Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Medycyna:
      sprzęt medyczny i aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MICROANALYSIS SP. Z O.O.
02-089 WARSZAWA
ŻWIRKI I WIGURY 101
Tel. 22 552 63 34
E-mail contact@microanalysis.pl
WWW microanalysis.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializyPrzedmiotem zamówienia jest dostawa probówek oraz stojaków na probówki. Lista wymaganych produktów: 1. Probówki typu Falcon stożkowe, z zakrętką, poj. 50 ml, sterylne, pakowane w pakietach lub pojedynczo – sztuk 2000 2. Stojaki do probówek typu Falcon stożkowych, z zakrętką, poj. 50 ml – na 1000 sztuk probówek z punktu 1 (konfiguracja dowolna).

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-22278-59497.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59497

CPV

33.19.25.00

Wymagania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach: • opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem tzw. siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub uniemożliwiają wykonanie innych zapisów Umowy. Do tzw. siły wyższej zalicza się również kryzys zdrowia publicznego w postaci epidemii/ pandemii. • powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; • sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; • wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług; • zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia; • otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na przedmiot zamówienia; • zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania Umowy; • zmiany warunków płatności określonych w Umowie; • Zamawiający dopuszcza także zmianę warunków umowy w przypadku, gdy: nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych, nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego, nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Warunki zmian: • Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; • Uzasadnienie zmian – każda zmiana musi być właściwie uzasadniona i nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy; • Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na: ● uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, ● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, ● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, ● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: ● pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG) ● datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni. ● zakres i opis oferowanego w ramach oferty przedmiotu zamówienia ● informację o braku powiązań z Zamawiającym ● cenę całkowitą netto i brutto ● warunki i termin płatności ● datę/okres realizacji przedmiotu oferty ● dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) ● podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferent powinien zastosować wzór formularza dołączonego do zapytania.

Osoba do kontaktu

Michał Michalec

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-07-01

Miejsce i termin składania ofert2021-07-22

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Microanalysis Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, NIP: 7010896556; Osoby do kontaktu: Aleksandra Jankowiak, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-07-15 - data publikacji, 2021-07-22 - termin składania ofert, 2021-07-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryterium: cena - 100 pkt. (100%) liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru: pi = cmin/ci x 100 pkt, gdzie: pi - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena” cmin– najmniejsza cena całkowita brutto ze wszystkich cen ci - cena całkowita brutto badanej oferty

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1213/20 - Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy
Zamówienia uzupełniające
Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli: ● z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub ● wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach: • opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem tzw. siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub uniemożliwiają wykonanie innych zapisów Umowy. Do tzw. siły wyższej zalicza się również kryzys zdrowia publicznego w postaci epidemii/ pandemii. • powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; • sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; • wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług; • zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia; • otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na przedmiot zamówienia; • zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania Umowy; • zmiany warunków płatności określonych w Umowie; • Zamawiający dopuszcza także zmianę warunków umowy w przypadku, gdy: nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych, nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego, nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Warunki zmian: • Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; • Uzasadnienie zmian – każda zmiana musi być właściwie uzasadniona i nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy; • Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa probówek oraz stojaków na probówki. Lista wymaganych produktów: 1. Probówki typu Falcon stożkowe, z zakrętką, poj. 50 ml, sterylne, pakowane w pakietach lub pojedynczo – sztuk 2000 2. Stojaki do probówek typu Falcon stożkowych, z zakrętką, poj. 50 ml – na 1000 sztuk probówek z punktu 1 (konfiguracja dowolna).


Numer informacji: 2021-22278-59497

Data dodania

2021-07-16