Modernizacja linii technologicznej w OZK Olsztyn w trybie zaprojektuj, zbuduj i uruchom

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

OLSZTYŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O.
10-410 OLSZTYN
LUBELSKA 43D
Tel. 89 533 84 20
Fax. 89 532 02 28
E-mail ozk@ozk.olsztyn.pl
WWW www.ozk.olsztyn.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

Olsztyn

Treść zamówienia

Modernizacja linii technologicznej w OZK Olsztyn
w trybie zaprojektuj, zbuduj i uruchom....


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Modernizacja linii technologicznej w OZK Olsztynw trybie zaprojektuj, zbuduj i uruchom.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ozk.olszty...

LINK do SIWZ

http://www.ozk.olsztyn.pl/index.php/ct-menu-item-5/141-zapytanie-ofertowe-nr-27-ozk-2021

CPV

38.43.32.00

Miejsce i termin składania ofert2021-06-10

Sposób składania ofert

OLSZTYŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O., LUBELSKA 43D, 10-410 OLSZTYN Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest na dostawa, montaż i uruchomienie systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń, wyposażonego w kompletną aparaturę pomiarową, mierzącą substancje oraz parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (przepływ, pył, SO2, CO, NOx, HCl, HF, TOC, CO2), wraz z klimatyzowanym kontenerem pomiarowym, wyposażonym w jednostkę centralną w postaci komputera emisyjnego, którego zadaniem będzie: koordynacja pracy poszczególnych elementów, gromadzenie i archiwizowanie danych, umożliwianie prowadzenia analiz statystycznych, zapewniających swobodne sporządzanie i przeglądanie raportów bieżących oraz archiwalnych.
Temperatura w kominie spalin do 1600C, poziom instalacji monitoringu +12,00 m.
Zakres zamówienia musi być zrealizowany do dnia 25.06.2021 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
2. Oferent winien złożyć ofertę wraz ze szczegółową wyceną.
3. Cena na ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie w kwocie netto i brutto (z VAT).
4. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, pełnomocnictwem, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa
5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
6. Oferent składa wraz z ofertą podpisaną klauzulę bezstronności-załącznik nr 1.
7. Oferta zawiera opis przedmiotu zamówienia odnoszący się co najmniej do zakresu parametrów Przedmiotu zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu.
8. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich. Dla zapewnienia równego dostępu oferta może być złożona w innej walucie. Porównanie ofert odbędzie się w złotych polskich po kursie średnim walut obcych ogłoszonym przez NBP z dnia zamknięcia postępowania.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Złoży poprawnie przygotowaną ofertę zgodnie z zapisami pkt. III i w terminie do dn. 10.06.2021 r. do godz. 10.00. Weryfikowane w oparciu o złożoną ofertę.
2. Między Zamawiającym a Oferentem nie występują powiązania osobowe i kapitałowe. Oferent składa wraz z ofertą podpisaną klauzulę stanowiącą załącznik nr 1 do Zamówienia.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Weryfikowane w oparciu o złożone oferty.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. W ramach oferty musi być zaoferowana tylko jedna cena. Weryfikowane w oparciu o złożoną ofertę.
5. Rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Weryfikowane w oparciu o zapisy oferty.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Weryfikowane w oparciu o złożoną ofertę.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
ozk@ozk.olsztyn.pl lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Spółki tj. Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. przy ul. Lubelska 43 D, 10-410 Olsztyn.
2. Termin składania ofert upływa 10.06.2021 r. do godz. 10.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiających zastrzega sobie nie wybranie żadnej z ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.
7. Informacja o wyborze oferty oraz zaproszenie na spotkanie negocjacyjne zostanie wysłane do oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
- cena-100 pkt.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Wnioski, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej -ozk@ozk.olsztyn.pl, najdalej na 2 dni przed upływem wymaganego terminu złożenia oferty.

Data dodania

2021-05-27