Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” – V

Branża

Geodezja, kartografia:
      sprzęt geodezyjny
Komputery:
      oprogramowanie
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Maszyny i urządzenia, linie technologiczne:
      części do maszyn, urządzeń, linii technologicznych
      czyszczące i sprzątające
      do przemysłu meblowego, obróbki drewna
      narzędzia i elektronarzędzia
Nauka, oświata:
      pomoce dydaktyczne-sprzęt

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W KIELCACH
25-378 KIELCE
ZGODA 31
Tel. 41 361 27 06
Fax. 41 361 27 06
E-mail sekretariat@zsz1.kielce.pl
WWW www.zsz1.kielce.pl

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Kielce

Treść zamówienia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” – V

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” – VCzęść 1: Zadanie 1 – NarzędziaFrezarka ręczna górnowrzecionowa – 2 sztSzlifierka do gipsu (żyrafa) + odkurzacz – 2 sztHalogen LED ze statywem – 2 sztSzlifierka kątowa 125 mm z regulacją obrotów z osłoną do szlifowania bezpyłowego do podłączenia odkurzacza z osłoną tarczy DWE 46150 – 1 sztWkrętarka udarowa, napięcie akumulatora 18 V, pojemność akumulatora 2.5 Ah, min. moment obrotowy 50 Nm – 2 sztWiertarka – 1 sztNożyce do prętów zbrojeniowych – 1 sztZaciski sprężynowe (żabki) 120 szt. + klucz – 1sztWilgotnościomierz drewna i materiałów budowlanych – 1sztKlucz do gięcia zbrojenia – 3 sztPrzecinarka do glazury – 2 szt Część 2: Zadanie 2 – Narzędzia laboratoryjneSuszarka laboratoryjna – 1 sztAparat Ve – Be, tzw. Konsystometr – 1 sztMłotek Schmitta z kowadełkiem kalibracyjnym – 1 sztWstrząsarka do sit 300 mm z kompletem sit – 1 szt Część 3: Zadanie 3 - Wyposażenie szkolnej pracowni organizacji i prowadzenia procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnychWaga laboratoryjna – 1 sztEksykator 1 sztSuszarka laboratoryjna 1 sztWilgotnościomierz do drewna 1 sztSuwmiarka z noniuszem tradycyjna 16 sztMikrometr zewnętrzny 0 - 25 mm, noniuszowy – 16sztCzujnik zegarowy ze statywem magnetycznym – 3sztKątomierz cyfrowy elektroniczny 200 mm – 3sztPołyskomierz – 1 sztKolorymetr – 1sztKubek Forda – 5sztNóż krążkowy ISO 2409 – 1sztGrzebień pomiarowy – 3sztStół stolarski warsztatowy / strugnica – 1sztDalmierz laserowy – 3 sztCyfrowa poziomica elektroniczna 100 cm – 2 sztKątownik cyfrowy budowlany – 2 szt Część 4: Zadanie 4 - Wyposażenie szkolnej pracowni organizacji i prowadzenia procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych – narzędzia stolarskieZestaw 4 dużych pił japońskichPiła ramowa / Krawężnica - 600/5 mm – 1 sztPiła ramowa / Odsadnica - 600/3 mm - 1 sztPiła narznica – 1sztNóż do forniru (ostrze gładkie) – 1sztPiła - Grzbietnica Lewa - Prawa - 250mm – 1sztPiła – Otwornica – sztPiłka do forniru – 1szPiłka grzbietnica – 1sztPiła płatnica – 1sztMłotek snycerski – 1sztPobijak stolarski – 1 sztZestaw 6 dłut stolarskichZestaw 4 dłut żłobakówZestaw 3 dłut do połączeń na jaskółczy ogonZestaw 5 dłut japońskichZestaw snycerski - 11 częściowyZnacznik drewniany – 1sztZnacznik metalowy – 1 szZnacznik cyrkiel – 1sztStrug drapak (zębak) – 1sztStrug równiak – 1sztStrug gładzik – 1sztStrug kątnik / z regulacją – 1sztStrug wyżłabiak – 1sztStrug kątnik / wręgownik – 1sztStrug kątnik, czołowy / odsadzony – 1sztStrug płetwiak / nastawny – 1sztKątownik precyzyjny – 1sztStrug ośnik z płaską stopą – 1sztZestaw dłut tokarskich – 1sztDłuto tokarskie - ostrze okrągłe – 1sztOstrzarka wolnoobrotowa – 1sztUchwyt do ostrzenia dłut płaskich – 1sztUchwyt do ostrzenia dłut tokarskich – 1sztUchwyt do ostrzenia dłut skośnych i profilowych – 1sztZestaw cyklin francuskich – 1sztCyklina prostokątna – 1sztStalka - obciągacz do cyklin – 1szt Część 5: Zadanie 5 – Urządzenia geodezyjneUrządzenie do niwelacji – Niwelator kodowy + statyw + 2 łaty kodowe – 1sztDalmierz laserowy z: cyfrowym celownikiem z 4 – krotnym powiększeniem do precyzyjnych pomiarów na dłuższe odległości – 1sztNiwelator optyczny – 3sztUrządzenie do niwelacji: niwelator optyczny + statyw + łata + żabka – 4sztDalmierz laserowy – 2sztŻabka geodezyjna do niwelacji – 12sztStojak z zaciskiem klamerkowym / uchwyt do łaty – 12sztPodstawka pod statyw / trójnik – 10 szt Część 6: Zadanie 6 – program SOLIDWORKS EDU EDITIONProgram SOLIDWORKS EDU EDITION – 60 stanowisk SNL (licencja wieczysta); wsparcie na 2 lata 35/RPO/2021****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00280705/01 z dnia: 2021-11-233.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-11-24 09:00 Po zmianie: 2021-11-26 09:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-11-24 11:00 Po zmianie: 2021-11-26 11:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-12-23 Po zmianie: 2021-12-25

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zsz1.kielc...

LINK do SIWZ

http://www.zsz1.kielce.pl/pl/470/Ogloszenie_o_zamowieniu__projekt_Umiejetnosci_i_kompetencje_w_ksztalceniu_zawodowym_35RPO2021

CPV

38.29.50.00, 38.29.60.00, 43.81.00.00, 44.51.00.00, 44.51.10.00, 48.00.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Szczegółowe zestawienie oraz opisu sprzętu i urządzeń (ze wskazaniem producenta typu i modelu lub opisu umożliwiającego identyfikację), które Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu umowy. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Szczegółowe zestawienie oraz opisu sprzętu i urządzeń (ze wskazaniem producenta typu i modelu lub opisu umożliwiającego identyfikację), które Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu umowy. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy. 3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1, ul. ul. Zgoda 31, 25-378, Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo PL, e-mail sekretariat@zsznr1.kielce.eu
Adres strony internetowej (URL): www.zsz1.kielce.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

30 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-11-26

Sposób składania ofert

drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

2021-12-25

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1: cena 60
część 1: okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 30
część 1: spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej 10
część 2: cena 60
część 2: okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 30
część 2: spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej 10
część 3: cena 60
część 3: okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 30
część 3: spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej 10
część 4: cena 60
część 4: okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 30
część 4: spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej 10
część 5: cena 60
część 5: okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 30
część 5: spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej 10
część 6: cena 60
część 6: okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 30
część 6: spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej 10

Uwagi

2021/BZP 00270529/01


Dostawy
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” – V
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292440050
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zgoda 31
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-378
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsznr1.kielce.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz1.kielce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” – V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4727bc21-46d4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270529
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006381/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie”
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 35/RPO/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 – Narzędzia
Frezarka ręczna górnowrzecionowa – 2 szt
Szlifierka do gipsu (żyrafa) + odkurzacz – 2 szt
Halogen LED ze statywem – 2 szt
Szlifierka kątowa 125 mm z regulacją obrotów z osłoną do szlifowania bezpyłowego do podłączenia odkurzacza z osłoną tarczy DWE 46150 – 1 szt
Wkrętarka udarowa, napięcie akumulatora 18 V, pojemność akumulatora 2.5 Ah, min. moment obrotowy 50 Nm – 2 szt
Wiertarka – 1 szt
Nożyce do prętów zbrojeniowych – 1 szt
Zaciski sprężynowe (żabki) 120 szt. + klucz – 1szt
Wilgotnościomierz drewna i materiałów budowlanych – 1szt
Klucz do gięcia zbrojenia – 3 szt
Przecinarka do glazury – 2 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2 – Narzędzia laboratoryjne
Suszarka laboratoryjna – 1 szt
Aparat Ve – Be, tzw. Konsystometr – 1 szt
Młotek Schmitta z kowadełkiem kalibracyjnym – 1 szt
Wstrząsarka do sit 300 mm z kompletem sit – 1 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 3 - Wyposażenie szkolnej pracowni organizacji i prowadzenia procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
Waga laboratoryjna – 1 szt
Eksykator 1 szt
Suszarka laboratoryjna 1 szt
Wilgotnościomierz do drewna 1 szt
Suwmiarka z noniuszem tradycyjna 16 szt
Mikrometr zewnętrzny 0 - 25 mm, noniuszowy – 16szt
Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym – 3szt
Kątomierz cyfrowy elektroniczny 200 mm – 3szt
Połyskomierz – 1 szt
Kolorymetr – 1szt
Kubek Forda – 5szt
Nóż krążkowy ISO 2409 – 1szt
Grzebień pomiarowy – 3szt
Stół stolarski warsztatowy / strugnica – 1szt
Dalmierz laserowy – 3 szt
Cyfrowa poziomica elektroniczna 100 cm – 2 szt
Kątownik cyfrowy budowlany – 2 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 4 - Wyposażenie szkolnej pracowni organizacji i prowadzenia procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych – narzędzia stolarskie
Zestaw 4 dużych pił japońskich
Piła ramowa / Krawężnica - 600/5 mm – 1 szt
Piła ramowa / Odsadnica - 600/3 mm - 1 szt
Piła narznica – 1szt
Nóż do forniru (ostrze gładkie) – 1szt
Piła - Grzbietnica Lewa - Prawa - 250mm – 1szt
Piła – Otwornica – szt
Piłka do forniru – 1sz
Piłka grzbietnica – 1szt
Piła płatnica – 1szt
Młotek snycerski – 1szt
Pobijak stolarski – 1 szt
Zestaw 6 dłut stolarskich
Zestaw 4 dłut żłobaków
Zestaw 3 dłut do połączeń na jaskółczy ogon
Zestaw 5 dłut japońskich
Zestaw snycerski - 11 częściowy
Znacznik drewniany – 1szt
Znacznik metalowy – 1 sz
Znacznik cyrkiel – 1szt
Strug drapak (zębak) – 1szt
Strug równiak – 1szt
Strug gładzik – 1szt
Strug kątnik / z regulacją – 1szt
Strug wyżłabiak – 1szt
Strug kątnik / wręgownik – 1szt
Strug kątnik, czołowy / odsadzony – 1szt
Strug płetwiak / nastawny – 1szt
Kątownik precyzyjny – 1szt
Strug ośnik z płaską stopą – 1szt
Zestaw dłut tokarskich – 1szt
Dłuto tokarskie - ostrze okrągłe – 1szt
Ostrzarka wolnoobrotowa – 1szt
Uchwyt do ostrzenia dłut płaskich – 1szt
Uchwyt do ostrzenia dłut tokarskich – 1szt
Uchwyt do ostrzenia dłut skośnych i profilowych – 1szt
Zestaw cyklin francuskich – 1szt
Cyklina prostokątna – 1szt
Stalka - obciągacz do cyklin – 1szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 43810000-4 - Urządzenia do obróbki drewna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
44511000-5 - Narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 5 – Urządzenia geodezyjne
Urządzenie do niwelacji – Niwelator kodowy + statyw + 2 łaty kodowe – 1szt
Dalmierz laserowy z: cyfrowym celownikiem z 4 – krotnym powiększeniem do precyzyjnych pomiarów na dłuższe odległości – 1szt
Niwelator optyczny – 3szt
Urządzenie do niwelacji: niwelator optyczny + statyw + łata + żabka – 4szt
Dalmierz laserowy – 2szt
Żabka geodezyjna do niwelacji – 12szt
Stojak z zaciskiem klamerkowym / uchwyt do łaty – 12szt
Podstawka pod statyw / trójnik – 10 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 38295000-9 - Sprzęt topograficzny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 6 – program SOLIDWORKS EDU EDITION
Program SOLIDWORKS EDU EDITION – 60 stanowisk SNL (licencja wieczysta); wsparcie na 2 lata

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie aspektów społecznych tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Szczegółowe zestawienie oraz opisu sprzętu i urządzeń (ze wskazaniem producenta typu i modelu lub opisu umożliwiającego identyfikację), które Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu umowy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Szczegółowe zestawienie oraz opisu sprzętu i urządzeń (ze wskazaniem producenta typu i modelu lub opisu umożliwiającego identyfikację), które Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu umowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-24 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-24 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-23

Numer informacji: 2021-BZP-00270529-01

Data dodania

2021-11-24

Ostatnia modyfikacja

2021-11-24