Dostawa: Wirówka mikrolitrowa 5424, z pokrętłami i rotorem FA (nr kat.5424 000.410, Eppendorf) - 1 szt

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
02-106 WARSZAWA
ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5A
Tel. 22 592 11 08
Fax. 22 592 21 90
E-mail secretariate@ibb.waw.pl
WWW www.ibb.waw.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dostawa: Wirówka mikrolitrowa 5424, z pokrętłami i rotorem FA (nr kat.5424 000.410, Eppendorf) - 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa: Wirówka mikrolitrowa 5424, z pokrętłami i rotorem FA (nr kat.5424 000.410, Eppendorf) - 1 szt.Wirówka mikrolitrowa 5424, z pokrętłami i rotorem FA (nr kat.5424 000.410, Eppendorf) - 1 szt.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-03/pl03-5_WIR_2021.zip

LINK do SIWZ

http://ibbpan.bip.gov.pl/ogloszone-zamowienia-z-dziedziny-nauki/5-wir-2021.html

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-10-14

Sposób składania ofert

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:14 października 2021 r. do godziny 10:00 Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

1. Data zamieszczenia ogłoszenia
12 października 2021 r.
2. Przedmiot zamówienia
Wirówka mikrolitrowa 5424, z pokrętłami i rotorem FA (nr kat.5424 000.410, Eppendorf) - 1 szt.
3. Kategoria zamówienia
Wirówki
4. Gwarancja producenta
24 miesiące
5. Rękojmia
12 miesięcy
6. Czas wykonania realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi
14 dni
7. Termin wykonania zamówienia
21 dni
8. Miejsce realizacji zamówienia

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Sposób I termin składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:14 października 2021 r. do godziny 10:00

2. Informacje dotyczące przygotowania oferty
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.waw.pl


a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną
najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą.
b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
c) Oferta musi być czytelna.
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 Formularz ofertowy)
albo w inny równoważny sposób.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę.
h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty

a) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli będą
spełniały wymagania określone niniejszym Ogłoszeniem i zostaną złożone w wymaganym terminie.
b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Oferty będą oceniane według kryterium najniższej ceny.
d) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów
i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
e) W przypadku, gdy Oferty nie można wybrać z powodu wskazania, przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej
ceny, Zamawiający wyśle, na adresy poczt elektronicznych wskazanych w Ofertach, powtórne zapytanie
dotyczące Przedmiotu Zamówienia. Oferenci zobowiązani będą w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania
ww. wiadomości do złożenia nowej Oferty.
f) W sytuacji opisanej w lit. e) powyżej, jeżeli powtórnie wskazana zostanie ta sama cena do realizacji
Zamówienia wybrany zostanie Oferent, który jako pierwszy wysłał Ofertę podstawową.
4. Wymagania dotyczące ceny

a) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
(w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
b) Jeżeli cena oferty określona jest w innej walucie niż PLN to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN wg średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia
publikacji Ogłoszenia.
c) Cena powinna mieć wyodrębniony należny podatek VAT (o ile występuje).
d) Może być tylko jedna cena za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
IV. INFORMACJE PRAWNE
1. Podstawa prawna

a) Podstawą prawną niniejszego ogłoszenia jest art. 4d ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z pózn. zm.) (dalej: Ustawa) zgodnie z którym, nie
stosuje się Ustawy do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez
zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów
badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
b) Postępowanie o zamówienie z dziedziny nauki odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
c) Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest jawna i na żądanie podlega upublicznieniu.
d) Realizację zamówienia poprzedza przygotowanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej ogłoszenia o
udzielonym zamówieniu. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone stronie podmiotowej Zamawiającego
(http://ibbpan.bip.gov.pl/) w zakładce zamówienia z dziedziny nauki.

2. Zastrzeżenia prawne
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.waw.pl


a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
zmiany przedmiotu zamówienia;
unieważnienia postępowania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.Numer informacji: 5_WIR_2021

Data dodania

2021-10-12