Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych (głównie aldosteronu, reniny i kortyzolu) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO
04-628 WARSZAWA
ALPEJSKA 42
Tel. 22 343 46 00
Fax. 22 343 45 25
E-mail dyrektor@ikard.pl
WWW www.ikard.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych (głównie aldosteronu, reniny i kortyzolu) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych (głównie aldosteronu, reniny i kortyzolu) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych ZP.026.2021

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ikard....

LINK do SIWZ

http://bip.ikard.pl/zamowienia-publiczne-1516.html

CPV

33.69.65.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu orazbrak podstawy kluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. 2. Odpis lub informacja z KRS lubCEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji.3.Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapotwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), dla wszystkich wyrobów medycznych: 1) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium; 2) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;3) deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;4) przypadku, gdy opisany w SWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia ,potwierdzającego wymagania Zamawiającego - z zaznaczeniem oferowanego asortymentuUWAGA: - Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien dołączyć do oferty jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału. - Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, wówczas wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 3, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego rozdziału.2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania zawarte w Załączniku Nr 3 do SWZ (prospekt/katalog/ folder/instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcje dotyczące odczynników i procedury oznaczania w języku polskim)3. Certyfikat IVD dla odczynników lub równoważny 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), dla wszystkich wyrobów medycznych: 1) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium; 2) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;3) deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;4) przypadku, gdy opisany w SWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia ,potwierdzającego wymagania Zamawiającego - z zaznaczeniem oferowanego asortymentuUWAGA: - Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien dołączyć do oferty jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału. - Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, wówczas wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 3, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego rozdziału.2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania zawarte w Załączniku Nr 3 do SWZ (prospekt/katalog/ folder/instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcje dotyczące odczynników i procedury oznaczania w języku polskim)3. Certyfikat IVD dla odczynników lub równoważny 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówieniepublicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowaw pkt. 17.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. ul. Alpejska 42, 04-628, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. +48 22 812 45 70, e-mail dh@ikard.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ikard.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

24 miesiące

Miejsce i termin składania ofert2021-05-04

Sposób składania ofert

https://e-propublico.pl Godzina: 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-06-06

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1 cena 70
2 ocena techniczna 30

Uwagi

2021/BZP 00039830/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039830 z dnia 2021-04-23Dostawy
Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych (głównie aldosteronu, reniny i kortyzolu) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
1.3.) Oddział zamawiającego: Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000837583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Alpejska 42
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 04-628
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 812 45 70
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 812 67 32
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dh@ikard.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikard.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych (głównie aldosteronu, reniny i kortyzolu) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4681c2a3-a406-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039830
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.ikard.pl;https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ikard.pl;https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w SWZ2. Wykonawca przystępując dopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania zPlatformyokreślone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje goza wiążący.3. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygoremnieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy,podpisanąkwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.ikard.pl;https://e-propublico.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis wymagań określa SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis wymagań określa SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.026.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych (głównie aldosteronu, reniny i kortyzolu) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: CenaOcena techniczna
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu orazbrak podstawy kluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. 2. Odpis lub informacja z KRS lubCEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji.3.Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapotwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), dla wszystkich wyrobów medycznych: 1) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium; 2) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;3) deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;4) przypadku, gdy opisany w SWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia ,potwierdzającego wymagania Zamawiającego - z zaznaczeniem oferowanego asortymentuUWAGA: - Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien dołączyć do oferty jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału. - Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, wówczas wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 3, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego rozdziału.2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania zawarte w Załączniku Nr 3 do SWZ (prospekt/katalog/ folder/instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcje dotyczące odczynników i procedury oznaczania w języku polskim)3. Certyfikat IVD dla odczynników lub równoważny
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), dla wszystkich wyrobów medycznych: 1) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium; 2) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;3) deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;4) przypadku, gdy opisany w SWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia ,potwierdzającego wymagania Zamawiającego - z zaznaczeniem oferowanego asortymentuUWAGA: - Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien dołączyć do oferty jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału. - Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, wówczas wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.- Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 3, wówczas Wykonawca składa dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego rozdziału.2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania zawarte w Załączniku Nr 3 do SWZ (prospekt/katalog/ folder/instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcje dotyczące odczynników i procedury oznaczania w języku polskim)3. Certyfikat IVD dla odczynników lub równoważny
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówieniepublicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowaw pkt. 17.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści oferty zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 doSWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzeniazmian określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-04 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-06 2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00039830-01