1 sztuka; Solarny regulator ładowania 30A z MPPT – 1 sztuka; Solarny regulator 30A z MPPT + miernik cyfrowy LCD – 1 sztuka; Solarny regulator ładowania 30A z MPPT + USB na panel PV – 3 zestawy; Sterownik elektroniczny – 3 sztuki; Akumulator AGM bezobsługowy 12V 40Ah – 3 sztuki; Akumulator AGM/GEL 12V 120Ah – 1 sztuka; Akumulator AGM/GEL 12 Ah / 12V – 3 sztuki; Inwerter/Przetwornica solarna 700W – 1 sztuka; Zasilacz laboratoryjny 30V 30A – 1 sztuka; Praska, zaciskarka, krępownica do złącz solarnych MC4 – 1 zestaw; Kabel Solarny 1x4mm2 czarny, 1 metr bieżący – 50 sztuk; Kabel Solarny 1x4mm2 czerwony, 1 metr bieżący – 50 sztuk; Konektory do połączeń równoległych Y – 10 sztuk; Konektory do połączeń szeregowych MC4 – 10 sztuk; Kabel z żabkami/krokodylkami do łączenia akumulatora z regulatorem ładowania 1m – 4 sztuki; Przewód akumulatorowy 1x6mm2 z klemami i bezpiecznikiem – 4 sztuki; Rozłącznik instalacyjny 1000V DC – 3 sztuki; Czajnik do wody 150W – 1 sztuka; Żarówka LED CIEPŁA – 3 sztuki; Żarówka LED ZIMNA – 3 sztuki; Halogen, naświetlacz LED – 3 sztuki; Komplet elementów do wykonania samodzielnie montażu na gruncie na 4 panele w pionie – 1 komplet; Zestaw edukacyjny - samochód na wodór – 3 zestawy; Zestaw edukacyjny energia – 3 zestawy; Przetwornica napięcia 1000W – 3 sztuki; Przetwornica napięcia 450W – 3 sztuki; Przetwornica napięcia 250W – 3 sztuki; Uniwersalny ściągacz izolacji – 3 sztuki; Stół warsztatowy – 3 sztuki; Podręcznik – 6 sztuk; Laboratoryjny piec muflowy – 1 sztuka; Mieszadło magnetyczne – 3 sztuki; Mini płyta grzewcza – 2 sztuki; Pipeta automatyczna – 10 sztuk; Waga techniczna – 1 sztuka; Czerpacz wody – 1 sztuka; Krążek Secchiego – 1 sztuka; Zestaw sit glebowych – 5 sztuk; Klimatyzator z funkcją grzania (pompa ciepła) wraz z zestawem elementów do montażu – 1 zestaw; Pompa próżniowa – 1 sztuka; Zestaw edukacyjny – ogniwo wodorowe – 1 zestaw; Inwerter sieciowy on-grid – 1 sztuka. Część 3: W części nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część nr 3 – komputery i sprzęt elektroniczny” stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Laptop + mysz + torba – 7 kompletów; Monitor interaktywny – 2 sztuki; Uchwyt ścienny – 2 sztuki; Toner – 10 sztuk; Drukarka monochromatyczna A4 – 2 sztuki; Zestaw startowy Arduino – 5 zestawów; Ruter wi-fi – 1 sztuka; Raspberry Pi – 1 sztuka. F.272.1.11.2021.MR****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00225890/01 z dnia: 2021-10-083.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-10-11 10:00 Po zmianie: 2021-10-14 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-10-11 12:00 Po zmianie: 2021-10-14 12:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-11-09 Po zmianie: 2021-11-12

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal...

LINK do SIWZ

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de313f78-6474-4654-b548-3aed8bbc9377

CPV

30.23.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Do oferty należy dołączyć: a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) Formularz cenowy lub formularze cenowe wypełnione przez wykonawcę odpowiednio dla części, na które składana jest oferta według wzorów stanowiących załączniki nr 1.1-1.3 do SWZ, d) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Powiat Bialski, ul. ul. Brzeska 41, 21-500, Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo PL, e-mail zawodowcy@powiatbialski.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.powiatbialski.eu/

Wymagany termin realizacji zamówienia

42 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-10-14

Sposób składania ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

2021-11-12

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1: cena 60,00
część 2: cena 60,00
część 3: cena 60,00

Uwagi

2021/BZP 00199817/01


Dostawy
Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE ZST imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim w ramach projektu pn. „Zawodowcy z powiatu bialskiego”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bialski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237345
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 41
1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska
1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zawodowcy@powiatbialski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE ZST imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim w ramach projektu pn. „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72564bd3-20ff-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199817
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003420/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Wyposażenie pracowni OZE i badań środowiska w ZST w Międzyrzecu Podlaskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej email: zawodowcy@powiatbialski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi dysponować urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia i wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej email: zawodowcy@powiatbialski.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zawodowcy@powiatbialski.pl
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: F.272.1.11.2021.MR
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 poz.2247 z późn. zm.) (pdf, doc, docx to formaty szczególnie rekomendowane przez Zamawiającego) i podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione oraz zaszyfrowana.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95.
• inspektor ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej jest dostępny pod adresem: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: F.272.1.11.2021.MR) prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy: − Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy
skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: F.272.1.11.2021.MR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W części nr 1 przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część nr 1 – przyrządy pomiarowe” stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Ogródek meteorologiczny dydaktyczny szkolny edukacyjny – 1 zestaw; Płuczka Dreschla – 4 sztuki; Spektrofotometr UV – 1 sztuka; Zestaw 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych – 2 komplety; Miernik promieniowania UV – 2 sztuki; Mikroskop z kamerą USB + akumulator – 4 sztuki; Miernik energii, napięcia, natężenia, Ah, Wh dla prądu stałego do 60V i do 100A – 3 sztuki; Multimetr graficzny z funkcją oscyloskopu – 3 sztuki; Miernik uniwersalny, multimetr – 6 sztuk; Miernik cęgowy – 3 sztuki; Miernik jakości powietrza Airfox – 1 sztuka; Waga laboratoryjna analityczna – 1 sztuka; pHmetr stacjonarny elektroniczny – 1 sztuka; Higrometr – 1 sztuka; Konduktometr – 1 sztuka; Multikolorymetr do testów środowiskowych – 1 sztuka; tlenomierz – 1 sztuka; pHmetr glebowy – 1 sztuka; Laska Egnera – 5 sztuk; Miernik wilgotności gleby – 5 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38120000-2 - Przyrządy meteorologiczne

38230000-6 - Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne

38311100-9 - Elektroniczne wagi analityczne

38342000-4 - Oscyloskopy

38344000-8 - Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń

38412000-6 - Termometry

38414000-0 - Higrometry

38416000-4 - PH-metry

38423000-6 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia

38433000-9 - Spektrometry

38552000-9 - Mierniki elektroniczne

38930000-3 - Przyrządy do pomiaru wilgoci i wilgotności

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga):
a) cena (koszt) – 60,00%;
b) termin dostawy produktów – 20,00%;
c) termin wymiany reklamowanych produktów – 10,00%;
d) przedłużona gwarancja – 10,00%.
2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „Cena”
Maksymalną ilość 60 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cn = Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej x K x Wc
gdzie:
Cn — ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
K — współczynnik proporcjonalności = 100
Wc — waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60,00%
2) Kryterium „Termin dostawy produktów"
Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy produktów” (Pd) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 42 dni. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 42 dni na dostawy produktów i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za termin dostawy materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin dostawy 29-42 dni – 0 punktów;
b) Termin dostawy 15-28 dni – 10 punktów;
c) Termin dostawy 14 dni lub mniej – 20 punktów.
3) Kryterium „Termin wymiany reklamowanych produktów”
Ocena ofert w kryterium „Termin wymiany reklamowanych produktów" (Pw) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin wymiany reklamowanych produktów nie może być dłuższy niż 42 dni. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty" będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 29-42 dni na wymianę reklamowanych produktów i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za termin wymiany reklamowanych produktów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin wymiany reklamowanych produktów 29-42 dni – 0 punktów;
b) Termin wymiany reklamowanych produktów 15-28 dni – 5 punktów;
c) Termin wymiany reklamowanych produktów 14 dni lub mniej – 10 punktów.
4) Kryterium „Przedłużona gwarancja”
Ocena ofert w kryterium „Przedłużona gwarancja" (Pg) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Brak wpisania ilości miesięcy w „Formularzu oferty" będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu 0 miesięcy ponad okres wskazany w formularzach cenowych stanowiących załączniki 1.1 – 1.3 do SWZ i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za przedłużoną gwarancję będzie przyznana w sposób następujący:
a) przedłużona gwarancja na okres 0-5 miesięcy – 0 punktów;
b) przedłużona gwarancja na okres 6-17 miesięcy – 5 punktów;
c) przedłużona gwarancja na okres 18 miesięcy lub dłużej – 10 punktów.
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn), „Termin dostawy produktów” (Pd) oraz „Termin wymiany reklamowanych produktów” (Pw) oraz „Przedłużona gwarancja (Pg).
4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem dostawy lub terminem wymiany produktów lub przedłużoną gwarancją podanymi cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęty termin dostawy/termin wymiany reklamowanych produktów/przedłużona gwarancja podane słownie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy produktów
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanych produktów
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W części nr 2 przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część nr 2 – wyposażenie dydaktyczne” stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 100W – 1 sztuka; Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny 100W – 1 sztuka; Panel fotowoltaiczny 20W – 3 sztuki; Panel fotowoltaiczny elastyczny 100W – 1 sztuka; Panel fotowoltaiczny (on-grid) – 4 sztuki; Panel fotowoltaiczny 310W – 1 sztuka; Turbina wiatrowa 300W 12V z kontrolerem wiatrowym – 1 sztuka; Solarny regulator ładowania 30A z MPPT – 1 sztuka; Solarny regulator 30A z MPPT + miernik cyfrowy LCD – 1 sztuka; Solarny regulator ładowania 30A z MPPT + USB na panel PV – 3 zestawy; Sterownik elektroniczny – 3 sztuki; Akumulator AGM bezobsługowy 12V 40Ah – 3 sztuki; Akumulator AGM/GEL 12V 120Ah – 1 sztuka; Akumulator AGM/GEL 12 Ah / 12V – 3 sztuki; Inwerter/Przetwornica solarna 700W – 1 sztuka; Zasilacz laboratoryjny 30V 30A – 1 sztuka; Praska, zaciskarka, krępownica do złącz solarnych MC4 – 1 zestaw; Kabel Solarny 1x4mm2 czarny, 1 metr bieżący – 50 sztuk; Kabel Solarny 1x4mm2 czerwony, 1 metr bieżący – 50 sztuk; Konektory do połączeń równoległych Y – 10 sztuk; Konektory do połączeń szeregowych MC4 – 10 sztuk; Kabel z żabkami/krokodylkami do łączenia akumulatora z regulatorem ładowania 1m – 4 sztuki; Przewód akumulatorowy 1x6mm2 z klemami i bezpiecznikiem – 4 sztuki; Rozłącznik instalacyjny 1000V DC – 3 sztuki; Czajnik do wody 150W – 1 sztuka; Żarówka LED CIEPŁA – 3 sztuki; Żarówka LED ZIMNA – 3 sztuki; Halogen, naświetlacz LED – 3 sztuki; Komplet elementów do wykonania samodzielnie montażu na gruncie na 4 panele w pionie – 1 komplet; Zestaw edukacyjny - samochód na wodór – 3 zestawy; Zestaw edukacyjny energia – 3 zestawy; Przetwornica napięcia 1000W – 3 sztuki; Przetwornica napięcia 450W – 3 sztuki; Przetwornica napięcia 250W – 3 sztuki; Uniwersalny ściągacz izolacji – 3 sztuki; Stół warsztatowy – 3 sztuki; Podręcznik – 6 sztuk; Laboratoryjny piec muflowy – 1 sztuka; Mieszadło magnetyczne – 3 sztuki; Mini płyta grzewcza – 2 sztuki; Pipeta automatyczna – 10 sztuk; Waga techniczna – 1 sztuka; Czerpacz wody – 1 sztuka; Krążek Secchiego – 1 sztuka; Zestaw sit glebowych – 5 sztuk; Klimatyzator z funkcją grzania (pompa ciepła) wraz z zestawem elementów do montażu – 1 zestaw; Pompa próżniowa – 1 sztuka; Zestaw edukacyjny – ogniwo wodorowe – 1 zestaw; Inwerter sieciowy on-grid – 1 sztuka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

24311200-9 - Halogen

31121300-3 - Wiatrowe prądnice mocy

31214110-3 - Przełączniki izolacyjne

31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych

31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe

31531100-8 - Żarówki oświetleniowe

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

31711120-0 - Przetworniki

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

38436310-6 - Płyty grzejne

38436500-5 - Mieszadła mechaniczne

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

39151200-7 - Stoły robocze

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

42122450-9 - Pompy próżniowe

42300000-9 - Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

44320000-9 - Kabel i podobne wyroby

44321000-6 - Kabel

44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga):
a) cena (koszt) – 60,00%;
b) termin dostawy produktów – 20,00%;
c) termin wymiany reklamowanych produktów – 10,00%;
d) przedłużona gwarancja – 10,00%.
2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „Cena”
Maksymalną ilość 60 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cn = Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej x K x Wc
gdzie:
Cn — ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
K — współczynnik proporcjonalności = 100
Wc — waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60,00%
2) Kryterium „Termin dostawy produktów"
Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy produktów” (Pd) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 42 dni. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 42 dni na dostawy produktów i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za termin dostawy materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin dostawy 29-42 dni – 0 punktów;
b) Termin dostawy 15-28 dni – 10 punktów;
c) Termin dostawy 14 dni lub mniej – 20 punktów.
3) Kryterium „Termin wymiany reklamowanych produktów”
Ocena ofert w kryterium „Termin wymiany reklamowanych produktów" (Pw) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin wymiany reklamowanych produktów nie może być dłuższy niż 42 dni. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty" będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 29-42 dni na wymianę reklamowanych produktów i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za termin wymiany reklamowanych produktów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin wymiany reklamowanych produktów 29-42 dni – 0 punktów;
b) Termin wymiany reklamowanych produktów 15-28 dni – 5 punktów;
c) Termin wymiany reklamowanych produktów 14 dni lub mniej – 10 punktów.
4) Kryterium „Przedłużona gwarancja”
Ocena ofert w kryterium „Przedłużona gwarancja" (Pg) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Brak wpisania ilości miesięcy w „Formularzu oferty" będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu 0 miesięcy ponad okres wskazany w formularzach cenowych stanowiących załączniki 1.1 – 1.3 do SWZ i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za przedłużoną gwarancję będzie przyznana w sposób następujący:
a) przedłużona gwarancja na okres 0-5 miesięcy – 0 punktów;
b) przedłużona gwarancja na okres 6-17 miesięcy – 5 punktów;
c) przedłużona gwarancja na okres 18 miesięcy lub dłużej – 10 punktów.
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn), „Termin dostawy produktów” (Pd) oraz „Termin wymiany reklamowanych produktów” (Pw) oraz „Przedłużona gwarancja (Pg).
4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem dostawy lub terminem wymiany produktów lub przedłużoną gwarancją podanymi cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęty termin dostawy/termin wymiany reklamowanych produktów/przedłużona gwarancja podane słownie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy produktów
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanych produktów
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W części nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część nr 3 – komputery i sprzęt elektroniczny” stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Laptop + mysz + torba – 7 kompletów; Monitor interaktywny – 2 sztuki; Uchwyt ścienny – 2 sztuki; Toner – 10 sztuk; Drukarka monochromatyczna A4 – 2 sztuki; Zestaw startowy Arduino – 5 zestawów; Ruter wi-fi – 1 sztuka; Raspberry Pi – 1 sztuka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30195800-0 - Szyny lub uchwyty do zawieszania

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237410-6 - Myszka komputerowa

32413100-2 - Rutery sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga):
a) cena (koszt) – 60,00%;
b) termin dostawy produktów – 20,00%;
c) termin wymiany reklamowanych produktów – 10,00%;
d) przedłużona gwarancja – 10,00%.
2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „Cena”
Maksymalną ilość 60 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cn = Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej x K x Wc
gdzie:
Cn — ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
K — współczynnik proporcjonalności = 100
Wc — waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60,00%
2) Kryterium „Termin dostawy produktów"
Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy produktów” (Pd) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 42 dni. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 42 dni na dostawy produktów i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za termin dostawy materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin dostawy 29-42 dni – 0 punktów;
b) Termin dostawy 15-28 dni – 10 punktów;
c) Termin dostawy 14 dni lub mniej – 20 punktów.
3) Kryterium „Termin wymiany reklamowanych produktów”
Ocena ofert w kryterium „Termin wymiany reklamowanych produktów" (Pw) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin wymiany reklamowanych produktów nie może być dłuższy niż 42 dni. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty" będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 29-42 dni na wymianę reklamowanych produktów i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za termin wymiany reklamowanych produktów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin wymiany reklamowanych produktów 29-42 dni – 0 punktów;
b) Termin wymiany reklamowanych produktów 15-28 dni – 5 punktów;
c) Termin wymiany reklamowanych produktów 14 dni lub mniej – 10 punktów.
4) Kryterium „Przedłużona gwarancja”
Ocena ofert w kryterium „Przedłużona gwarancja" (Pg) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty", z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Brak wpisania ilości miesięcy w „Formularzu oferty" będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu 0 miesięcy ponad okres wskazany w formularzach cenowych stanowiących załączniki 1.1 – 1.3 do SWZ i będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium.
Ilość punktów za przedłużoną gwarancję będzie przyznana w sposób następujący:
a) przedłużona gwarancja na okres 0-5 miesięcy – 0 punktów;
b) przedłużona gwarancja na okres 6-17 miesięcy – 5 punktów;
c) przedłużona gwarancja na okres 18 miesięcy lub dłużej – 10 punktów.
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn), „Termin dostawy produktów” (Pd) oraz „Termin wymiany reklamowanych produktów” (Pw) oraz „Przedłużona gwarancja (Pg).
4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem dostawy lub terminem wymiany produktów lub przedłużoną gwarancją podanymi cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęty termin dostawy/termin wymiany reklamowanych produktów/przedłużona gwarancja podane słownie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy produktów
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanych produktów
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Do oferty należy dołączyć:
a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Formularz cenowy lub formularze cenowe wypełnione przez wykonawcę odpowiednio dla części, na które składana jest oferta według wzorów stanowiących załączniki nr 1.1-1.3 do SWZ,
d) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego.
3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy
w razie wystąpienia następujących okoliczności uzasadniających zmiany:
1) siła wyższa,
2) zdarzenie losowe niezależne od stron,
3) gwałtowne zdarzenia wywołane zewnętrznymi czynnikami,
4) inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji umowy;
2) producenta lub modelu oferowanego produktu.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany.
7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń o ich dokonanie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-09

Numer informacji: 2021-BZP-00199817-01

Data dodania

2021-10-09

Ostatnia modyfikacja

2021-10-09