Dostawa zamrażarki laboratoryjnej

 

 

 

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SZCZECINIE
71-682 SZCZECIN
MAKSYMILIANA GOLISZA 10
Tel. 91 442 62 00
Fax. 91 422 12 58
E-mail zwik@zwik.szczecin.pl
WWW zwik.szczecin.pl

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Treść zamówienia

Dostawa zamrażarki laboratoryjnej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa zamrażarki laboratoryjnej.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-468668.zip

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/468668

Miejsce i termin składania ofert



2021-06-16

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

oferta/wniosek wykonawcy

-

w tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny xades - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (zamawiający wymaga załączenia pliku)

tajemnica przedsiębiorstwa

-

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia.

 

Uwagi

Wymagania i specyfikacja: Szanowni Państwo,
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o . 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia. Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. ). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamrażarki laboratoryjnej.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ZWiK Spółka z o.o. ul. 1 Maja 37 Szczecin (71-627).
3. Preferowany termin dostawy: do 40 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 16.06.2021r. do godz. 12.00 za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: m.predkiewicz@zwik.szczecin.pl ., złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego.
5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:
Ø dla przedmiotu zamówienia winna być wystawiona deklaracja właściwości użytkowych z właściwymi dokumentami odniesienia, która pozwala na znakowanie produktu znakiem CE,
Ø na zamrażarce laboratoryjnej musi być naniesiony znak CE,
Ø przedmiot zamówienia musi posiadać DTR lub instrukcję obsługi w języku polskim,
Ø dla przedmiotu zamówienia musi być wystawiony protokół sprawdzenia rozkładu temperatury,
Ø dla zamrażarki musi być wystawione świadectwo wzorcowania czujnika wewnętrznego temperatury,
Ø serwis gwarancyjny minimum 12 miesięcy poświadczony dokumentem gwarancyjnym.
WW. dokumenty muszą zostać dostarczone wraz z dostawą zamrażarki laboratoryjnej.
9. Wszelkich informacji udziela p. Marta Prędkiewicz tel. 91-44-26-316; 695 150 248.
10. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony
w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
14. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od pon. do pt. w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Prosimy o złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu nr 1 do dnia 16.06.21r. do godziny 12.00.

Kryteria i warunki formalne:

Numer informacji: 468668

Data dodania

2021-06-10