Dostawa stanowiska do badań przekładni spiroidalnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12
Tel. (017) 8653535
WWW www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=50657

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski + Rzeszów

Treść zamówienia

Dostawa stanowiska do badań przekładni spiroidalnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

NA/O/314/2020
"Dostawa stanowiska do badań przekładni spiroidalnych."
POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Specyfikacja

http://www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=50657

LINK do SIWZ

http://www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=50657

Wymagania

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć informację o nazwie producenta oraz numerach katalogowych oferowanych produktów. Dokumenty należy dołączyć w języku polskim
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dodatkowe informację:
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

Osoba do kontaktu

Osoba prowadząca postępowanie:
mgr Katarzyna Kaczorowska - Specjalista tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 15.12.2020r.

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12

2020-10-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

Data dodania

2020-10-14