Dostawa suszarki do szkła laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/

Województwo

lubelskie

Powiat

Lublin

Treść zamówienia

Dostawa suszarki do szkła laboratoryjnego...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa suszarki do szkła laboratoryjnego

Specyfikacja

https://pzp.umcs.pl/umcs/public/postepowanie?postepowanie=283306

Miejsce i termin składania ofert2021-07-22

Sposób składania ofert

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN Godzina: 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa suszarki do szkła laboratoryjnego
Tryb Postępowania
Zgodny z regulaminem otwarty
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Termin składania ofert
22.07.2021 11.00
Termin otwarcia ofert
22.07.2021 11.01
Warunki udziału
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Wyjdź
Infolinia techniczna: +48 22 123 77 97

Data dodania

2021-07-16