Dostawa termocyklera

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne spółka cywilna z siedzibą w Ostródzie
14-100 Ostróda
Grunwaldzka 62
Tel. (89) 646-42-34
Fax. (89) 646-38-55
E-mail dorota.misztal@biolab.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11111

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

ostródzki

Treść zamówienia

Dostawa termocyklera.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zapytanie ofertowe
nr BIOLAB/RPWM.01.02.01/2019/3.1
z dnia 12 października 2020 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę termocyklera wchodzącego w skład zestawu urządzeń do etapowego wykonywania badań w ramach projektu pod nazwą „Rozwój działu B+R w firmie Biolab” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY
SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne spółka cywilna z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62 (poczta 14-100 Ostróda), NIP 741-176-46-88.
Przedmiot działalności związany z projektem: 75.00.Z – działalność weterynaryjna.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego termocyklera wchodzącego w skład zestawu urządzeń do etapowego wykonywania badań zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III.

2) Kod i nazwa (CPV): 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
1) Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, instalację i uruchomienie termocyklera wchodzącego w skład zestawu urządzeń do etapowego wykonywania badań.
2) Minimalne, oczekiwane parametry określono następująco:
Ø fabrycznie skalibrowane barwniki (funkcja autokalibracji barwników przy starcie systemu);
Ø zakres wielkości próbki: 10 – 125 μl
Ø gotowy system do detekcji reakcji z użyciem różnych barwników, w tym: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705
Ø gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla 12 reagentów
Ø maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego: 1-24 °C pozwalająca na optymalizację reakcji PCR
Ø metoda pomiarowa: fluorescencja
Ø multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce
Ø diody LED wzbudzające i fotodiody do detekcji dla każdego zakresu badanego spektrum światła (po 1 diodzie wzbudzającej i 1 diodzie detekcyjnej na każdy zakres)
Ø komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 5 kanałów
Ø możliwość przeglądania danych w czasie rzeczywistym
Ø wbudowany ekran dotykowy LCD
Ø automatyczna interpretacja wyników testów IQ-Check
Ø dwustronna komunikacja z LIS
Ø tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe
Ø analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar Δ CT lub ΔΔ CT z wieloma genami referencyjnymi
Ø możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów;
Ø analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”
Ø możliwość prowadzenia różnych doświadczeń na pojedynczej płytce dzięki zaprogramowaniu niezależnych grup studzienek;
Ø możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint)
Ø raporty zawierające parametry ustawienia programu, wykresy, tabele mogą być drukowane lub zapisywane jako pliki PDF;
Ø funkcja szybkiego wyszukiwania protokołów i ustawień płytki
Ø certyfikat IVD

Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
Kody CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Miejsce realizacji: Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Gmina/Miejscowość: Ostróda

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11111

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11111

Załączniki do spec.

Dostawa termocyklera.zip

Wymagania

Warunki udziału w postępowaniu:
1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu:
Dorota Misztal
tel.: (89) 646-42-34
e-mail: dorota.misztal@biolab.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2020 roku (max. 30 dni od daty podpisania umowy).
2. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich.
4. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne s.c. z siedzibą w Ostródzie, dorota.misztal@biolab.pl
14-100 Ostróda
Grunwaldzka 62, do godz. 24.00

2020-10-20

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium: Cena netto - waga 100% (max. 100 pkt.) wg wzoru:
Liczba punktów za kryterium= [cena netto oferty najniższej / cena netto oferenta] x 100
2. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Uwagi

Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę można doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dorota.misztal@biolab.pl do dnia 20.10.2020 roku do godz. 24:00 (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną w temacie wiadomości należy podać „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr BIOLAB/RPWM.01.02.01/2019/3.1”). Ofertę można również złożyć za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.
2. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Data dodania

2020-10-14