DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH D

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Waszyngtona 4/8
Tel. 343 784 100,
Fax. 343784200
E-mail a.bojarska@ajd.czest.pl,
WWW www.ujd.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH D

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części/zadania Zadanie nr 1: płyta grzewcza (1 szt.) Zadanie nr 2: płaszcz grzewczy (3 szt.) Zadanie nr 3: łaźnia wodna (1 szt.) Zadanie nr 4: waga precyzyjna (2 szt.) Zadanie nr 5: Mieszadło magnetyczne z grzaniem (2 szt.) Zadanie nr 6: Łaźnia wodna (1 szt.) 3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji: a) W zakresie zadania nr 3, 4, 5 i 6 - 24 miesiące; b) W zakresie zadania nr 1 i 2 - 12 miesięcy; 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do jednostek Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń. 7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy. 8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy - załącznik 4 do SIWZ.ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1: płyta grzewcza (1 szt.)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1: płyta grzewcza (1 szt.) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38500000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00gwarancja40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2: Płaszcz grzewczy (3 szt.) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: Płaszcz grzewczy (3 szt.) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38500000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00gwarancja40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3: Łaźnia wodna (1 szt.)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3: Łaźnia wodna (1 szt.) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38500000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00gwarancja40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4: Waga precyzyjna (2 szt.)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 4: Waga precyzyjna (2 szt.) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38500000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00gwarancja40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5: Mieszadło magnetyczne z grzaniem (2 szt.)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 5: Mieszadło magnetyczne z grzaniem (2 szt.) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42996400-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00gwarancja40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 6Nazwa: Zadanie nr 6: Łaźnia wodna (1 szt.)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 6: Łaźnia wodna (1 szt.) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38500000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00gwarancja40,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:ZP.26.1.62.2020

Specyfikacja

https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

CPV

42996400-8: Mieszadła
38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik) – zgodnie z rozdziałem 1 cz. I pkt. 16 i cz. IV pkt. 2 SIWZ).

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach 21
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Waszyngtona 4/8 9.00

2020-10-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 40,00

Uwagi

Adres:42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, pokój nr 32Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-21godzina: 09:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik) – zgodnie z rozdziałem 1 cz. I pkt. 16 i cz. IV pkt. 2 SIWZ).

Data dodania

2020-10-14