Dostawa testów diagnostycznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Poniatowskiego 31
Tel. 0-25 644 20 40
Fax. 0-25 632 61 37
E-mail siedlce@psse.waw.pl
WWW www.siedlce.psse.waw.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

siedlecki + Siedlce

Treść zamówienia

Dostawa testów diagnostycznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup oryginalnych 2 – genowych testów do urządzenia: Aparat PCR Veri-Q PCR316 GeneAmplificaton Device w ilości 50 opakowań po 50 testów "Numer referencyjny:SAT.251.1.3.2020

Specyfikacja

www.siedlce.psse.waw.pl

LINK do SIWZ

http://bip.siedlce.psse.waw.pl/2495/dostawa-testow-diagnostycznych-do-wykrywania-obecnosci-materialu-genetycznego-wirusa-sars-cov-2

CPV

33141625-7: Zestawy diagnostyczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienia w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnienia w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedstawienie podpisanego przez Wykonawcę wydruku wersji elektronicznej przedmiotowych dokumentów z ogólnie dostępnych portali internetowych, data pobrania ze strony internetowej jest uznawana za datę wystawienia. Zamawiający oceni spełnienia w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Zgodnie z zapisami SIWZ w ust .5

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31
08-110 Siedlce

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia 2020-10-20
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Poniatowskiego 31 , godzina: 11:00

2020-10-20

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena brutto 60,00 Termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 31Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-20godzina: 11:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Zgodnie z zapisami SIWZ w ust .5

Data dodania

2020-10-09