Dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów diagnostycznych, materiału referencyjnego, testów chemicznych, rurek grafitowyc

Branża

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja:
      art. do utrzymania czystości: miotły, mopy, wiadra itd.
      środki czystości i higieny, piorące
Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
AL. 3 MAJA 8
Tel. 44 649 50 63
Fax. 44 6477626
E-mail psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl
WWW www.pis.lodz.pl/piotrkow

Województwo

łódzkie

Powiat

piotrkowski + Piotrków Trybunalski

Treść zamówienia

Dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów diagnostycznych, materiału referencyjnego, testów chemicznych, rurek grafitowyc

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów diagnostycznych, materiału referencyjnego, testów chemicznych, rurek grafitowych.

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=pis.lodz.pl_1610441639138

LINK do SIWZ

http://www.pis.lodz.pl/piotrkow/przetargi.html

Załączniki do spec.

pis.lodz.pl_1610441639138.zip"

CPV

24.30.00.00, 24.45.50.00, 38.00.00.00

Osoba do kontaktu

1. Alicja Wężyk tel. 44 649 50 63 w.30 e:mail: adm.sanepid@piotrkowtryb.com.pl2. Ewa Litych tel. 44 649 50 63 w.47 e:mail: kol.sanepid@piotrkowtryb.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Umowa będzie realizowana: 1/ dla Pakietu A do dnia 31.03.2021 r. 2/ dla Pakietu B do dnia 30.04.2021 r. 3/ dla Pakietu C do dnia 30.04.2021 r. 4/ dla Pakietu D do dnia 30.04.2021 r. 5/ dla Pakietu E do dnia 31.03.2021 r. 6/ dla Pakietu F do dnia 28.02.2021 r. 7/ dla Pakietu G do dnia 28.02.2021 r. 8/ dla Pakietu H do dnia 30.04.2021 r.

Miejsce i termin składania ofert

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
AL. 3 MAJA 8, 10.00

2021-01-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Znak sprawy: PSSE-AT-262/ 1 /2021 Piotrków Trybunalski, dnia 08.01.2021 rokuZamawiający:Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 8NIP: 7712333799 REGON: 000310752Uczestnicy postępowaniaZAPYTANIE OFERTOWEPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 8zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ) prowadzonego w trybie zapytania ofertowegoKod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):24300000-7-Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)24455000-8-Środki odkażająceI. Przedmiot zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów diagnostycznych, materiału referencyjnego, testów chemicznych, rurek grafitowych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz wymaganymi dokumentami określony został w Załączniku nr 1.3. Zamawiający udziela zamówienia w częściach (pakietach) tj.:1/ pakiet A: wzorce i materiały odniesienia2/ pakiet B: odczynniki chemiczne3/ pakiet C: środki dezynfekcyjne4/ pakiet D: drobny sprzęt laboratoryjny5/ pakiet E: testy diagnostyczne6/ pakiet F: materiał referencyjny7/ pakiet G: testy chemiczne8/ pakiet H: rurki grafitoweII. Termin realizacji zamówienia i sposób wykonania umowy1. Umowa będzie realizowana:1/ dla Pakietu A do dnia 31.03.2021 r.2/ dla Pakietu B do dnia 30.04.2021 r.3/ dla Pakietu C do dnia 30.04.2021 r.4/ dla Pakietu D do dnia 30.04.2021 r.5/ dla Pakietu E do dnia 31.03.2021 r.6/ dla Pakietu F do dnia 28.02.2021 r.7/ dla Pakietu G do dnia 28.02.2021 r.8/ dla Pakietu H do dnia 30.04.2021 r.2. Sposób wykonania umowy został określony we wzorze umowy.III. Sposób przygotowania oferty.1. Ofertę stanowi:1/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zgodny ze wzorem stanowiącymzałącznik nr 12/ Formularz ofertowy - załącznik nr 23/ Wzór umowy-załącznik nr 3 do oferty2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN i musi zawierać należny podatek VAT.3. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.5. Cena ma uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopie dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.7. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania:a/ oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez pełnomocnika,b/ do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwaIV. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty1. Zamawiający wyznaczył cenowe kryterium oceny ofertCena oferty-100 pkt/100%2. Sposób oceny ofert:Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinkunajniższa cena brutto z badanych ofertkryterium cena oferty = ------------------------------------------------------- x 100 pktcena brutto oferty badanej3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za przedmiotowe kryterium.V. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert1. Ofertę należy złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w PiotrkowieTrybunalskim, Aleja 3 Maja 8 w Sekretariacie.2. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2021 roku o godzinie 10003. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 roku o godzinie 1015 w siedzibieZamawiającego, mieszczącej się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w PiotrkowieTrybunalski Aleja 3 Maja 8, w Sekcji Administracyjno-Technicznej.VI. Termin związania ofertą1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.VII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w trakcie trwania postępowania1. Alicja Wężyk tel. 44 649 50 63 w.30 e:mail: adm.sanepid@piotrkowtryb.com.pl2. Ewa Litych tel. 44 649 50 63 w.47 e:mail: kol.sanepid@piotrkowtryb.com.plVIII. Informacje dotyczące zawierania umowy.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie anastępnie pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lubtelefonicznie o terminie podpisania umowy.3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborzewykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.4. Umowa o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 zostanie zawarta w terminiewskazanym przez Zamawiającego.5. Ze strony Wykonawcy umowę mogą podpisać wyłącznie osoby upoważnione do składaniaoświadczeń woli w jego imieniu.Sporządził:Załączniki do oferty:1. Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy3. Załącznik nr 3-wzór umowy4. Załącznik nr 4-klauzula informacyjna5. Załącznik nr 5- oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODOW dniu 08.01.2021 rokuZatwierdził:Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznejw Piotrkowie Trybunalskim

Data dodania

2021-01-12