Dostawa systemu do chromatografii

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń
ul. Gagarina 11
Tel. 566 114 010
Fax. 566 542 944
E-mail bzp@umk.pl
WWW www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?action=one&id=2269

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

toruński + Toruń

Treść zamówienia

Dostawa systemu do chromatografii

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do chromatografii FLASH z detektorem UV i ELSD wraz z wyposażeniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. "Numer referencyjny:ZP-170.2020

Specyfikacja

https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/

LINK do SIWZ

http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?action=one&id=2269

CPV

38432200-4: Chromatografy

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej w ust. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Opis techniczny oferowanego sprzętu, tj. opisu techniczny i/lub katalog producenta, które pozwolą na ocenę zgodności oferowanego sprzętu i jego wszystkich elementów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza opis techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach 49
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń
ul. Gagarina 11, godzina 10:00, Dział Zaopatrzenia i Transportu, pokój nr 5

2020-10-20

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena ofertowa brutto 60,00 Okres gwarancji 40,00

Uwagi

Adres:Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Aparatury Naukowej, ul. Gagarina 11 (pok. nr 418), 87 - 100 ToruńTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-20godzina: 10:00

edycja powiatu

Data dodania

2020-10-09

Ostatnia modyfikacja

2020-10-12