Dostawa uniwersalnego systemu obrazowania żeli/blottingów wraz z komputerem

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
93-232 ŁÓDŹ
LODOWA 106
Tel. 607700945
Fax. 42 272 36 30
E-mail mtrendowicz@cbm.pan.pl
WWW www.ibmpan.pl

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

Dostawa:
UNIWERSALNEGO SYSTEMU OBRAZOWANIA ŻELI/BLOTTINGÓW WRAZ Z KOMPUTEREM...


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa:UNIWERSALNEGO SYSTEMU OBRAZOWANIA ŻELI/BLOTTINGÓW WRAZ Z KOMPUTEREM

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ibmpan.pl_...

LINK do SIWZ

http://www.ibmpan.pl/pl/bip/aktualne-postepowania

Osoba do kontaktu

Katarzyna Robowska (krobowska@cbm.pan.pl). Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl). tel. 42 2723623.

Wymagany termin realizacji zamówienia

do: 7 tygodni od udzielenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert2021-11-30

Sposób składania ofert

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN, LODOWA 106, 93-232 ŁÓDŹ Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT
MD
BiolMed
93-232 Łódź tel.: 042 2723633 NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
ul. Lodowa 106 fax.: 042 2723630 REGON: 100492431 tel.: 042 2723600
Łódź, dnia 19.11.2021 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy' z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
NIP:9820352085
zaprasza do składania ofert na dostawa:
UNIWERSALNEGO SYSTEMU OBRAZOWANIA ŻELI/BLOTTINGÓW WRAZ Z KOMPUTEREM
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 ust. 5 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/ustagr służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Uniwersalny system obrazowania żcli/blottingów wraz z komputerem
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wniesieniem, montażem, instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
Urządzenie musi posiadać następujące parametry i spełniać określone wymogi:
1. Rozdzielczość przetwornika CCD nie mniej niż 6,3 megapikseli
2. Rozdzielczość efektywna obrazu nie mniej niż 20 megapikseli
3. Rozdzielczość tonalna co najmniej 65536 odcieni szarości (16 bit), redukcja szumów
4. Możliwość binningu
5. Chłodzenie kamery systemem Peltier do -55stopn.C poniżej temperatury otoczenia
6. Zakres dynamiczny nie mniej niż 4.8 OD
7. Obiektyw stałoogniskowy o jasności nie gorszej niż f/0.7 z automatycznym ustawianiem ostrości
8. Pole obrazowania co najmniej 20 x 20 cm
9. Format zapisu zdjęć co najmniej T1FF BMP i JPEG
10. Co najmniej 7-pozycyjny zmieniacz filtrów
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT
MU
BiolMed
93-232 Łódź tel.: 042 2723633 NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
ul. Lodowa 106 fax.: 042 2723630 REGON: 100492431 tel.: 042 2723600
11. Możliwość detekcji/analizy w świetle UV, RGB. świetle białym, niebieskim, chemiluminescencji, fluorescencji (w świetle widzialnym i podczerwieni - zarówno NIR, jak i IR); możliwość wykonywania zdjęć seryjnych; automatyczne rozpoznawanie użytych akcesoriów; automatyczne zabezpieczenie przed ekspozycją na promieniowanie UV (z możliwością wyłączenia)
12. Wymienne transiluminatory UV (302 lub 312 nm), światło białe, światło niebieskie. Moduły wzbudzenia 365, 440, 480, 530, 640, 680, 740, 780 (zawierające diody laserowe - nie dopuszcza się diod LED); filtry wąskopasmowe 450, 500, 550, 600, 700, 750, 800. 850
13. Możliwość obserwacji małych zwierząt, kolonii drobnoustrojów na płytkach, hodowli komórkowych (płytki/butelki) - fluorescencja
14. Pozycjonowanie obserwowanych obiektów za pomocą wyświetlanych linii (wskaźnik laserowy)
15. Wymiarj' (szerokość x głębokość) - nie więcej niż 40 x 55 cm
16. Dedykowane oprogramowanie do opracowania danych z możliwością instalacji na co najmniej 2 stanowiskach z wizualizacją w 3D (na żywo i po wykonaniu zdjęcia, barwna), automatyczny dobór parametrów (czas ekspozycji, oświetlenie, filtr) z możliwością ręcznego doboru parametrów i korekt; aplikacje: chemiluminescencja, bioluminescencja, fluorescencja, multipleks z możliwością wyboru palety kolorów, NIR/IR, EtBR/ bezpieczne barwniki, światło widzialne; automatyczna korekcja tła oraz możliwość ręcznej korekcji; możliwość inwersji zdjęć (negatyw) i odbicia lustrzanego; możliwość edycji zdjęć (jasność, kontrast - wzmacnianie ostrości i kontrastu bez wpływu na zarejestrowane dane); możliwość umieszczania opisów na zapisanych obrazach, wycinania fragmentów i łączenia; rejestracja barwnych obrazów na podstawie serii zdjęć wykonywanych automatycznie; możliwość eksportu danych do programu excel; preferowany interfejs w języku polskim; możliwość analizy densytometrycznej, automatyczne (+ możliwość ręcznego) wykrywanie obiektów/plam; możliwość obliczania stężeń w odniesieniu do wzorca, wyznaczanie masy cząsteczkowej kwasów nukleinowych i białek; obliczanie absorbancji na podstawie krzywej wzorcowej; automatyczna analiza ilościowa dot-blotów i mikroplytek. automatyczne (z możliwością ręcznego) liczenie obiektów na obrazie
17. Komputer do obsługi urządzenia o minimalnych parametrach: procesor Intel Core i5 11 generacji (lub równoważny), 16 GB RAM, dysk SSD 512 GB. system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit, monitor fuli HD, przekątna 24 cale
18. Gwarancja co najmniej 24 miesiące, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce
19. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań technicznych w języku polskim (dopuszczalny w języku angielskim) - dołączyć do oferty.
20. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
Miejsce dostawy:
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
Termin obowiązywania oferty (związania ofertą): min. 30 dni
IV. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do: 7 tygodni od udzielenia zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia (zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego).
4. Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, określającą producenta, model i parametry techniczne.
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT
MU
BiolMed
93-232 Łódź tel.: 042 2723633 NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
ul. Lodowa 106 fax.: 042 2723630 REGON: 100492431 tel.: 042 2723600
5. Termin realizacji zamówienia.
6. Termin obowiązywania oferty (związania ofertą minimum 30 dni.).
7. Oświadczenie na formularzu oferty:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. (JE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (załączyć pełnomocnictwo jeśli dotyczy)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. TERMIN PŁATNOŚCI
Podstawą zapłaty za dostawę jest prawidłowo wystawiona faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, płatna w terminie min. 14 dni od daty doręczenia.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mtrendowicz@cbm.pan.pl lub krobowska@cbm.pan.pl albo dostarczona na adres: Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, pok. 104 - sekretariat.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: 30.11.2021 r. do godz. 12.00, z dopiskiem Postępowanie nr 941/2021
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem: Katarzyna Robowska (krobowska@cbm.pan.pl). Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl). tel. 42 2723623.
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT
MP
BiolMed
93-232 Łódź tel.: 042 2723633 NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
ul. Lodowa 106 fax.: 042 2723630 REGON: 100492431 tel.: 042 2723600
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data dodania

2021-11-24