Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękkimi źródłami energii typu wodorowe ogniwa paliwowe

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MPOWER SP. Z O.O.
70-363 SZCZECIN
JAGIELLOŃSKA 20

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Treść zamówienia

„Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękkimi źródłami energii typu wodorowe ogniwa paliwowe”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPZP.01.01.00-32-0013/19 pn. „Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękkimi źródłami energii typu wodorowe ogniwa paliwowe” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie. Dostawca/Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca/Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-1577-51615.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51615

CPV

38.41.00.00

Wymagania

1. Zgodnie z Wytycznymi, Rozdział 6, nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: a. zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, d. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d. 2. Zamawiający zastrzega, że w umowie mogą zostać zawarte zapisy umożliwiające zmianę zapisów umowy przez Zamawiającego w przypadku tzw. zmian nieistotnych to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w Wytycznych podrozdziale 6.5.2 ust. 20. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty lub podpisywania umowy, 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności gdy konieczność zmiany została ujawniona na etapie realizacji umowy i wymaga zmiany: a. sposobu wykonania umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, b. sposobu wykonania umowy ze względu na obowiązki nałożone przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na Zamawiającego jako Beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie Projektu, c. zakresu przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub poza funkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowanie, dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji, 3) w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania przedmiotu umowy lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy stronami, niezbędnych (koniecznych) dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a których strony nie przewidziały w OPZ, 4) zmiana terminu realizacji umowy, powodującej wydłużenie czasu realizacji umowy o czas, trwania siły wyższej na zasadach określonych w umowie, 5) wystąpi przypadek siły wyższej, 6) zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 7) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom OPZ Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności systemu lub wyższej użyteczności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis O udzielanie zamówień mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dostawca/Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie ww. warunku przez Dostawcę/Wykonawcę na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie złożonego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oświadczenia. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Dokument potwierdzający udzielone pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Typ Dodatkowe warunki udziału Opis DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU: 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów: a) zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” (dalej: „Wytyczne”) podrozdziale 6.5 pkt 7 lit. f lub g oraz przypadków wskazanych poniżej: i. w przypadku celu tematycznego 1 (zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego) udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO, która również może wyrazić zgodę na udzielenie tego zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności, ii. wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem, b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo* z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. *Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmiot na podstawie art. 108 i art. 109 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019, poz. 2019) (dalej: „Pzp”). 3. Oferta podlega odrzuceniu gdy: a) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie; b) Oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego; c) Oferta zawiera rażąco niską cenę; d) Została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu. 4. W związku z tym, że środki unijne mają na celu m.in. realizację strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a cel ten osiągany jest poprzez wydatkowanie tych środków w sposób zapewniający tworzenie m.in. wysokiej jakości miejsc pracy, czy też ochronę środowiska, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, przepisów prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska.

Osoba do kontaktu

Paulina Burzyńska
501178029 projekty.ue@mpowertech.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-08-01

Miejsce i termin składania ofert2021-07-12

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: mPower Sp. z o.o., Jagiellońska 20, 70-363 Szczecin, NIP: 8522658197; Osoby do kontaktu: Paulina Burzyńska, tel.: 501178029, e-mail: projekty.ue@mpowertech.com.pl Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-09 - data publikacji, 2021-07-12 - termin składania ofert, 2021-08-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryterium 1 - „cena brutto”- waga punktowa 100 pkt. sposób przyznania punktacji zgodnie z "zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia. kryterium 2 rozstrzygające – „czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?” – waga punktowa 0-10pkt. sposób przyznania punktacji zgodnie z "zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.01.00-32-0013/19 - „Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękkimi źródłami energii typu wodorowe ogniwa paliwowe”
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana Wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. 2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
Warunki zmiany umowy
1. Zgodnie z Wytycznymi, Rozdział 6, nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: a. zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, d. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d. 2. Zamawiający zastrzega, że w umowie mogą zostać zawarte zapisy umożliwiające zmianę zapisów umowy przez Zamawiającego w przypadku tzw. zmian nieistotnych to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w Wytycznych podrozdziale 6.5.2 ust. 20. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty lub podpisywania umowy, 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności gdy konieczność zmiany została ujawniona na etapie realizacji umowy i wymaga zmiany: a. sposobu wykonania umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, b. sposobu wykonania umowy ze względu na obowiązki nałożone przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na Zamawiającego jako Beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie Projektu, c. zakresu przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub poza funkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowanie, dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji, 3) w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania przedmiotu umowy lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy stronami, niezbędnych (koniecznych) dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a których strony nie przewidziały w OPZ, 4) zmiana terminu realizacji umowy, powodującej wydłużenie czasu realizacji umowy o czas, trwania siły wyższej na zasadach określonych w umowie, 5) wystąpi przypadek siły wyższej, 6) zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 7) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom OPZ Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności systemu lub wyższej użyteczności.
Opis
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPZP.01.01.00-32-0013/19 pn. „Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękkimi źródłami energii typu wodorowe ogniwa paliwowe” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie. Dostawca/Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca/Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


Numer informacji: 2021-1577-51615

Data dodania

2021-06-10