Dostawa systemu dozymetrycznego wraz z instalacją i uruchomieniem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7
Tel. 22 273 10 01
Fax. 22 779 34 81
E-mail ncbj@ncbj.gov.pl
WWW www.ncbj.gov.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Otwock

Treść zamówienia

Dostawa systemu dozymetrycznego wraz z instalacją i uruchomieniem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa systemu dozymetrycznego wraz z instalacją i uruchomieniem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dozymetrycznego wraz z instalacją i uruchomieniem w budynku nr 81 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku oraz przeprowadzenie szkolenia użytkowników.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 1 oraz w załączniku nr 5 do SWZ. IZP.270.20.2021

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/450281

CPV

38.34.12.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie wymaga wykazania przedmiotowych środków dowodowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokument lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwo potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400, Otwock, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. + 48 22 273 16 94; + 48 735 394 911, e-mail zp@ncbj.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.ncbj.gov.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 2021-08-31

Miejsce i termin składania ofert2021-05-04

Sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostepnego na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj w zakładce dedykowanej do niniejszego postępowania w sprawike udzielenia zamówienia publicznego. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-06-02

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1 cena 90,00
2 okres gwarancji 10,00

Uwagi

2021/BZP 00039820/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039820 z dnia 2021-04-23Dostawy
Dostawa systemu dozymetrycznego wraz z instalacją i uruchomieniemdo Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7
1.5.2.) Miejscowość: Otwock
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.7.) Numer telefonu: + 48 22 273 16 94; + 48 735 394 911
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa systemu dozymetrycznego wraz z instalacją i uruchomieniemdo Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d53cd1d-a442-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039820
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002558/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.12 Dozymetria

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
projektu „Utworzenie Centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera załącznik nr 4 do SWZ, adres strony internetowej: www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako Administrator lub NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, na adres podany powyżej lub drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl lub pod nr tel. 22 273 22 31.3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności:1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaProwadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoniezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Realizacja umów zawartych z kontrahentaminiezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)Obsługa działań związanych z prowadzonym zamówieniemniezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Przetwarzanie danych na podstawie zgodyprzesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne (art. 6 ust. 1 lit a RODO)5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe przekazywane są zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty i osoby, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest NCBJ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 78 pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, której okres obowiązywania przekracza 4 lata, czas przechowywania będzie zgodny z okresem jej obowiązywania oraz zgodny z realizacją celów określonych w pkt 4 powyżej.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:1) Art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,2) Art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 pzp).3) Art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), chyba że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe stosownie do art. 17 ust. 3 b), d) lub e) RODO.4) Art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile ograniczenie przetwarzania nie będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 pzp)8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.10. Powyższe prawa należy kierować do NCBJ zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli NCBJ nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, NCBJ zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedzi na zgłoszenie udzielone zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, NCBJ poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego wysłany był wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.270.20.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dozymetrycznego wraz z instalacją i uruchomieniem w budynku nr 81 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku oraz przeprowadzenie szkolenia użytkowników.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 1 oraz w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38341200-9 - Dozymetry promieniowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę (ilość) punktów w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.2. Ofertom nie odrzuconym zostaną przyznane pkt wg następującego wzoru:P= Pc + Ggdzie: - Pc - suma punktów w kryterium Cena oferty, jakie Wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;- G - liczba punktów uzyskanych w kryterium Okres gwarancji3. Szczegółowe informacje zawarte w SWZ - Rozdział XVI
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie wymaga wykazania przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokument lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwo potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek: Zamawiający przewiduje płatności za realizacje Przedmiotu zamówienia w następujący sposób:a) przedpłata – 30% kwoty brutto Umowy - tytułem zaliczki na poczet ceny po podpisaniu Umowy,b) 40% wartości brutto Umowy – tytułem zaliczki, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o dowód dostawy systemu dozymetrycznego do siedziby Zamawiającego,c) Pozostałe 30% wartości brutto Umowy – za instalację, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia użytkowników, potwierdzone protokołem odbioru Przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń,w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa, powodująca konieczność dokonania zmian w Umowie,b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;- innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;c) w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z występowaniem Covid -19.2.Powyższe postanowienia ust. 1 ppkt. b stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostepnego na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj w zakładce dedykowanej do niniejszego postępowania w sprawike udzielenia zamówienia publicznego.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-02 2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00039820-01