Mieszadło magnetyczne bez grzania

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Marion Sp. z o. o.
81-571 Gdynia
Chwaszczyńska131A
Tel. 501593920
E-mail justyna.kondratowicz@marionkosmetyki.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/17393

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdynia

Treść zamówienia

Mieszadło magnetyczne bez grzania

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Mieszadło magnetyczne bez grzania – 1 sztuka
Kod CPV: 42996400-8 Mieszadła
Minimalne parametry:
- moc wejściowa 18 W,
- moc wyjściowa 10 W,
- liczba stanowisk: 1,
- max. ilość cieczy 20 litrów,
- obroty regulowane 0-1500 rpm
Zamawiający wskazuje, że jeżeli w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w innym dokumencie stanowiącym część zapytania ofertowego wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń, dodaje się do nich wyrazy „lub równoważne”.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia/ustawienia w miejscu wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na dane urządzenie. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 26 dni od podpisania umowy z Wykonawcą
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2020 r. do godz. 9:00:
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta na mieszadła i łaźnię
Marion Sp. z o. o. ul. Chwaszczyńska 131 A, 81-571 Gdynia
lub:
- w formie elektronicznej (skan załącznika nr 1- formularza ofertowego podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres justyna.kondratowicz@marionkosmetyki.pl z tytułem maila: Oferta na mieszadła i łaźnię
-
lub
- poprzez bazę konkurencyjności z adnotacją: Oferta na mieszadła i łaźnię
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z „Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie lub poprzez bazę konkurencyjności w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Oferty złożone w inny sposób bądź po terminie podanym w niniejszym punkcie będą podlegały odrzuceniu.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części Przedmiotu zamówienia.
Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe
Mieszadło mechaniczne – 4 sztuki
Kod CPV: 42996400-8 Mieszadła
Minimalne parametry:
- Max. objętość mieszania: 40,
- Prędkość nastawna [obr./min]:0-2200,
- Max. lepkość cieczy [mPas]: 50.000
Zamawiający wskazuje, że jeżeli w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w innym dokumencie stanowiącym część zapytania ofertowego wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń, dodaje się do nich wyrazy „lub równoważne”.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia/ustawienia w miejscu wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na dane urządzenie. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 26 dni od podpisania umowy z Wykonawcą
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2020 r. do godz. 9:00:
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta na mieszadła i łaźnię
Marion Sp. z o. o. ul. Chwaszczyńska 131 A, 81-571 Gdynia
lub:
- w formie elektronicznej (skan załącznika nr 1- formularza ofertowego podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres justyna.kondratowicz@marionkosmetyki.pl z tytułem maila: Oferta na mieszadła i łaźnię
-
lub
- poprzez bazę konkurencyjności z adnotacją: Oferta na mieszadła i łaźnię
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z „Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie lub poprzez bazę konkurencyjności w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Oferty złożone w inny sposób bądź po terminie podanym w niniejszym punkcie będą podlegały odrzuceniu.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części Przedmiotu zamówienia.
Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe
Łaźnia wodna – 1 sztuka
Kod CPV: 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria
Minimalne parametry:
- moc (W): 1600,
- zakres regulacji temperatury: 20-100°C,
- minimalna temperatura robocza: +5°C powyżej temperatury otoczenia,
- działka elementarna regulatora temperatury
Zamawiający wskazuje, że jeżeli w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w innym dokumencie stanowiącym część zapytania ofertowego wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń, dodaje się do nich wyrazy „lub równoważne”.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia/ustawienia w miejscu wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na dane urządzenie. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 26 dni od podpisania umowy z Wykonawcą
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2020 r. do godz. 9:00:
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta na mieszadła i łaźnię
Marion Sp. z o. o. ul. Chwaszczyńska 131 A, 81-571 Gdynia
lub:
- w formie elektronicznej (skan załącznika nr 1- formularza ofertowego podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres justyna.kondratowicz@marionkosmetyki.pl z tytułem maila: Oferta na mieszadła i łaźnię
-
lub
- poprzez bazę konkurencyjności z adnotacją: Oferta na mieszadła i łaźnię
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z „Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie lub poprzez bazę konkurencyjności w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Oferty złożone w inny sposób bądź po terminie podanym w niniejszym punkcie będą podlegały odrzuceniu.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części Przedmiotu zamówienia.
Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17393...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17393?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Zalacznik_1_Formularz_ofertowy_mieszadlo_magnetyczne,_mieszadlo_mechaniczne,_laznia_wodna.docx
Zapytanie_ofertowe_mieszadlo_mechaniczne,_mieszadlo_magnetyczne,_laznia_wodna.pdf

CPV

42996400-8: Mieszadła
42943000-8: Łaźnie termostatyczne i akcesoria

Wymagania

Dodatkowe warunki udziału
INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w ofercie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM ICH SPEŁNIENIA
Wykonawca w ofercie winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):
1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

Potwierdzeniem spełnienia warunku udziału wskazanych powyżej jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Ofertę stanowi:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy musi być opatrzony datą, pieczęcią firmową oraz podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, aktualnych na dzień podpisania oferty. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień podpisania oferty.
Dodatkowe warunki udziału
INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w ofercie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM ICH SPEŁNIENIA
Wykonawca w ofercie winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):
1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

Potwierdzeniem spełnienia warunku udziału wskazanych powyżej jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Ofertę stanowi:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy musi być opatrzony datą, pieczęcią firmową oraz podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, aktualnych na dzień podpisania oferty. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień podpisania oferty.
Dodatkowe warunki udziału
INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w ofercie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM ICH SPEŁNIENIA
Wykonawca w ofercie winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):
1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

Potwierdzeniem spełnienia warunku udziału wskazanych powyżej jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Ofertę stanowi:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy musi być opatrzony datą, pieczęcią firmową oraz podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, aktualnych na dzień podpisania oferty. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień podpisania oferty.

Osoba do kontaktu

Justyna Kondratowicz
tel: 501593920
email: justyna.kondratowicz@marionkosmetyki.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-11-01

Miejsce i termin składania ofert

Marion Sp. z o. o.
81-571 Gdynia
Chwaszczyńska 131A / justyna.kondratowicz@marionkosmetyki.pl / poprzez bazę konkurencyjności

2020-11-25

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium I: Cena brutto urządzenia (waga 80)
C = Cmin/Cof x 80
gdzie:
C–liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
Cmin–najniższa cena brutto urządzenia spośród wszystkich złożonych ofert
Cof–cena brutto urządzenia w ofercie badanej
Kryterium II: Termin dostawy urządzenia (waga 20)
T= Tmin/Tof x 20
gdzie:
T–liczba punktów przyznana ofercie za termin dostawy
Tmin–najkrótszy okres dostawy (w dniach - od dnia podpisania umowy) spośród wszystkich ofert
Tof–okres dostawy urządzenia (w dniach - od dnia podpisania umowy) w ofercie

Uwagi

2020-5754-17393
Kraj: Polska
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdynia
Miejscowość: Gdynia

Data dodania

2020-11-18