Dostawy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odczynników chemicznych i laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
40-055 KATOWICE
STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15
Tel. 32 208 36 00
Fax. 32 208 35 68
E-mail dzadministracyjny@sum.edu.pl
WWW www.sum.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odczynników chemicznych i laboratoryjnych, zwanych dalej przedm...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odczynników chemicznych i laboratoryjnych, zwanych dalej przedmiotem zamówienia, zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego w zakresie:Pakiet nr 1-Testy immunochromatograficznePakiet nr 2-Odczynniki producenta BioCheckPakiet nr 3- Odczynniki producenta CorningPakiet nr 4-Odczynniki producenta Sigma-AldrichPakiet nr 5-Odczynniki producenta Becton DickinsonPakiet nr 6-Odczynniki producenta ThermoFisherScientificPakiet nr 7-Odczynniki producenta AbcamPakiet nr 8-Odczynniki producenta R&D, Novus BiologicalsPakiet nr 9-Odczynniki producenta IlluminaPakiet nr 10-Odczynniki producenta Wuhan FinePakiet nr 11-Odczynniki producenta AgilentPakiet nr 12- Wzorce do ICP-OESPakiet nr 13-Odczyyniki producenta GenetiesPakiet nr 14-OdczynnikiPakiet nr 15-Odczyyniki producenta Bio OpticaPakiet nr 16-Odczyniki producenta RothPakiet nr 17-Odczyniki producenta Cytogen

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=system.pre...

LINK do SIWZ

http://sum.edu.pl/zp/zapytania-ofertowe-do-30-tys-euro/13762-zapytanie-ofertowe-553-2021

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 30 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert2021-09-17

Sposób składania ofert

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15, 40-055 KATOWICE

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

A-Cena-waga 100%

Uwagi

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: oferowany produkt równoważny rozumie, iż odczynniki spełniają wymagania jakościowe, fizykochemiczne,eksploatacyjne
i techniczne równoważnie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry wskazane w karcie charakterystyki produktu referencyjnego.
Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych odczynników. W przypadku zaoferowania produktu/produktów równoważnego/ych, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć karty produktu (środki dowodowe) oferowanych produktów równoważnych.
II. Termin i warunki dostawy
1. Termin dostawy: maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Na opakowaniu zewnętrznym winny znajdować się informacje na temat warunków transportu
i przechowywania, w szczególności warunki odnośnie temperatury w jakiej odczynniki powinny być przechowywane.
3. Oferowane odczynniki winny posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty, świadectwa deklaracji zgodności
i karty charakterystyk dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie dostarczyć karty charakterystyk oferowanego produktu (dopuszcza się wersję elektroniczną na płycie CD) lub winny być udostępnione aktualne karty charakterystyk na stronie www. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Okres przydatności do zużycia nie krótszy niż 75% całego terminu ważności ustalonego przez Producenta danego produktu licząc od daty dostawy.
III. Sposób wyboru ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty wg następującego kryterium:
A-Cena-waga 100%
A. Kryterium cena będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to
kryterium otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio
mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ------------------------------------------------------- x 100 punktów
cena brutto oferty badanej
A - liczba punktów za kryterium cena
W cenie brutto zostają zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i muszą zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, koszty wniesienia, koszty ubezpieczenia, wszystkie rabaty, upusty, koszty związane z wymianą wadliwego przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne, jeżeli występują. Cena musi być. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Powyższe dokumenty stanowią integralną część oferty.
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa 17.09.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
mlaskowski@sum.edu.pl
VI. Obowiązki Wykonawcy przed podpisaniem umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnej informacji CEDiG.
VII. Załączniki do zapytania ofertowego
- formularz ofertowy załącznik nr 1
- specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 2
- wykaz dostaw załącznik nr 3 (będzie udostępniony Wykonawcy przy zawarciu umowy)
- wzór umowy załącznik nr 4
KLAUZULA INFORMACYJNA
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Administrator Danych przedstawia następujące informacje:
1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
- ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01,
REGON: 000289035.
2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: tel. 32 208 3630 e-mail: iod@sum.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarza się w celu i na podstawie:
a. art. 6. ust. 1 lit b RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. art. 9. ust. 2 lit. c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze-w zakresie m. in. sprawozdawczym, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
z wyłączeniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, archiwizowania umów i treści ofert zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami mogą być także podmioty, którym Uczelnia powierzyła przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją np. usług asysty technicznej oprogramowania wykorzystywanego do obsługi zamówień, księgowania itp. Odbiorcami danych mogą być także organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres ustalany na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
a w szczególności przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń finansowych wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO,
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty lub zawarcie umowy.
9. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Załącznik nr 1.........................

Data dodania

2021-09-09