Naturalne wsparcie układu odpornościowego organizmu jako sposób prewencji skutków działania wirusa Sars-CoV-2

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ARONPHARMA SP. Z O.O.
80-172 GDAŃSK
TRZY LIPY 3
Tel. kom. 504 898 400
E-mail office@aronpharma.pl
WWW aronpharma.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Naturalne wsparcie układu odpornościowego organizmu jako sposób prewencji skutków działania wirusa Sars-CoV-2

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Naturalne wsparcie układu odpornościowego organizmu jako sposób prewencji skutków działania wirusa Sars-CoV-21. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących odczynników oraz materiałów zużywalnych: Pakiet 1 1 Ionomycin Pakiet 2 1 Human IFN-alpha 2/IFNA2 DuoSet ELISA 2 Human IL-6 DuoSet ELISA Pakiet 3 1 Resiquimod 2 Phorbol 12-myristate 13-acetate 3 Phytohemagglutinin-L (PHA-L) Pakiet 4 1 COVID-19 Spike-ACE2 Binding Assay Kit Pakiet 5 1 Butelka do hodowli komórek 750 ml Pakiet 6 1 Końcówki 200 ul 2. Zasady oceny parametrów w ocenie ich równoważności - Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych parametrów przedmiotu zamówienia w celu uznania przedmiotu zamówienia za równoważny. 3. W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pakiety. Pakiety 1.-6. stanowią poszczególne części zamówienia, na które można składać oferty częściowe. 4. Specyfika badawcza projektu oraz kontynuacja prowadzonych badań wymusza w niektórych przypadkach wskazanie konkretnych odczynników i materiałów. Zamawiający posiada doświadczenie w badaniach z zastosowaniem wskazanych odczynników i materiałów. Dopuszcza się jednak przedstawienie oferty na produkty równoważne. 5. W sytuacji składania oferty na produkty równoważne Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kart katalogowych zaoferowanych produktów. 6. Zamawiający zastrzega, że termin ważności dostarczonych przedmiotów zamówienia po każdej z dostaw powinien wynosić minimum 9 miesięcy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku Zapytanie ofertowe COV IV 2021, Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-1673-52165.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52165

CPV

33.69.63.00, 33.69.65.00, 38.43.70.00

Wymagania

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 2) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec); 3) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – dopuszczone w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Zgodnie z rozdziałem 6. Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu Przedmiotowe wymaganie odnosi się do wszystkich części zamówienia (pakietów od 1. do 6.) Typ Potencjał techniczny Opis Zgodnie z rozdziałem 6. Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu Przedmiotowe wymaganie odnosi się do wszystkich części zamówienia (pakietów od 1. do 6.) Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zgodnie z rozdziałem 6. Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu Przedmiotowe wymaganie odnosi się do wszystkich części zamówienia (pakietów od 1. do 6.) Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Zgodnie z rozdziałem 6. Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu Przedmiotowe wymaganie odnosi się do wszystkich części zamówienia (pakietów od 1. do 6.) Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Zgodnie z rozdziałem 6. Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu Przedmiotowe wymaganie odnosi się do wszystkich części zamówienia (pakietów od 1. do 6.)

Osoba do kontaktu

Michał Bartkowiak
605275476 michal.bartkowiak@aronpharma.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-06-01

Miejsce i termin składania ofert2021-06-10

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: AronPharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP: 9571111921; Osoby do kontaktu: Michał Bartkowiak, tel.: 605275476, e-mail: michal.bartkowiak@aronpharma.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-02 - data publikacji, 2021-06-10 - termin składania ofert, 2021-06-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

największą liczbę punków otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: cn c = --------------- x 100 cb c – otrzymane punkty w ramach tego kryterium; cn – cena brutto oferty najtańszej; cb – cena brutto oferty badanej.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1206/20 - Naturalne wsparcie układu odpornościowego organizmu jako sposób prewencji skutków działania wirusa Sars-CoV-2
Zamówienia uzupełniające
W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 2) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec); 3) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – dopuszczone w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących odczynników oraz materiałów zużywalnych: Pakiet 1 1 Ionomycin Pakiet 2 1 Human IFN-alpha 2/IFNA2 DuoSet ELISA 2 Human IL-6 DuoSet ELISA Pakiet 3 1 Resiquimod 2 Phorbol 12-myristate 13-acetate 3 Phytohemagglutinin-L (PHA-L) Pakiet 4 1 COVID-19 Spike-ACE2 Binding Assay Kit Pakiet 5 1 Butelka do hodowli komórek 750 ml Pakiet 6 1 Końcówki 200 ul 2. Zasady oceny parametrów w ocenie ich równoważności - Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych parametrów przedmiotu zamówienia w celu uznania przedmiotu zamówienia za równoważny. 3. W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pakiety. Pakiety 1.-6. stanowią poszczególne części zamówienia, na które można składać oferty częściowe. 4. Specyfika badawcza projektu oraz kontynuacja prowadzonych badań wymusza w niektórych przypadkach wskazanie konkretnych odczynników i materiałów. Zamawiający posiada doświadczenie w badaniach z zastosowaniem wskazanych odczynników i materiałów. Dopuszcza się jednak przedstawienie oferty na produkty równoważne. 5. W sytuacji składania oferty na produkty równoważne Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kart katalogowych zaoferowanych produktów. 6. Zamawiający zastrzega, że termin ważności dostarczonych przedmiotów zamówienia po każdej z dostaw powinien wynosić minimum 9 miesięcy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku Zapytanie ofertowe COV IV 2021, Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.


Numer informacji: 2021-1673-52165

Data dodania

2021-06-04