Dostawa zestawu pipet automatycznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT DENDROLOGII
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5
Tel. 61 817 00 33
Fax. 61 817 01 66
E-mail idkornik@man.poznan.pl
WWW www.idpan.poznan.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

Dostawa zestawu pipet automatycznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wirówka laborat...


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa zestawu pipet automatycznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.Opis przedmiotu zamówienia:Wirówka laboratoryjna wraz z rotorem kątowym oraz rotorem horyzontalnym zgodnie z poniższą specyfikacją:Pojemność- od 48 x 1,5-2,0 ml do 4 x 400 mlSystem mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego.Demontaż rotorów poprzez naciśnięcie na rotorze dedykowanego do tego przycisku.Maksymalna prędkość obrotowa przynajmniej:rotor kątowy-15 200 obrotów/min.rotor horyzontalny-5 500 obrotów/min.Maksymalne przyspieszenie przynajmniej:rotor kątowy-25 830 x grotor horyzontalny-5 580 x gSilnik indukcyjny, bezobsługowyZasilanie-230 VNiski poziom hałasu nie wyższy niż 55 dBAZużycie energii nie większe niż 1400 WTryby przyspieszania / hamowania-tak, co najmniej 9 krzywych przyspieszania i 10 krzywychChłodzenie-takZakres temperaturowy- od -10stopn.C do +40stopn.CFunkcja wstępnego chłodzenia-takWyświetlacz- typu LCD, informujący o ustawionych i rzeczywistych parametrach pracy wirówkiProgramowalny promień wirowania-takSystem sterowania- microprocesorPamięć protokołów użytkownika-min. 6 programówCzas wirowania-max 9 h 59 min., w tym praca ciągłaFunkcja krótkich zawirowań-takMożliwość automatycznego przeliczania miedzy wartością RMP/xGRegulacja głośności sygnałów dźwiękowych-takPokrywa z mechanizmem zamykającym-takZnak CE-deklaracja producentaCertyfikat ISO 9001 producenta w zakresie serwisowania i dostarczania urządzeń laboratoryjnych-dokumenty dołączyć do oferty.Do oferty należy dołączyć oryginalny folder producenta (dopuszcza się dokument w języku angielskim)Gwarancja-do 5 lat (w tym gwarancji standardowej + dodatkowa na silnik i chłodzenie).Wymagane jest dołączenie do oferty kopi dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy od minimum 5 lat dla oferowanej gamy produktów, jeśli nie jest on producentem.Wymagane wyposażenie:Rotor kątowy montowany bez użycia jakichkolwiek narzędzi i śrub o pojemność 48 x 1,5 ml i 2 ml:maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 15 200 obrotów/min.maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 25 300 x gRotor horyzontalny montowany bez użycia jakichkolwiek narzędzi i możliwość jednoczesnego wirowania 2 x 3 standardowe mikropłytki lub 2 x 1 płytka typu deepwell:maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 4000 obrotów/minmaksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 2270 x g

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=idpan.pozn...

LINK do SIWZ

http://www.idpan.poznan.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/455-dostawa-wirowki-laboratoryjnej-dla-instytutu-dendrologii-pan.html

Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski, tel.: 796 360 310; e-mail: idadmin@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 30 dni od złożenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert2021-11-30

Sposób składania ofert

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT DENDROLOGII, PARKOWA 5, 62-035 KÓRNIK Godzina: 14:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Termin związania oferty-14 dni.
Termin wykonania dostawy-do 30 dni od złożenia zamówienia.
Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę
na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia razem z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie (kwota poniżej 15000,00 zł netto).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta cenowa na wirówki laboratoryjnej wraz z rotorami nr 2022/130000/34 do 30.11.2021 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku A, do godz. 14.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: idadmin@man.poznan.pl.
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski, tel.: 796 360 310; e-mail: idadmin@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.

Data dodania

2021-11-24