Dostawa wirówek, termocyklera i mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 ŁÓDŹ
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4
Tel. 42 272 58 81
E-mail rektor@umed.lodz.pl
WWW umed.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

Dostawa wirówek, termocyklera i mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wirówek, termocyklera i mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/95/2021Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wirówek, termocyklera i mikroskopów dla Uniwersytetu MedycznegoSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem Część nr 1 Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem- 1 szt. Wirówka wysokoobrotowa z chłodzeniem wraz z adapterami i rotorami Część nr 2 Dostawa Wirówki wysokoobrotowej z chłodzeniem wraz z adapterami i rotorami - 1 szt. Termocykler Część nr 3 Dostawa Termocyklera- 1 szt. Diagnostyczny mikroskop fluorescencyjny odwrócony wraz z akcesoriami Część nr 4 Dostawa Diagnostycznego mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego wraz z akcesoriami - 1 szt. Mikroskop Część nr 5 Dostawa Mikroskopów- 2 szt.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/541220

CPV

38.00.00.00, 38.50.00.00, 38.51.00.00, 42.93.11.00

Wymagania

III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy: 1) składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 725-18-43-739 Al. Kościuszki 4 Łódź 90-419 Uniwersytet Medyczny w Łodzi +48 422725312 monika.krawczyk@umed.lodz.pl http://www.umed.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w dniach: 49

Miejsce i termin składania ofert2021-12-20

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2022

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

2021/S 228-599486
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: 725-18-43-739
Adres pocztowy: Al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
E-mail:
monika.krawczyk@umed.lodz.pl
Tel.: +48 422725312
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.umed.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wirówek, termocyklera i mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Numer referencyjny: ZP/95/2021

II.1.2) Główny kod CPV
42931100 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wirówek, termocyklera i mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42931100 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem- 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wirówka wysokoobrotowa z chłodzeniem wraz z adapterami i rotorami
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42931100 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa Wirówki wysokoobrotowej z chłodzeniem wraz z adapterami i rotorami - 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Termocykler
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa Termocyklera- 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Diagnostyczny mikroskop fluorescencyjny odwrócony wraz z akcesoriami
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa Diagnostycznego mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego wraz z akcesoriami - 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mikroskop
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa Mikroskopów- 2 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy: 1) składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował skrócenie o 5 dni zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp oraz w związku z faktem, że składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Oferta zostanie otwarta przy wykorzystaniu platformy (
https://platformazakupowa.pl
).


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W SWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia na podst. art. 108 ustawy Pzp. W ust. 6 SWZ wskazano wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty 2) wypełniony i podpisany formularz – Opis przedmiotu zamówienia 3) jednolity dokument 5) opcjonalnie: pełnomocnictwo – jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp; Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego: 1) zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie poprzez platformę wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w formie elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ust. 1 i 2, tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: — art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, — art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, — art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, — art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 12.2 pkt 1 lit. a–d SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 12.2 pkt 1 lit. a–e składa każdy z nich.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje na: 1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 19.4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie). 19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 19.8. Jeżeli zamawiający mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 19.9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 19.10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19.11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy NIE później niż do czasu otwarcia rozprawy. 19.12. W sprawach NIEuregulowanych w SWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 505-590 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
228
2021
Następna aktualizacja:
25/11/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2021-11-24