Komora starzeniowa

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
25-663 Kielce
K. Olszewskiego 6
Tel. +48 604 491 254
E-mail Ryszard.Pierzak@vive.com.pl
WWW www.vive.com.pl

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

kielecki + Kielce

Treść zamówienia

Komora starzeniowa.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup jednej sztuki nowej aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: komora starzeniowa, posiadająca m.in. następujące elementy i cechy:
a. Komora umożliwia przeprowadzenie testów starzeniowych zgodnie z wieloma normami.
b. Wymiary zewnętrzne komory:
szerokość: 78 cm
wysokość: 52 cm
głębokość: 65 cm
c. Wymiary przestrzeni naświetlania próbek
szerokość: 46 cm
głębokość: 25 cm
d. Czujniki mierzące intensywność światła UV-VI
e. Natrysk wodą z zamkniętym obiegiem wody
f. Stolik do ustawienia komory
g. Dodatkowe wymagania
- Deklaracja zgodności CE.
- oprogramowanie
- Instrukcja obsługi.
- pełna dokumentacja techniczna w tym m.in. dokumentację techniczną DTR,
-Transport do miejsca realizacji projektu
- szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
h. Termin dostawy i uruchomienia urządzenia do 15.01.2021 r.
i. Gwarancja min 2 lata.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17500...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17500?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

zalacznik_nr_1_wzor_oferty.pdf
zalacznik_nr_1_wzor_oferty.docx
zapytanie_ofertowe_nr_01.11.2020.VIVE.pdf

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38970000-5: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Wymagania

Wiedza i doświadczenie
Za spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna Oferentów, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy urządzenia typu komora starzeniowa, każda o wartości nie mniejszej niż 20 000zł brutto.

Na potwierdzenie wykonania urządzeń Oferent przedstawi na formularzu oferty wykaz zrealizowanych dostaw wraz z opisem, wartością oraz nazwą zleceniodawcy. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji podanych informacji.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Oferent spełnia łącznie następujące kryteria:
oferent nie posiada zaległości z tytułu podatku dochodowego (CIT lub PIT) oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta w formularzu oferty.

Osoba do kontaktu

Ryszard Pierzak
tel: +48 604 491 254
email: Ryszard.Pierzak@vive.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-12-01

Miejsce i termin składania ofert

VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
25-663 Kielce
K. Olszewskiego 6;lub adres e-mail: Piotr.Brzezinski@vive.com.pl

2020-11-26

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena oferty netto (wyrażona w formie całkowitego wynagrodzenia netto za zleconą usługę) [Co] -100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego

Uwagi

2020-1238-17500
Kraj: Polska
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: Kielce
Miejscowość: Kielce

Data dodania

2020-11-18