Dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI
26-600 RADOM
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 6/10
Tel. 48 364 42 41
Fax. 48 364 47 60
E-mail instytut@itee.radom.pl
WWW www.itee.radom.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

radomski + Radom

Treść zamówienia

Dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem, zwanego dalej „systemem pomiarowym”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także: 1) dostawa systemu pomiarowego do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko wykonawcy; 2) instalacja, uruchomienie oraz kalibracja systemu pomiarowego w siedzibie Zamawiającego; 3) zapewnienie nieodpłatnych aktualizacji oprogramowania; 4) zapewnienie, nieodpłatne, w okresie nie krótszym niż oferowany okres gwarancji: a) wsparcia technicznego dedykowanego konsultanta; b) jednostki zastępczej na czas awarii; c) okresowej, corocznej weryfikacji poprawności pomiarów wykonywanych za pomocą systemu pomiarowego, dokonywanej przez przedstawiciela producenta. Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. ZO/02/2021

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=bip.itee.radom.pl_1613462...

LINK do SIWZ

http://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi

CPV

31.60.00.00, 38.54.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu wykazania, że oferta spełnia wymagania techniczne określone w SWZ, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Specyfikacja techniczna oferowanego systemu pomiarowego, sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Wskazane jest także dołączenie do oferty fotografii, kart katalogowych lub innych informacji odnoszących się oferowanego systemu pomiarowego, jeżeli są dostępne. W odniesieniu do kart katalogowych oraz innych informacji, gdy nie istnieje ich polska wersja językowa, nie jest wymagane tłumaczenie na język polski pod warunkiem, że są one sporządzone w języku angielskim. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Specyfikacja techniczna oferowanego systemu pomiarowego. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty; 3) Oferta winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionych przedstawicieli tych wykonawców; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII SWZ "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego” – podpunkt B w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, ul. ul. K. Pułaskiego, 6/10, 26-600, Radom, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. (48) 364-42-41, e-mail zp@itee.lukasiewicz.gov.plAdres strony internetowej (URL): http://itee.radom.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

14 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-02-23

Sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /itee-pib/SkrytkaESPGodzina: 11:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-03-25

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

2021/BZP 00007565/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007565 z dnia 2021-02-15 Dostawy Dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387139360 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. K. Pułaskiego, 6/10 1.5.2.) Miejscowość: Radom 1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600 1.5.4.) Województwo: mazowieckie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski 1.5.7.) Numer telefonu: (48) 364-42-41 1.5.8.) Numer faksu: (48) 364-47-60 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@itee.lukasiewicz.gov.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://itee.radom.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego) 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność Badania naukowe, prace rozwojowe, działalność wdrożeniowa SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4046e467-6f70-11eb-86b1-a64936a8669f 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007565 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 2.15.) Nazwa projektu lub programu Projekt Nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych” 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.itee.radom.pl 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami może się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344), za pośrednictwem: a) miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl; b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; c) poczty elektronicznej; Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę oraz wszystkie załączniki, a także inne dokumenty i oświadczenia składa się w niniejszym postępowaniu, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące komunikacji elektronicznej oraz sposobu przygotowania i składania ofert są zawarte w SWZ, w szczególności w punktach VII, VIII ppkt. A oraz XI ppkt. A i B. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: ZO/02/2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem, zwanego dalej „systemem pomiarowym”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także: 1) dostawa systemu pomiarowego do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko wykonawcy; 2) instalacja, uruchomienie oraz kalibracja systemu pomiarowego w siedzibie Zamawiającego; 3) zapewnienie nieodpłatnych aktualizacji oprogramowania; 4) zapewnienie, nieodpłatne, w okresie nie krótszym niż oferowany okres gwarancji: a) wsparcia technicznego dedykowanego konsultanta; b) jednostki zastępczej na czas awarii; c) okresowej, corocznej weryfikacji poprawności pomiarów wykonywanych za pomocą systemu pomiarowego, dokonywanej przez przedstawiciela producenta. Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją; 2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie; 3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium: cena – 100%. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu wykazania, że oferta spełnia wymagania techniczne określone w SWZ, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Specyfikacja techniczna oferowanego systemu pomiarowego, sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Wskazane jest także dołączenie do oferty fotografii, kart katalogowych lub innych informacji odnoszących się oferowanego systemu pomiarowego, jeżeli są dostępne. W odniesieniu do kart katalogowych oraz innych informacji, gdy nie istnieje ich polska wersja językowa, nie jest wymagane tłumaczenie na język polski pod warunkiem, że są one sporządzone w języku angielskim. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Specyfikacja techniczna oferowanego systemu pomiarowego. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty; 3) Oferta winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionych przedstawicieli tych wykonawców; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII SWZ "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego” – podpunkt B w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy: 1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) Z daty zawarcia umowy i treści oferty wybranego wykonawcy wynikać będzie, że termin wykonania zamówienia będzie przypadał w dniu wolnym od pracy. W takiej sytuacji Zmawiający przesunie termin wykonania zamówienia na najbliższy dzień roboczy następujący po tym dniu; 3) Wykonanie umowy nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym w przypadku braku możliwości realizacji umowy w pierwotnym terminie z powodu siły wyższej w postaci ograniczeń spowodowanych występowaniem koronawirusa COVID-19. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 11:30 8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /itee-pib/SkrytkaESP 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 12:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25 2021-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy Numer informacji: 2021-BZP-00007565-01


SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00007565/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
14

Po zmianie:
30

Data dodania

2021-02-16

Ostatnia modyfikacja

2021-02-17